Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Kow 465/18

POSTANOWIENIE

o warunkowym przedterminowym zwolnieniu

Dnia 02 lipca 2018 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu, III Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych w składzie:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Chojnowska

Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Klimczak

przy udziale Jolanty Jurewicz Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz T. K. przedstawiciela administracji Zakładu Karnego po rozpoznaniu na posiedzeniu w Zakładzie Karnym w S. wniosku skazanego z dnia 13.04.2018 r. i dyrektora zakładu karnego w S. z dnia 29.06.2018r.

Postanowił:

I.  na podstawie art. 77 § 1 kk oraz art. 78 § 1 kk oraz art. 161 § 1 i 2 kkw warunkowo zwolnić S. A. syna M. i M. z domu J., ur. (...) w O. , skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Opocznie w sprawie o sygn. akt II K 88/17 pkt wł. II z dnia 16.11.2017 r. z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 158 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności,

z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 25.02.2019 r.

II.  na podstawie art. 80 § 1 kk wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 02.07.2020 r.,

III.  na podstawie art. 159§1 kkw w związku z art. 72 § 1 pkt 4,6 i 8 kk w okresie próby:

a)  oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora w miejscu zamieszkania

b)  nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki w postaci:

zobowiązania do wykonywania pracy zarobkowej

zobowiązania do przestrzegania porządku prawnego

zobowiązania do kontynuowania leczenia odwykowego w zakresie stwierdzonego uzależnienia od alkoholu w niestacjonarnej placówce leczniczej, które należy rozpocząć w terminie 14 dni od opuszczenia zakładu karnego

UZASADNIENIE

Skazany wniósł o udzielenie skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Z takim samym wnioskiem wystąpił dyrektor zakładu karnego . Prokurator wnioskom nie oponował.

Sąd zważył:

Wnioski są zasadne na obecnym etapie postępowania wykonawczego.

Aktualnie skazany prezentuje właściwe postawy i zachowania. Był co prawda 4 razy karany - ostatni raz 03.04.2018 r., ale i 10 – krotnie nagradzany – ostatni raz 28.06.2018 roku. Deklaruje kontynuowanie leczenia odwykowego na wolności i ma sprecyzowane plany na życie po opuszczeniu zakładu karnego. Wobec popełnionego przestępstwa i prowadzonego trybu życia jest w pełni krytyczny.

Przedstawione wyżej uwagi pozwalają na stwierdzenie, że obie prognozy, tak penitencjarną, jak i społeczno-kryminologiczną można określić jako pozytywne. Sąd dostrzega pozytywną zmianę w zachowaniu skazanego - pomimo początkowej aroganckiej, niewłaściwej postawy skutkującej wymierzonymi karami dyscyplinarnymi, skazanemu udało się poprawić swoje zachowanie.

W ocenie Sądu daje to nadzieję na wdrożenie skazanego do przestrzegania porządku prawnego. Dla lepszego oddziaływania ze strony Sądu, postanowienie obwarowano obowiązkami i dozorem kuratora by mieć pewność, że skazany nie wejdzie ponownie w konflikt z prawem.

Wobec powyższego Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Sędzia:

Pouczenie

1.  Warunkowo zwolniony, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem.

2.  Warunkowo zwolniony obowiązany jest do niezmieniania bez zgody Sądu miejsca stałego pobytu.

3.  Warunkowo zwolniony ma obowiązek o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu (adresu) zawiadomić Sąd, który wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu oraz Sąd , który wyznaczył kuratora, instytucję lub organizację społeczną do wykonywania dozoru, a także do zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu próby oraz wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

4.  Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, uchyla się od wykonania obowiązków nałożonych na niego przez Sąd lub orzeczonych środków karnych oraz obowiązków opisanych w pkt 2,3 niniejszego pouczenia, uchyla się od dozoru, w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo (nieumyślne) lub została orzeczona inna kara, niż kara pozbawienia wolności, a także wtedy gdy opisane wyżej okoliczności zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

5.  Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony skazany za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

6.  W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności, a ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym , a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.

7.  Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

8.  Postanowienie nie jest prawomocne, ale wykonalne. Służy od niego zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.

ZARZĄDZENIE

I.  odpis postanowienia doręczyć:

a)  warunkowo zwolnionemu S. A.

b)  Dyrektorowi Zakładu Karnego w S. z nakazem zwolnienia

II.  odpis postanowienia przesłać:

a)  Sądowi Rejonowemu w Opocznie – do akt sygn. II K 88/17

b)  Sądowi Okręgowemu w Piotrkowie Trybunalskim - celem wyznaczenia kuratora sądowego – 3 egzemplarze.

III.  zawiadomić:

a)  Krajowy Rejestr Karny

Dnia 02.07.2018 r.

Przewodniczący – Sędzia:

Wykonano dnia ...........................