Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1308/19

POSTANOWIENIE

Dnia 5 listopada 2019 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Wojciech Borten

Sędziowie: Radosław Olewczyński (spr.)

(del.) Ewa Guczyńska-Miśkiewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 5 listopada 2019 r. w Łodzi

sprawy z wniosku (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

z udziałem syndyka masy upadłości (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.-Osiedle w upadłości

o wykreślenie wpisu roszczenia z działu III księgi wieczystej Nr (...)

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kutnie z dnia 10 kwietnia 2019 r. wydanego w sprawie Dz.Kw. LD1K/00000544/19

wydanego na skutek skargi uczestnika postępowania na wpis dokonany przez referendarza sądowego w dniu 28 grudnia 2018 r.; Dz.Kw. LD1K/00005485/18

postanawia:

1.  oddalić apelację;

2.  zasądzić od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz syndyka masy upadłości (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.-Osiedle w upadłości kwotę 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu apelacyjnym.