Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1788/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 lipca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia SO Krzysztof Wójcik

Sędziowie: SO Tomasz Bajer

(del.) SR Paweł Kowalczyk (spraw.)

Protokolant: stażysta Paulina Pniewska

po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w K.

przeciwko pozwanej U. N.(...)w R.

o zapłatę kwoty 40.560,15 zł

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 17 czerwca 2019 roku, sygn. akt XII GC 1979/18

oddala apelację.

( Krzysztof Wójcik) (Tomasz Bajer) (Paweł Kowalczyk)