Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pz 13/20

POSTANOWIENIE

Dnia 1 czerwca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia SO Grażyna Łazowska

Sędziowie: Teresa Kalinka

del. Magdalena Kimel

po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2020r. w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy W. B.

przeciwko Spółce (...) Spółce Akcyjnej w B.

o nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia pozwanej

na zarządzenie przewodniczącej

z dnia 10 kwietnia 2019r. sygn. akt VI Po 49/18

postanawia

oddalić zażalenie

(-) sędzia Teresa Kalinka (-) sędzia Grażyna Łazowska (-) sędzia del. Magdalena Kimel

Sygn. akt VIII Pz 13/20

UZASADNIENIE

Prawomocnym postanowieniem z dnia 4 stycznia 2019r. Sąd Rejonowy w Gliwicach nadał klauzulę wykonalności ugodzie sądowej zawartej przed Sądem Rejonowym w Gliwicach na rzecz wierzyciela W. B. przeciwko następcy prawnemu - dłużnikowi Spółce (...) SA w B.. Przedmiotem ugody sądowej jest zobowiązanie następcy prawnego pracodawcy do wypłaty renty wyrównawczej na rzecz W. B..

Pismem z 19 lutego 2019r. dłużnik wniósł o doręczenie powyższego postanowienia oraz odpisu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, wobec czego został wezwany do uiszczenia opłaty w kwocie 13 zł. W zażaleniu na to zarządzenie, dłużnik zarzucił naruszenie art. 3 ustawy o kosztach sądowych i podniósł, iż nie złożył w sprawie pisma, podlegającego opłacie.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Po myśli art. 3 ust. 3 ustawy z 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U 2019.785), opłacie podlega pismo, jeśli przepis ustawy przewiduje jej pobranie, w tym w szczególności wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczenie, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii ( opłata kancelaryjna). Jak stanowi art. 77 ww. ustawy opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu wynosi 6 zł za rozpoczętą stroną, a zgodnie z art. 78 opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

Niewątpliwym w rozpoznawanej sprawie jest, że dłużnik wystąpił z wnioskiem o wydanie opisanych wyżej dokumentów, a zatem na podstawie przywołanych przepisów Sąd Rejonowy prawidłowo zobowiązał go do uiszczenia kwoty 13zł. Dłużnikowi wszak doręczono odpis 2 stron postanowienia oraz kopię wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że w sprawach z zakresu prawa pracy jedynie pracownik i to wnoszący powództwo nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, natomiast pracodawca, za wyjątkiem pism wskazanych w art. 35 ust. 1 ustawy, ponosi opłaty od pozostałych pism procesowych na zasadach ogólnych.

W tym stanie rzeczy, w oparciu o przywołane przepisy prawa Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji.

(-) sędzia Teresa Kalinka (-) sędzia Grażyna Łazowska (-) sędzia del. Magdalena Kimel