Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 4242/19

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 22 lipca 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Inspektorat w Ł. określił na podstawie art.83 ust. 1 oraz art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z.2019 r. poz. 300, z późn. zm.) stwierdził, że J. K. jest dłużnikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytuły nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.

Zadłużenie wraz z należnymi odsetkami za zwłokę naliczonymi na dzień wydania decyzji wynosi łącznie 135 694,20 zł w tym:

1)  (...) społeczne za okres 06/2010 – 07/2018 r. w kwocie 63 656,87 zł należne odsetki w kwocie 26 290,00 zł

2)  Ubezpieczenie zdrowotne za okres 06/2010 – 07/2018 w kwocie 27 485,82 zł należne odsetki w kwocie 11 128,00 zł

3)  Fundusz Pracy za okres 06/2010 – 07/2018 r. w kwocie 5 052,51 zł należne odsetki w kwocie 2 081,00 zł.

Odsetki zostały naliczone na dzień wydania decyzji. Jednocześnie na podstawie art. 23 ust. 1 w/w ustawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał, że odsetki będą naliczane nadal, do dnia zapłaty i włącznie z tym dniem.

W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że płatnik składek nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 46 ust. 1 - obliczania, potrącania z dochodów ubezpieczonych, rozliczania oraz opłacania należnych składek. Wskazał także, że zawiadomił w dniu 22.05.2019 r. płatnika składek o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie określania wysokości należności z tytułu składek, wzywając do złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn nieopłacenia składek pod rygorem wydania decyzji w sprawie określenia wysokości należności z tytułu składek na podstawie dotychczas zgromadzonych dowodów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zastrzegł także, iż brak uregulowania określonego decyzją zobowiązania wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w terminie miesiąca od otrzymania decyzji spowoduje przymusowe ściągnięcie należności w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

/decyzja – k. 3 akt ZUS/

Wnioskodawczyni J. K. złożyła odwołanie od w/w decyzji z dnia 22 lipca 2019 r., zaskarżając ją w całości i wnosząc o jej uchylenie. Ponadto wniosła o wstrzymanie egzekucji kwoty zadłużenia wskazanego w zaskarżonej decyzji. Wnioskodawczyni zgłosiła zarzut przedawnienia roszczenia określonego w skarżonej decyzji, wynikającego z zadłużenia z tytułu składek. Wnioskodawczyni powołując się na art. 117 § 2 k.c. oraz art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu. Według wnioskodawczyni składki za okres czerwca 2010 r. do czerwca 2014 r. uległy przedawnieniu. Ponadto wskazała, że wraz z przedawnieniem roszczenia przedawniły się również odsetki od tego roszczenia.

/odwołanie – k. 3/

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 9 września 2019 r. organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania. W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że wnioskodawczyni prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym tj. ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu od 03.06.2010 r. do 9.05.2011 r. oraz od 29.05.2011 r. określając jednocześnie miesięczne podstawy wymiaru składek. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 19.06.2017 sygn. akt VIII U 170/16 odwołanie wnioskodawczyni od w/w decyzji zostało oddalone. Sąd Apelacyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 19.10.2018 r. sygn. akt. III AUa 1399/17 oddalił apelację wnioskodawczyni od w/w wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi. Pismem z dnia 22 maja 2019 r. ZUS zawiadomił wnioskodawczynię o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. Pismem z dnia 19.06.2019 r. Zakład zawiadomił J. K. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Decyzją z dnia 22.07.2019 r. ZUS II Inspektorat w Ł. stwierdził, że J. K. jest dłużnikiem ZUS z tytułu nieopłaconych składek, które wynoszą łącznie z odsetkami na dzień wydania decyzji łącznie – 135 694,20 zł. Organ rentowy wskazał, że wbrew twierdzeniom wnioskodawczyni należności nie uległy przedawnieniu. Co do należności wskazanych w decyzji z dnia 22.07.2019 r. bieg terminu przedawnienia uległ zawieszeniu:

- od dnia wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia obowiązku podlegania ubezpieczeniom, tj. 18.06.2015 r (data wysłania protokołu kontroli do płatnika) do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna – tj. 19.10.2018 r. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi)

- od dnia wszczęcia postępowania w celu określenia zadłużenia na koncie – 10.06.2019 r. do uprawomocnienia decyzji (w tym zakresie złożone zostało odwołanie)

Ponadto organ rentowy wskazał, że w decyzji z dnia 21.11.2018 r. określającej zadłużenie nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia od wszczęcia postępowania w dniu 09.10.2018 r. do dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie – tj. 28.12.2018 r. Ponadto na podstawie decyzji, zaległe składki zostały skierowane do egzekucji, tytuły wykonawcze zostały doręczone w dniu 16.01.2019 r. Organ rentowy wskazał, że J. K. złożyła wniosek o rozłożenie na raty z tytułu składek wynikających z decyzji z dnia 21.11.2018 r.

/odpowiedź na odwołanie – k. 5 – 7/

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Decyzją z dnia 25 listopada 2015 r., nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że J. K. jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność:

1. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, tj. ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu od 3 czerwca 2010r. do 9 maja 2011 r. i od 29 maja 2011 r.

2. miesięczne podstawy wymiaru składek z ww. tytułu wynoszą:

a/ na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy:

- za miesiąc 06/2010 r. - 1761,76 zł

- za okres 07-12/2010 r. - 1887,60 zł

- za okres 01-04/2011 r. - 2015,40 zł

- za miesiąc 05/2011 r. – 780,15 zł

- za okres 06-12/2011 r. - 2015,40 zł

- za okres 01-12/2012 r. - 2115,60 zł

- za okres 01-12/2013r. - 2227,80 zł

- za okres 01-12/2014r. 2247,60 zł

- za okres 01-10/2015 r. 2375,40 zł

b/ na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne:

- za okres 05-12/2010r. - 2592,46 zł

- za okres 01-04/2011r. - 2704,31 zł

- za okres 05,06/2011r. - 5408,62 zł

- za okres 07-12/2011r. - 2704,31 zł

- za okres 01-02/2012r. - 2828,31 zł

- za okres 03-12/2012r. – 5656,62 zł

- za okres 01-12/2013r. - 5816,26 zł

- za okres 01-12/2014r. - 6008,96 zł

- za okres 01-10/2015r. - 6209,14 zł

W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, że w okresie od 24.12.2004r. do 14.12.2010r. J. K. posiadała wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Ł.. Z danych udostępnionych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, iż od 30.05.2011r. posiada ona kolejny wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W okresie od 13.06.2011r. do 18.03.2012r. J. K. zgłosiła w organie ewidencyjnym informację o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej „ (...) J. K.”. Zgodnie z danymi w Krajowym Rejestrze Sądowym płatnik (...) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ został wpisany do rejestru przedsiębiorców w dniu 12.05.2010r., a prezesem zarządu tej Spółki jest J. K., która posiada 100% udziałów. Spółka (...) jako płatnik składek dokonała zgłoszenia dopiero od 1.03.2011r., przy czym J. K. nie została zgłoszona od 05/2010r. do ubezpieczeń jako jedyny wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z informacji uzyskanych w Urzędzie Skarbowym wynika, iż spółka ta jest podatnikiem podatku VAT od 21.05.2010r., od 05/2010r. składała deklaracje VAT- 7, jak również wykazuje obrót. Organ rentowy wskazał też, że od 30.05.2011 r. J. K. dokonała zgłoszenia jako płatnik składek „ (...) J. K.”. Jednocześnie w okresie od 30.05.2011 r. do 12.06.2011 r., tj. do momentu zgłoszenia w organie ewidencyjnym informacji o zawieszeniu prowadzenia działalności, zgłosiła się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą posiadająca prawo do rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach- w myśl art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Po zgłoszeniu w organie ewidencyjnym informacji o wznowieniu od 19.03.2012r. prowadzenia działalności, jako osoba (...) dokonała zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż od 13.06.2011r. do 22.05.2012r. była zgłoszona jako pracownik do ubezpieczeń społecznych u płatnika składek (...) SP. Z O.O.” z wynagrodzeniem niższym niż obowiązująca wówczas kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2012r. była to kwota 1500 zł). Natomiast od 11.06.2012r. J. K. nie posiada tytułu pracowniczego do ubezpieczeń społecznych, gdyż decyzją z dnia 25.11.2015r., znak (...) ZUS stwierdził, że nie podlega ona od 11.06.2012r. ubezpieczeniom społecznym jako pracownik u płatnika składek (...) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z powyższych względów Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że w okresie od 3.06.2010r. do 9.05.2011 r., w dniu 29.05.2011 r. oraz od 30.05.2011 r. J. K. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Organ rentowy wskazał, że, pomimo, iż J. K. była zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jako pracownik u płatnika składek (...) SP. Z O.O.” w okresie od 13.06.2011r. do 22.05.2012r., to nie osiągała z tego tytułu wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia, co jest jednoznaczne z obowiązkiem podlegania ubezpieczeniom społecznym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Jednocześnie w okresie od 30.05.2011r. do 12.06.2011r. J. K. nie miała prawa do rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach, gdyż nie spełniała warunków określonych w art. 18a - niewykonywania działalności w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Dodatkowo w okresie od 02-06/201 Ir. oraz od 03/2012r. J. K. zobowiązana jest do rozliczania podwójnej składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne - w myśl art. 82 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - gdyż prowadziła dwa rodzaje działalności: jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i działalność gospodarczą prowadzoną na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto za okresy, za które nie opłacono należnych składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, istnieje zobowiązanie do ich uregulowania wraz z odsetkami za zwłokę.

/decyzja k. 25 – 31 akt ZUS/

Odwołanie od powyższej decyzji złożyła J. K. wnosząc o jej uchylenie.

/odwołanie k.2 w aktach VIII U 170/16/

Wyrokiem z 19 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. VIII U 170/16 Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił odwołanie i podtrzymał decyzję organu rentowego, ustalającą że J. K. podlega ubezpieczeniu.

/wyrok Sądu Okręgowego k. 129 w aktach VIII U 170/16/

Wnioskodawczyni zaskarżyła powyższy wyrok Sądu Okręgowego, składając apelację.

/apelacja k.142 – 144 w aktach VIII U 170/16/

Wyrokiem z dnia 19 października 2018 r. w sprawie o sygn. AUa 1399/17 Sąd Apelacyjny oddalił apelację wnioskodawczyni w całości w sprawie o ustalenie podlegania ubezpieczeniu.

/wyrok Sądu Apelacyjnego k.184 w aktach AUa 1399/17/

W dniu 21.11.2018 r. organ rentowy wydał decyzję na podstawie art. 83 ust. 1 oraz na podstawie art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i stwierdził, że J. K. jest dłużnikiem ZUS z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Zadłużenie wraz z należytymi odsetkami za zwłokę naliczonymi na dzień wydania decyzji wynosi łącznie 34 659,96 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych świadczeń pracowniczych od 09.2013 – 03.2016

/decyzja ZUS k. 36 akt ZUS/

Pismem z dnia 22 maja 2019 r. wnioskodawczyni została zawiadomiona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy.

/zawiadomienie k.17 akt ZUS/

Pismem z dnia 19 czerwca 2019 r. wnioskodawczyni została zawiadomiona przez organ rentowy o zakończeniu postępowania dowodowego w w/w sprawie.

/ zawiadomienie k.13 akt ZUS/

Decyzją z dnia 22 lipca 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Inspektorat w Ł. określił na podstawie art.83 ust. 1 oraz art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z.2019 r. poz. 300, z późn. zm.) stwierdził, że J. K. jest dłużnikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. Zadłużenie wraz z należnymi odsetkami za zwłokę naliczonymi na dzień wydania decyzji wynosi łącznie 135 694,20 Zadłużenie wraz z należnymi odsetkami za zwłokę naliczonymi na dzień wydania decyzji wynosi łącznie 135 694,20 zł za okres od 06/2010 – 07/2018 r. z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.

/decyzja – k. 3 akt ZUS/

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny w oparciu o dokumenty znajdujące się w aktach sprawy oraz załączone sprawy sygn. akt VIII U 170/16 oraz III AUa 1399/17.

Powyższy stan faktyczny jest między stronami bezsporny. Sporną kwestię w postępowaniu stanowił zarzut przedawnienia długu, który wnioskodawczyni podniosła wobec organu rentowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 83. ustawy z dnia 13 października 1998 r. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

1. Zakład wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w szczególności:

1) zgłaszania do ubezpieczeń społecznych;

1a) ustalania płatnika składek;

2) przebiegu ubezpieczeń;

3) ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek;

3a) ustalania wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu tych składek;

4) ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

5) wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

W myśl Art. 46. w/w ustawy 1. Płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy.

Zgodnie z treścią art. 32 ust 1. niniejszej ustawy – do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

Należy wskazać, że decyzja wydana przez organ w dniu 22.07.2019 r. jest efektem wydania decyzji o podleganiu przez J. K. ubezpieczeniom z dnia 25 listopada 2015 r. Zarówno Sąd Okręgowy w postępowaniu w I instancji, jak i Sąd Apelacyjny oddaliły odwołanie J. K. w sprawie o podleganie ubezpieczenia, w związku z tym zaskarżona decyzja o podleganiu ubezpieczeniom społecznym stała się prawomocna.

W rozpoznawanej sprawie spór dotyczył tego, czy zaległe należności z tytułu nieopłaconych składek z ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i fundusz pracy w okresie od czerwca 2010 r. do czerwca 2014 r. uległy przedawnieniu.

Odnosząc się do powyższej spornej kwestii wskazać w pierwszej kolejności należy, iż zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5-6 w/w ustawy.

W myśl ust. 5b. w/w art. 24 - bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Składki stały się wymagalne z chwilą wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia obowiązku podlegania ubezpieczeniom, tj. 18.06.2015 r (data wysłania protokołu kontroli do płatnika). W związku z postępowaniem sądowym w sprawie podlegania przez J. K. ubezpieczeniom, bieg terminu przedawnienia uległ zawieszeniu. Dopiero w dniu wydania wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 19.10.2018 decyzja organu rentowego stała się prawomocna (wyrok oddalający apelację Sądu Apelacyjnego sygn. III AUa 1399/17). Następnie termin uległ zawieszeniu od dnia wszczęcia postępowania w celu określenia zadłużenia na koncie wnioskodawczyni tj. od dnia 22 maja 2019 r, które zakończyło się w dniu 19 czerwca 2019 r.

Wnioskodawczyni została skutecznie zawiadomiona przez organ rentowy o prowadzonym wobec niej postępowaniu w sprawie wysokości zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek w zawiadomieniach z dni 22 maja 2019 r. oraz 19 czerwca 2019 r.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że nie doszło do przedawnienia długu J. K. w ramach nieopłaconych składek za okres od czerwca 2010 r. do czerwca 2014 r. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Inspektoratu w Ł.. Reasumując J. K. winna opłacić zaległe składki należne organowi rentowemu.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Okręgowy na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. orzekł o oddaleniu odwołania.

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć wnioskodawczyni.

J.K.