Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 322/19

POSTANOWIENIE

Dnia 24 czerwca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Violetta Osińska (spr.)

Sędziowie: SO Katarzyna Longa

SO Karina Marczak

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 czerwca 2019 roku w Szczecinie

w sprawie z powództwa A. W.

przeciwko Skarbowi Państwa -Dyrektorowi Zakładu Karnego w N.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 28 grudnia 2018 roku , sygn. akt I C 1509/17

postanawia:

odrzucić apelację.

SSO Katarzyna Longa SSO Violetta Osińska SSO Karina Marczak

Sygn. akt II Ca 322/19

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 28 grudnia 2018 roku, wydanym w sprawie z powództwa A. W. przeciwko Skarbowi Państwa Dyrektorowi Zakładu Karnego w N. o zapłatę, sygn. akt I C 1509/17 Sąd Rejonowy w Goleniowie oddalił powództwo (pkt 1.), odstąpił od obciążania powoda kosztami postępowania (pkt 2) oraz przyznał od Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Goleniowie na rzecz adwokata J. Ż. kwotę 601 zł 79 gr tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu (pkt 3).

Apelację od powyższego wyroku złożył pełnomocnik powoda, który zaskarżył wyrok w części to jest co do punktu 1.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja strony powodowej podlegała odrzuceniu bowiem została wywiedziona od orzeczenia, które jak wynika z akt sprawy zostało po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 21 grudnia 2018r. (vide protokół rozprawy z dnia 21 grudnia 2018r. k. 325) ogłoszone w dniu 28 grudnia 2019r. (vide protokół ogłoszenia orzeczenia k. 327 akt ) lecz nie zostało podpisane, co wprost wynika z k. 328 akt sprawy. Z utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, iż orzeczenie niepodpisane, nawet jeśli zostało ogłoszone, jest orzeczeniem nieistniejącym w sensie formalnoprawnym. Do chwili przekazania akt sprawy Sądowi Okręgowemu wraz z apelacją powoda od wyroku znajdującego się w aktach sprawy na k. 328 nie została odnotowana jakakolwiek dodatkowa informacja poza adnotacją uczynioną na k. 370 akt sprawy, a dotycząca jedynie stwierdzenia, iż wyrok od którego została wywiedziona apelacja stanowi k. 328 akt sprawy. Nadto do dnia wydania niniejszego postanowienia , stan sprawy w tym zakresie nie pozwala na odmienne ustalenia, niż poczynione dnia 11 marca 2019r. przez Zastępcę Przewodniczącej II Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Szczecinie , sekretarza sądowego , czy też następnie przez skład Sądu wyznaczonego w sprawie II Ca 322/19. Z ustaleń poczynionych przez sekretarza sądowego w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Szczecinie, a utrwalonych notatką z dnia 11 marca 2019r. , wynika, iż wyrok znajdujący się na k. 328 akt sprawy nie został podpisany. W świetle dyspozycji art. 324 § 3 k.p.c. podpis pod sentencją orzeczenia jest elementem konstytucyjnym orzeczenia i chwila jego podpisania oznacza początek bytu prawnego wyroku. Wyrok, który nie został podpisany mimo jego ogłoszenia nie rodzi skutków prawnych, albowiem nie można ogłosić czegoś, co prawnie nie istnieje. Wyrok nie podpisany jest orzeczeniem nie istniejącym. Brak podpisu nie może zostać uzupełniony i jest stanem trwałym, nie podlegającym konwalidacji.

W konsekwencji należało uznać, iż wobec braku substratu zaskarżenia apelacja strony powodowej jako niedopuszczalna podlegała odrzuceniu, o czym Sąd Okręgowy na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 373 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSO Katarzyna Longa SSO Violetta Osińska SSO Karina Marczak

(...)

ZARZĄDZENIE

(...)

(...):

.

.

(...)

(...)