Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 92/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lipca 2020 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSA Piotr Kaczmarek

Sędziowie: SO del. do SA Jarosław Mazurek (spr.)

SA Robert Zdych

Protokolant: Anna Konieczna

przy udziale Wiesława Bilskiego prokuratora Prokuratury (...) we W.

po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2020 r.

sprawy R. T.

oskarżonego z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 190 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionych przez oskarżyciela, oskarżycieli posiłkowych i oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy

z dnia 15 stycznia 2020 r. sygn. akt III K 60/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok wobec R. T. w ten sposób, że za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk przypisane oskarżonemu w pkt I części rozstrzygającej wyroku na podstawie art. 41a § 1 k.k. orzeka dodatkowo środek karny w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego J. K. na odległość mniejszą niż 3 (trzy) metry przez okres 5 (pięciu) lat;

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje mocy;

III.  zasądza od oskarżonego R. T. na rzecz oskarżyciela posiłkowego J. K. kwotę 1200 złotych tytułem poniesionych przez niego kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym, a w zakresie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz oskarżycieli posiłkowych R. Ł., K. K., L. K. i M. Ł. wniosku nie uwzględnia;

IV.  zasądza od oskarżonego R. T. na rzecz Skarbu Państwa 20 złotych tytułem wydatków postępowania odwoławczego oraz wymierza opłatę w kwocie 300 złotych za drugą instancję.

Jarosław Mazurek

Piotr Kaczmarek

Robert Zdych