Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Kow 744/18

POSTANOWIENIE

o warunkowym przedterminowym zwolnieniu

Dnia 22 listopada 2018 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu, III Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych w składzie:

Przewodniczący: SSO Marek Masłowski

Protokolant: st. sekr. sąd. Wioleta Serwata

przy udziale Prokuratora Okręgowego Marzenny Monwid - Olechnowicz z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, po rozpoznaniu w sprawie Ł. P. (1) s. R. wniosku obrońcy skazanego z 05.06.2018r. o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia

Postanowił:

I.  na podstawie art. 77 § 1 kk oraz art. 78 § 2 kk oraz art. 161 § 1 kkw warunkowo zwolnić Ł. P. (1) syna R. i K. z domu Z. , urodzonego (...) w S., skazanego prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 11 stycznia 2018r., w sprawie sygn. akt II K 42/17, z art. 279 § 1 kk, art. 258 § 1 kk, art. 288 § 1 kk, art. 65 § 1 kk, art. 91 § 1 kk, art. 56 ust. 1 i 3 oraz 59 ust. 1 i 62 ust. 2 ustawy z 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, na karę
6 (sześciu) lat pozbawienia wolności, z odbycia reszty tej kary.

II.  na podstawie art. 80 § 2 kk wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 22.11.2021r.,

III.  na podstawie art. 159§1 kkw w związku z art. 72 § 1 pkt 4 i 8 kk w okresie próby:

a)  oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora w miejscu zamieszkania

b)  nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki w postaci:

- zobowiązanie do wykonywania pracy zarobkowej,

- zobowiązanie do przestrzegania porządku prawnego.

UZASADNIENIE

Wniosek obrońcy skazanego zasługuje na uwzględnienie. Ł. P. odbywał już karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu z 07.02.2013r. w spr. II K 36/10. Wyrok ten objęty został wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 11 stycznia 2018r. w spr. sygn. akt II K 42/17, mocą którego wymierzono Ł. P. karę łączną 6 lat pozbawienia wolności. W spr. sygn. akt II K 36/10 karę 4 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, której koniec przypadał na dzień 12.07.2016r. Ł. P. odbywał do 18.04.2016r., kiedy to postanowieniem Sądu Okręgowego w Sieradzu wydanym w sprawie III K. (...) został warunkowo przedterminowo zwolniony. W izolacji przebywał zatem 4 lata i 7 miesięcy . Oznacza to, że
Ł. P. odbył wymaganą część kary do uzyskania uprawnień do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary 6 lat pozbawienia wolności wymierzonej wyrokiem łącznym wydanym w spr. II K 42/17. Z uwagi na kwalifikację przestępstw stosuje się wobec skazanego regułę z art. 78 § 2 kk i wymagane trzy czwarte kary z 6 lat to 4 lata i 6 miesięcy. Objęty wyrokiem łącznym wyrok Sądu Rejonowego w Sieradzu z 20.10.2015r. w spr. II K 553/12 (który uprawomocnił się dopiero 30.08.2017r.) odnosi się do czynów (z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) z lat 2003-2004 i 2006-2009, a więc popełnionych jeszcze przed osadzeniem Ł. P. w zakładzie karnym do odbycia kary ze spr. II K 36/10.

Udzielając Ł. P. warunkowego przedterminowego zwolnienia w dniu 18.04.2016r. po odbyciu przez niego 4 lat i 7 miesięcy kary pozbawienia wolności Sąd uznał, że proces resocjalizacji prowadzony w warunkach pełnej izolacji został zakończony i że istnieje pomyślna prognoza kryminologiczno-społeczna pozwalająca na kontynuowanie procesów wychowawczych w warunkach probacji. Ta prognoza okazała się trafiona.
Ł. P. pozostający pod dozorem kuratora już od 2 lat i 6 miesięcy funkcjonuje prawidłowo. Pracuje, mieszka z chorym ojcem, nad którym sprawuje opiekę. W szczególności nie wszedł ponownie w konflikt z prawem (toczy się wprawdzie jeszcze jedno postępowanie, ale dotyczy zarzutu dopuszczenia się włamania jeszcze w 2013r.). Przestrzega ogólnie obowiązujących norm. Tak długo i pomyślnie przebiegający okres próby sprawia, że aktualnie prognoza kryminologiczno-społeczna jest również pozytywna i daje podstawę do wyrażenia poglądu, że skazany został wdrożony do przestrzegania porządku prawnego. Sukces w procesie resocjalizacji jest ewidentny. Podstawowy jej cel w postaci doprowadzenia do tego, by skazany nigdy już nie łamał prawa został osiągnięty. Te uwagi prowadzą do wniosku, że ponowne osadzenie Ł. P. w zakładzie karnym dla odbycia reszty kary, tej orzeczonej wyrokiem łącznym, nie jest konieczne. Osadzenie oznaczałoby zniweczenie skutków skutecznych oddziaływań wychowawczych prowadzonych od 2 lat i 6 miesięcy w warunkach wolnościowych. To wartość, którą należy chronić. Jednocześnie Sąd przyjął, że okoliczności czynów, których dopuścił się skazany oraz takie wielkości, jak wymiar kary orzeczonej – 6 lat i odbytej jej części – 4 lata 7 miesięcy, pozostają ze sobą w odpowiednich proporcjach. Społeczne poczucie sprawiedliwości jest zaspokojone i nastąpiła już właściwa odpłata. Ł. P. swoim zachowaniem od czasu opuszczenia zakładu karnego już dowiódł, że zasługuje na obdarzenie go zaufaniem i ona się utrzymuje w tym momencie, kiedy rozważana jest kwestia udzielenia premii w postaci warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary określonej nowym wyrokiem łącznym.

Sędzia:

Pouczenie

1.  Warunkowo zwolniony, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem.

2.  Warunkowo zwolniony obowiązany jest do niezmieniania bez zgody Sądu miejsca stałego pobytu.

3.  Warunkowo zwolniony ma obowiązek o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu (adresu) zawiadomić Sąd, który wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu oraz Sąd , który wyznaczył kuratora, instytucję lub organizację społeczną do wykonywania dozoru, a także do zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu próby oraz wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

4.  Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, uchyla się od wykonania obowiązków nałożonych na niego przez Sąd lub orzeczonych środków karnych oraz obowiązków opisanych w pkt 2,3 niniejszego pouczenia, uchyla się od dozoru, w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo (nieumyślne) lub została orzeczona inna kara, niż kara pozbawienia wolności, a także wtedy gdy opisane wyżej okoliczności zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

5.  Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony skazany za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

6.  W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności, a ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym , a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.

7.  Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

8.  Postanowienie nie jest prawomocne, ale wykonalne. Służy od niego zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.

ZARZĄDZENIE

I.  odpis postanowienia doręczyć:

1.  warunkowo zwolnionemu Ł. P. (1) s. R.

II.  Wpisać sprawę do wykazu Wz i D

III.  odpis postanowienia przesłać:

a)  Sądowi Okręgowemu w Sieradzu – do akt II K 42/17

b)  Sądowi Okręgowemu w Sieradzu - celem wyznaczenia kuratora sądowego – 2 egzemplarze.

c)  Załączyć do akt III Kow 1617/15 Sądu Okręgowego w Sieradzu

IV.  zawiadomić:

a)  Krajowy Rejestr Karny

Dnia 22 listopada 2018 r.

Przewodniczący – Sędzia

Wykonano dnia ...........................