Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 262/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lipca 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Konrad Kujawa

Protokolant: Monika Michałek

po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2020 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy J. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania J. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 9 marca 2020 r. znak (...)

I.  zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału
w S. z dnia 9 marca 2020 r. znak (...) w ten sposób, że ustala iż ubezpieczony J. W. nie ma obowiązku zwrotu zasiłku chorobowego za okres od 21 marca 2019 r. do 9 kwietnia 2019 r.

II.  w pozostałym zakresie oddala odwołanie

III.  nie obciąża ubezpieczonego kosztami procesu.