Pełny tekst orzeczenia

WYROK

0.1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 sierpnia 2020r.

1.Sąd Okręgowy w Poznaniu w Wydziale III Karnym w składzie:

2. Przewodniczący: SSO Tomasz Borowczak

3.Ławnicy: Romuald Leda, Maciej Cieśliński

4.Protokolant: prot. sąd. Magdalena Górecka

5.przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Środzie Wielkopolskiej – Kamila Sokalskiego

6.po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2020r.

7.sprawy D. Z. (1), syna S. i D. z d. W., urodzonego w dniu (...) w Ś.

8. oskarżonego o to, że:

I. w okresie od godz. 21:00 dnia 21 stycznia 2020r. do godz. 04:30 dnia 22 stycznia 2020r. w miejscowości K., gm. K. przy ul. (...) dokonał włamania do sklepu (...) poprzez wyłamanie zamka drzwi wejściowych, a następnie z wnętrza sklepu dokonał zaboru w celu przywłaszczenia różnego rodzaju wyrobów tytoniowych, alkoholi, kart startowych do sieci telefonii komórkowej O., T. oraz P. oraz pieniędzy w kwocie 677,80 zł powodując straty w łącznej wysokości 16.127,80 zł na szkodę M. S.,

tj. o przestępstwo z art.279§1 k.k.

II. w okresie od bliżej nieustalonej daty do dnia 27 stycznia 2020 r. w miejscowości P., gm. K., wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, uprawiał konopie inne niż włókniste w ilości 21 roślin, która to uprawa mogła dostarczyć znacznej ilości środków odurzających grupy I N i IV N w postaci suszu ziela konopi innych niż włókniste o minimalnej wadze 462 g,

tj. o przestępstwo z art.63 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

III. w okresie od bliżej nieustalonej daty do dnia 27 stycznia 2020 r. w miejscowości P., gm. K., wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uprawiał konopie inne niż włókniste w nieustalonej ilości, która to uprawa mogła dostarczyć znacznej ilości środków odurzających grupy I N i IV N w postaci suszu ziela konopi innych niż włókniste, z których następnie wytworzył poprzez wysuszenie i rozdrobnienie znaczną ilość środków odurzających grupy I N i IV N w postaci suszu ziela konopi innych niż włókniste o łącznej masie 143,534 g netto i czynił przygotowania do wprowadzenia w/w narkotyków do obrotu, posiadając je w części poporcjowane oraz wagę elektroniczną,

tj. o przestępstwo z art.63 ust.3 i art.53 ust.2 i art.57 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.11§2 k.k.

IV. w dniu 14 stycznia 2020 r. w miejscowości C., gm. K., działając w zamiarze dokonania włamania do pomieszczeń biurowych firmy (...) Sp. z o.o. i zaboru w celu przywłaszczenia nieokreślonego mienia na szkodę w/w spółki, usiłował nieustalonym narzędziem wykuć otwór w połaci dachowej budynku biurowego i dostać się do jego wnętrza, powodując uszkodzenie połaci dachowej i sygnalizatora zewnętrznego instalacji alarmowej, co spowodowało straty w łącznej wysokości 1.361,40 zł na szkodę spółki (...) Sp. z o.o. z siedzibą w C., jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na niemożność wykucia odpowiedniego otworu i dostania się do wnętrza budynku

tj. o przestępstwo z art.13§1 k.k. w zw. z art.279§1 k.k. i art.288§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k.

1)  Oskarżonego uznaje za winnego przestępstwa z art.279§1 k.k. popełnionego w sposób wyżej opisany w pkt. I. z tą zmianą, że wartość skradzionego mienia ustala na kwotę 16.347,25 zł i za to na podstawie art.279§1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

2)  Na podstawie art.46§1 k.k. nakłada na oskarżonego obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym mu w pkt.1. części rozstrzygającej poprzez zapłatę kwoty 15.628,46 zł (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i czterdzieści sześć groszy) na rzecz pokrzywdzonej M. S..

3)  Oskarżonego uznaje za winnego przestępstwa z art.63 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełnionego w sposób wyżej opisany w pkt. II. i za to na podstawie art.63 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

4)  Oskarżonego uznaje za winnego przestępstwa z art.63 ust.3 i art.53 ust.2 i art.57 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.11§2 k.k. popełnionego w sposób wyżej opisany w pkt. III. i za to na podstawie art.53 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.11§3 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w liczbie 100 (sto) stawek dziennych, na podstawie art.33§3 k.k. ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych).

5)  Na podstawie art.70 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci wagi elektronicznej, termometru, wentylatora, oprawki z żarówka, czterech doniczek z podstawkami, wyłącznika czasowego oraz zabezpieczonych w sprawie środków odurzających oraz nasion i roślin - zarządzając ich zniszczenie.

6)  Oskarżonego uznaje za winnego przestępstwa z art.13§1 k.k. w zw. z art.279§1 k.k. i art.288§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. popełnionego w sposób wyżej opisany w pkt. IV. i za to na podstawie art.14§1 k.k. k.k. w zw. z art.279§1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności.

7)  Na podstawie art.46§1 k.k. nakłada na oskarżonego obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym mu w pkt 6. części rozstrzygającej wyroku poprzez zapłatę kwoty 1.361,40 zł (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w C..

8)  Na podstawie art.85 k.k. i art.86§1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności wymierzone oskarżonemu wyżej i wymierza mu karę łączną 4 (czterech) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

9)  Na podstawie art.63§1 k.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od godz.16.55 dnia 27 stycznia 2020r. do dnia 17 kwietnia 2020r. godz. 14.35

10)  Na podstawie art.624§1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

10.Tomasz Borowczak

11.Romuald Leda Maciej Cieśliński

UZASADNIENIE

Wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia
12 sierpnia 2020r.

Sygnatura akt

III K 100/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

D. Z. (1)

przestępstwo z art.279§1 k.k. przypisane w pkt.1 części rozstrzygającej wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

M. S. prowadzi wraz z mężem S. S. sklep (...) położony przy ul. (...) w miejscowości K. należącej do gminy K.. W dniu 21 stycznia 2020 r. o godzinie 21:00 M. S. zgasiła światło wewnątrz sklepu, a następnie zamknęła drzwi na klucz i udała się do domu. Sklep (...) nie posiadał systemu alarmowego, ani monitoringu. Klucze do drzwi wejściowych z przodu (dla klientów) oraz z tyłu (od zaplecza) posiadają wyłącznie M. i S. S.. Budynek sklepu, jak również znajdujący się wewnątrz niego towar nie były objęte ubezpieczeniem.

Oskarżony D. Z. (1) między godziną 21:00 dnia 21 stycznia 2020 r. a godziną 4:30 dnia 22 stycznia 2020 r. dokonał włamania do sklepu (...). Mężczyzna najpierw wyłamał zamek w drzwiach wejściowych, a następnie z wnętrza sklepu dokonał zaboru w celu przywłaszczenia różnego rodzaju wyrobów tytoniowych, alkoholi, kart startowych do sieci telefonii komórkowej O., T. oraz P. oraz pieniędzy w kwocie 677,80 złotych. W dniu 22 stycznia 2020 r. około godziny 4:30 S. S. przyjechał do sklepu wraz z zakupionym na giełdzie towarem. Będąc na miejscu zorientował się, że miało miejsce włamanie, o czym niezwłocznie powiadomił M. S.. Zachowanie D. Z. (1) spowodowało powstanie strat w łącznej wysokości 16.347,25 złotych na szkodę M. S.. M. S. odzyskała część skradzionego towaru, jednak w większości nie nadawał się on do ponownej sprzedaży – do naprawienia pozostała szkoda w wysokości 15.628,46 zł.

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego D. Z. (1)

k. 36-37, 44, 49, 181 w zw. z k. 339-340

zeznania pokrzywdzonej M. S.

k. 1-4, 110-111, 316-317 w zw. z k. 341-343

zeznania świadka S. S.

k. 7-8, 318-319 w zw. z k. 343-344

protokół oględzin sklepu spożywczego

k. 10-13

protokół przeszukania miejsca zamieszkania oskarżonego

k. 25-28

protokół przeszukania samochodu oskarżonego

k. 33-35

wykaz poniesionych strat i faktury VAT

k. 114-131, 133-143

pokwitowanie

k. 132

materiał poglądowy

k. 196-197, 202-203, 208, 213-214

1.1.2.

D. Z. (1)

przestępstwo z art. 63 ust. 3 u.p.n przypisane w pkt.3 części rozstrzygającej wyroku.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

D. Z. (1) mieszkając na terenie P. należącego do gminy K. w okresie od bliżej nieustalonej daty do dnia 27 stycznia 2020 r. działając wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu narkomanii, uprawiał konopie inne niż włókniste w ilości 21 roślin. Ta uprawa prowadzona przez D. Z. (1) mogła dostarczyć znacznej ilości środków odurzających grupy I N i IV N w postaci suszu ziela konopi innych niż włókniste o minimalnej wadze 462 g.

wyjaśnienia oskarżonego D. Z. (1)

k. 36-37, 44, 49, 181 w zw. z k. 339-340

zeznania świadka D. Z. (2)

k. 19-20 w zw. z k. 344-345

protokół użycia testera narkotykowego

k. 23

protokół przeszukania miejsca zamieszkania oskarżonego

k. 25-28, 31-32

opinia z kryminalistycznych badań z zakresu chemii

k. 155-168

1.1.3.

D. Z. (1)

przestępstwo z art. 63 ust. 3 i art. 53 ust. 2 i art. 57 ust. 2 u.p.n. w zw. z art. 11 § 2 k.k. przypisane w pkt.4 części rozstrzygającej wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

D. Z. (1) mieszkając na terenie P. należącego do gminy K. w okresie od bliżej nieustalonej daty do dnia 27 stycznia 2020 r. działając wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu narkomanii, uprawiał konopie inne niż włókniste w nieustalonej ilości. Ta uprawa prowadzona przez D. Z. (1) mogła dostarczyć znacznej ilości środków odurzających grupy I N i IV N w postaci suszu ziela konopi innych niż włókniste. Mężczyzna z uprawnianych konopi innych niż włókniste wytworzył poprzez wysuszenie i rozdrobnienie znaczną ilość środków odurzających grupy I N i IV N w postaci suszu ziela konopi innych niż włókniste o łącznej masie 143,534 g netto, czyniąc przy tym przygotowania do wprowadzenia stworzonych narkotyków do obrotu. D. Z. (1) uzyskany z uprawy susz podzielił na części (porcje) wykorzystując do tego posiadaną wagę elektroniczną.

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego D. Z. (1)

k. 36-37, 44, 49, 181 w zw. z k. 339-340

zeznania świadka A. Z.

k. 345-346

protokół użycia testera narkotykowego

k. 23

protokół przeszukania miejsca zamieszkania oskarżonego

k. 25-28, 31-32

opinia z kryminalistycznych badań z zakresu chemii

k. 155-168

1.1.4.

D. Z. (1)

przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. przypisane w pkt.6 części rozstrzygającej wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

P. M. pełni funkcję członka zarządu spółki (...) sp. z o.o. mającej siedzibę w miejscowości C. należącej do gminy K.. D. Z. (1) w dniu 14 stycznia 2020r. działając w zamiarze dokonania włamania do pomieszczeń (...) sp. z o.o. i zaboru w celu przywłaszczenia nieokreślonego mienia na jej szkodę, usiłował dostać się do wnętrza jej budynku. W tym celu oskarżony usiłował wykuć otwór w połaci dachowej budynku (...) sp. z o.o. nieustalonym narzędziem, którym spowodował uszkodzenie połaci dachowej i sygnalizatora zewnętrznego instalacji alarmowej, jednak zamierzonego przez siebie celu nie osiągnął z uwagi na niemożność wykucia odpowiedniego otworu i dostania się do wnętrza budynku. W dniu 28 stycznia 2020 r. około godziny 7:00 zatrudniona w spółce (...) sp. z o.o. w charakterze sprzątaczki U. J. zgłosiła problem z przeciekającym w pomieszczeniu serwerowni sufitem. Gdy główny mechanik spółki udał się na dach, aby zbadać przyczynę przecieku okazało się, że pokrycie dachowe zostało zniszczone nieustalonym narzędziem. Utrwalony za pomocą kamer monitoringu zapis z godziny 00:55 dnia 14 stycznia 2020 r. ujawnił mężczyznę, który po zejściu z dachu budynku spółki (...) sp. z o.o. pośpiesznie oddalił się w kierunku segregowni odpadów. Pracownicy ochrony ujawnili z kolei dodatkowo uszkodzenie w ogrodzeniu zabezpieczającym teren spółki. Zachowanie D. Z. (1) spowodowało powstanie strat w łącznej wysokości 1.361,40 złotych na szkodę spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w C.. Pokrycie dachowe budynku spółki (...) sp. z o.o. zostało w całości naprawione. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono czapkę należącą do D. Z. (1).

wyjaśnienia oskarżonego D. Z. (1)

k. 36-37, 44, 49, 181 w zw. z k. 339-340

zeznania świadka P. M.

k. 82-83, 97, 320-321 w zw. z k. 341

protokół oględzin siedziby firmy (...)

k. 87-88

protokoły oględzin wraz z dokumentacją zdjęciową

k. 93-96, 104-109

wykaz poniesionych strat i faktury VAT

k. 98-100

nagranie z monitoringu

k. 188

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

D. Z. (1)

przestępstwo z art.279§1 k.k. przypisane w pkt.1 części rozstrzygającej wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Wyjaśnienie oskarżonego, jakoby wartość mienia skradzionego M. S. oscylowała na poziomie kwoty 6.000 - 7.000 złotych.

zeznania pokrzywdzonej M. S.

k. 1-4, 110-111, 316-317 w zw. z k. 341-343

wykaz poniesionych strat i faktury VAT

k. 114-131, 133-143

1.2.2.

D. Z. (1)

przestępstwo z art. 63 ust. 3 i art. 53 ust. 2 i art. 57 ust. 2 u.p.n. w zw. z art. 11 § 2 k.k. przypisane w pkt.4 części rozstrzygającej wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Wyjaśnienia oskarżonego, jakoby środek odurzający w postaci ziela konopi innych niż włókniste uzyskany przez oskarżonego z uprawianych krzewów konopi innych niż włókniste był przeznaczony wyłącznie na jego użytek i nie miał zostać wprowadzony do obrotu.

protokół przeszukania miejsca zamieszkania oskarżonego

k. 25-28, 31-32

opinia z kryminalistycznych badań z zakresu chemii

k. 155-168

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.-1.1.4.;

1.2.1.-1.2.2.

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego D. Z. (1)

Za wiarygodne uznano wyjaśnienia oskarżonego, w których przyznał się do dwukrotnego posiadania środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste pochodzącego z dwóch prowadzonych przez niego upraw, jak również do kradzieży z włamaniem do sklepu (...) oraz usiłowania kradzieży z włamaniem do budynku spółki (...) sp. z o.o. ( k. 44). Informacje ujawnione przez oskarżonego zostały potwierdzone zeznaniami M. S., P. M., S. S. oraz pośrednio zeznaniami D. Z. (2) i A. Z., a także złożonymi do akt protokołami oględzin, protokołami przeszukania, protokołem użycia testera narkotykowego, nagraniem z monitoringu, materiałami poglądowymi oraz treścią opinii z kryminalistycznych badań z zakresu chemii. Dlatego też w powyższym zakresie wyjaśnieniom oskarżonego należało dać wiarę i włączyć je w poczet materiału dowodowego stanowiącego podstawę wydanego finalnie rozstrzygnięcia.

zeznania pokrzywdzonej M. S.

Pełnowartościowym dowodem okazały się zeznania pokrzywdzonej, która w sposób szczegółowy, spójny i logiczny przedstawiła okoliczności dotyczące zarówno ujawnienia dokonania w prowadzonym przez nią sklepie kradzieży z włamaniem, jak również rodzaju, ilości i wartości skradzionego mienia, przedkładając na poparcie swoich twierdzeń wykaz poniesionych strat i faktury VAT ( k. 114-131, 133-143). Uzyskawszy wspomniane dokumenty pokrzywdzona skorygowała swoje pierwotne zeznania w zakresie wysokości wyrządzonej jej przez oskarżonego szkody. Relacja M. S. korespondowała z zeznaniami świadka S. S., jak również ze złożonymi do akt sprawy protokołami oględzin, protokołami przeszukania oraz materiałem poglądowym, dlatego też brak było jakichkolwiek podstaw, aby odmówić jej wiary. Dodatkowo na uwzględnienie zasługiwały także zeznania pokrzywdzonej złożone na rozprawie głównej, w ramach których ujawniła ona, w jaki sposób minione zdarzenie wpłynęło na jej obecne funkcjonowanie, podkreślając, iż na skutek przeżytej traumy nadal boi się przebywać w sklepie pomimo tego, że stanowi on dla niej źródło utrzymania. Utrzymujący się u niej w związku ze zdarzeniem stres negatywnie odbija się także na jej zdrowiu powodując problemy z oddychaniem i anemię ( k. 342). Zeznania pokrzywdzonej M. S., jako w całości wiarygodne, zostały wykorzystane nie tylko do rekonstrukcji stanu faktycznego, ale także do oceny stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżonego czynu z art. 279 § 1 k.k.

zeznania świadka S. S.

Zeznania świadka oceniono jako wiarygodne w zakresie, w jakim zrelacjonował okoliczności ujawnienia w godzinach porannych dnia 22 stycznia 2020 r. kradzieży z włamaniem do prowadzonego przez jego żonę sklepu (...) dokonanej poprzez wyłamanie zamka w drzwiach wejściowych od strony zaplecza. Podane przez S. S. informacje potwierdziły zarówno zeznania M. S., jak i dokumenty w postaci protokołów oględzin, protokołów przeszukania oraz materiałów poglądowych, dlatego też należało uznać przedstawioną przez niego relację za odpowiadającą prawdzie.

zeznania świadka P. M.

W poczet wiarygodnego materiału dowodowego włączono zeznania P. M., który w sposób szczegółowy, spójny i logiczny przedstawił zarówno okoliczności dotyczące ujawnienia usiłowania włamania do budynku spółki (...) sp. z o.o., jak również wysokość nakładów finansowych, jakie spółka poniosła w związku z naprawą uszkodzonego na skutek działania oskarżonego pokrycia dachowego i zewnętrznego sygnalizatora instalacji alarmowej, przedkładając na potwierdzenie swojej relacji wykaz poniesionych strat i faktury VAT ( k. 98-100). Uzyskawszy wspomniane dokumenty świadek skorygował swoje pierwotne zeznania w zakresie wysokości wyrządzonej spółce (...) sp. z o.o. szkody. Relacja P. M. korespondowała ze złożonymi do akt sprawy protokołami oględzin i dołączoną do niego dokumentacją zdjęciową, jak również treścią zabezpieczonego nagrania z monitoringu. Z uwagi na powyższe zeznania świadka należało ocenić jako w całości wiarygodne.

zeznania świadka D. Z. (2); zeznania świadka A. Z.

Na przymiot wiarygodnych zasługiwały zeznania świadków złożone na rozprawie głównej, w ramach których potwierdziły ujawnienie przez funkcjonariuszy Policji w pokoju zajmowanym przez oskarżonego nasiona, łodygi i susz konopi innych niż włókniste ( k. 344, 346), jak również papierosy i alkohol ( k. 344, 346), przy czym D. Z. (2) nie wiedziała jak jej syn wszedł w ich posiadanie ( k. 344). W pozostałym zakresie zeznania świadków D. Z. (2) i A. Z. pominięto, jako że nie posiadały one wiedzy o zdarzeniach będących przedmiotem niniejszego postępowania.

opinia z kryminalistycznych badań z zakresu chemii

Za przydatną uznano opinię z kryminalistycznych badań z zakresu chemii, na podstawie której możliwym było jednoznaczne ustalenie rodzaju zabezpieczonej u D. Z. (1) substancji, która okazała się środkiem odurzającym w postaci ziela konopi innych niż włókniste. Przedmiotowa opinia jest jasna, pozbawiona sprzeczności, a nadto w sposób pełny udziela odpowiedzi na zadane pytania. Nadto, wymieniona opinia została sporządzona w oparciu o posiadane przez biegłych wiadomości specjalne w sposób obiektywny i fachowy, dlatego też należało uznać ją za pełnowartościowy dowód.

1.1.1.-1.1.4.;

1.2.1.-1.2.2.

protokół oględzin sklepu spożywczego (k. 10-13); notatki urzędowe (k. 14, 16, 22, 60, 89); protokół zatrzymania oskarżonego (k. 17); protokół użycia testera narkotykowego (k. 23); świadectwo legalizacji (k. 24); protokół przeszukania miejsca zamieszkania oskarżonego (k. 25-28, 31-32); protokoły oględzin wraz z dokumentacją zdjęciową (k. 29-30, 93-96, 104-109, 144-146); protokół przeszukania samochodu oskarżonego (k. 33-35); odpisy wyroków wydanych w sprawach II K 703/10, II K 522/10, II K 704/10, VII K 2489/10, II K 211/12 (k. 56-58, 72, 177-179); protokół oględzin siedziby firmy (...) (k. 87-88); kosztorys i faktury VAT (k. 98-100, 114-131, 133-143); informacja o pobytach i orzeczeniach (k. 148); kwestionariuszy wywiadu środowiskowego (k. 151-152); karta karna (k. 183-185); nagranie z monitoringu (k. 188); materiał poglądowy (k. 196-197, 202-203, 208, 213-214)

Na przymiot wiarygodności zasługują pozostałe dokumenty załączone do akt sprawy. W związku z faktem, iż zostały one sporządzone przez właściwe organy, w granicach przysługujących im kompetencji oraz w formie przewidzianej przez przepisy, brak było podstaw do podważenia ich autentyczności, czy też prawdziwości zawartych w nich twierdzeń tym bardziej, iż w toku postępowania nie były one kwestionowane przez żadną ze stron.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1.-1.1.4.;

1.2.1.-1.2.2.

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego D. Z. (1)

Sąd nie dal wiary pierwszym wyjaśnieniom oskarżonego co to tego, że nie dokonał on kradzieży z włamaniem do sklepu (...) w K., a jedynie zabrał pozostawiony przez dwóch nieznanych sprawców na drodze biały worek, w którym znajdowały się towary pochodzące z tego sklepu ( k. 36-37), albowiem D. Z. (1) odwołał je i wprost wskazał, iż samodzielnie włamał się do tego sklepu i zabrał znajdujący się w jego wnętrzu asortyment ( k. 44). Na wiarę nie zasługiwały nadto wyjaśnienia oskarżonego, iż susz z uprawianych przez niego konopi innych niż włókniste miał być wyłącznie na jego użytek ( k. 44, 49, 181, 339-340), albowiem funkcjonariusze Policji zabezpieczyli u niego znaczną ilość środków odurzających w postaci suszu konopi innych niż włókniste, które wystarczyłyby do stworzenia od 142 do 478 pełnych porcji „działek” handlowych ( k. 163-166). W ocenie Sądu przedmiotowe ilości, jak również fakt zabezpieczenia u oskarżonego wagi elektronicznej świadczą o tym, iż czynił on przygotowania do wprowadzenia wytworzonych narkotyków do obrotu. Sąd nie uwzględnił również wyjaśnień D. Z. (1), w których przekonywał on, jakoby wysokość wskazanej przez M. S. szkody została zawyżona ( k. 181, 339), albowiem pokrzywdzona przedstawiła zarówno wykaz poniesionych strat, jak i faktury VAT ( k. 114-131, 133-143), z których jednoznacznie wynika rzeczywisty rozmiar poniesionej przez nią straty. Przedmiotowe twierdzenia oskarżonego należy traktować wyłącznie jako próbę umniejszenia ciężaru gatunkowego popełnionego przez niego przestępstwa, podjętą w celu złagodzenia grożącej mu odpowiedzialności karnej. Podkreślić trzeba, że D. Z. (1), w przeciwieństwie do M. S., nie przedstawił żadnego dowodu, na podstawie którego można byłoby przyjąć, iż na skutek popełnionego przez niego przestępstwa powstała szkoda w wysokości 7.000,00 złotych, a nie w wysokości 16.347,25 złotych.

Częściowo zeznania świadka A. Z.

Zeznaniom świadka A. Z. dotyczącym rzekomego zawyżenia przez M. S. poniesionych przez nią wskutek kradzieży z włamaniem dokonanej przez oskarżonego strat oraz wysokości wyrządzonej jej szkody nie dano wiary, albowiem pokrzywdzona przedstawiła na poparcie swoich twierdzeń stosowne dokumenty, zaś Sąd nie znalazł żadnych powodów, aby podważyć ich autentyczność. Przedmiotowe twierdzenia A. Z. – siostry oskarżonego – niewątpliwie zostały celowo przygotowane na potrzeby niniejszego postępowania, aby poprawić sytuację procesową D. Z. (1) i złagodzić wymiar grożącej mu odpowiedzialności karnej.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Pkt.1 oraz pkt.6 części rozstrzygającej wyroku

D. Z. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że oskarżony D. Z. (1) swoim zachowaniem podjętym w okresie od 21 do 22 stycznia 2020 r. (między godziną 21:00 a 4:30) oraz w dniu 14 stycznia 2020 r. dwukrotnie wypełnił ustawowe znamiona przestępstwa kradzieży z włamaniem, przy czym w drugim przypadku miało ono formę usiłowania z art. 13 § 1 k.k. W obu bowiem przypadkach oskarżony podjął próbę dostania się do zamkniętych dla osób trzecich pomieszczeń – sklepu (...) oraz pomieszczeń (...) sp. z o.o. – aby zabrać w celu przywłaszczenia znajdujące się tam wartościowe przedmioty. W pierwszym przypadku oskarżony przełamał skutecznie zabezpieczenie w postaci zamka drzwi wejściowych, który wyłamał, co umożliwiło mu dostanie się do wnętrza sklepu i zabranie w celu przywłaszczenia różnego rodzaju wyrobów tytoniowych, alkoholi, kart startowych do sieci telefonii komórkowych O., T. i P. oraz środków pieniężnych w kwocie 677,80 złotych. W drugim natomiast przypadku oskarżony podjął próbę przełamania zabezpieczenia w postaci dachu, w którego połaci starał się nieustalonym narzędziem wykuć otwór celem dostania się do wnętrza budynków biurowych. Podjęta przez D. Z. (1) próba okazał się jednak nieskuteczna, chociaż jego działanie zmierzało bezpośrednio do dokonania włamania i zabrania w celu przywłaszczenia wartościowego mienia należącego do spółki (...) sp. z o.o., co z kolei przesądziło o zakwalifikowaniu jego czynu jako usiłowania. Powyższe okoliczności niewątpliwie świadczą o dwukrotnym zrealizowaniu przez oskarżonego D. Z. (1) znamienia strony przedmiotowej przestępstwa kradzieży z włamaniem, jako że w obu przypadkach warunkiem dostania się do mienia stanowiącego własność odpowiednio M. S. i spółki (...) sp. z o.o. było przełamanie zabezpieczenia ( zob. M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, Lex 2020, do art. 279 k.k.; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 1972r., VI KZP 74/71, OSNKW 1972, nr 5, poz. 78; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 1976r., II KR 322/76, OSNKW 1977, nr 3, poz. 22; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 1980r., VII KZP 48/78, OSNKW 1980, nr 8, poz. 65). Kontynuując wskazać należy, iż zachowanie oskarżonego zrealizowało także w obu przypadkach znamię strony podmiotowej czynu zabronionego z art. 279 § 1 k.k., albowiem D. Z. (1) działał w sposób umyślny z zamiarem bezpośrednim kierunkowym. Oskarżony zdawał sobie bowiem sprawę ze znaczenia podejmowanego działania i chciał je zrealizować celem osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci zabranego w celu przywłaszczenia mienia. Jednocześnie z uwagi na treść zeznań pokrzywdzonej M. S. oraz przedstawionych przez nią dokumentów w postaci wykazu poniesionych strat i faktur VAT ( k. 114-131, 133-143) zmodyfikowano wysokość wyrządzonej jej przez oskarżonego szkody z kwoty 16.127,80 złotych na kwotę 16.347,25 złotych.

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że zachowanie podjęte przez D. Z. (1) w dniu 14 stycznia 2020 r. wypełniło także ustawowe znamiona przestępstwa z art. 288 § 1 k.k., albowiem usiłując dokonać kradzieży z włamaniem uszkodził on połać dachową budynku (...) sp. z o.o. oraz sygnalizator zewnętrzny instalacji alarmowej, co skutkowało koniecznością ich naprawienia – przywrócenia do stanu poprzedniego ( zob. T. Oczkowski (w:) R. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz, Legalis 2020, do art. 288 k.k.). Oskarżony działał przy tym w sposób umyślny z zamiarem bezpośrednim, albowiem chcąc dostać się do wnętrza budynku biurowego zdawał sobie sprawę z konieczności zniszczenia połaci dachowej, ja również znajdującego się na niej zewnętrznego sygnalizatora instalacji alarmowej.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Pkt.3 oraz pkt.4 części rozstrzygającej wyroku

D. Z. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przeprowadzone postępowanie dowodowe oraz ujawnione w jego toku okoliczności faktyczne pozwoliły na poczynienie jednoznacznych ustaleń w zakresie winy i sprawstwa oskarżonego D. Z. (1) za zarzucone mu w punkcie II i III części wstępnej wyroku czyny zabronione z art. 63 ust. 3 u.p.n. oraz z art. 63 ust. 3 i art. 53 ust. 2 i art. 57 ust. 2 u.p.n. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Oskarżony dwukrotnie uprawiał bowiem konopie inne niż włókniste w ilościach mogących każdorazowo dostarczyć znacznych ilości ziela konopi innych niż włókniste, przy czym z wcześniejszej (pierwszej) plantacji wytworzył poprzez wysuszenie i rozdrobnienie dojrzałych roślin znaczną ilość środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste i podjął przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. W trakcie przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez oskarżonego funkcjonariusze Policji zabezpieczyli bowiem poporcjowany susz konopi innych niż włókniste oraz wagę elektroniczną. Bezspornym było zatem, że oskarżony wziął udział w cyklu zabiegów, począwszy od zasiewu, aż do momentu zbioru wyhodowanych roślin ( T. Srogosz, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Legalis 2008, do art. 63 u.p.n.; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2018 r., V KK 296/18, Lex nr 2549366), a następnie w procesie wytworzenia z gotowych (dojrzałych) roślin środka odurzającego w postaci suszu konopi innych niż włókniste, które po ich poporcjowaniu za pomocą wagi elektronicznej miały zostać wprowadzone do obrotu. Okoliczności ujawnionych procederów w pełni potwierdzają, iż D. Z. (1) działał w sposób umyślny z zamiarem bezpośrednim, albowiem miał on nie tylko pełną świadomość przedsiębranych działań, ale nadto realizował je w ściśle określonym celu, jakim było po pierwsze uzyskanie znacznych ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste, a po drugie (w przypadku czynu z pkt. III aktu oskarżenia) wprowadzenie ich do obrotu. Niewątpliwym było przy tym, że ilość uprawianych przez D. Z. (1) roślin, jak również ilość wytworzonych przez niego środków odurzających (w pierwszym przypadku min. 462 g, w drugim 143,534 g netto) była znaczna, jako że mogła jednorazowo zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych ( wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2015r., II AKa 259/14, Lex nr 1651799). Powyższe okoliczności niewątpliwie świadczą o zrealizowaniu przez oskarżonego D. Z. (1) znamion strony przedmiotowej przestępstw z art. 63 ust. 3 u.p.n. (dwukrotnie) z art. 53 ust. 2 u.p.n. i z art. 57 ust. 2 u.p.n. Kontynuując wskazać należy, iż bezspornym było działanie przez oskarżonego w obu przypadkach w sposób umyślny z zamiarem bezpośrednim, jako że D. Z. (1) w pełni zdawał sobie sprawę ze znaczenia podejmowanych działań i chciał je zrealizować, tj. chciał uprawiać konopie inne niż włókniste, aby z wyhodowanych roślin uzyskać susz. W drugim z badanych przypadków finalnym celem, do którego dążył oskarżony było wprowadzenie pozyskanych środków odurzających do obrotu, co świadczy o działaniu w sposób umyślny z zamiarem kierunkowym. Za świadomym działaniem oskarżonego świadczą jego wyjaśnienia, w których nie krył, iż wiedział jakiego rodzaju rośliny uprawia i co może z nich uzyskać. Z kolei twierdzeniom oskarżonego co do tego, iż uzyskany susz miałby być wyłącznie na jego potrzeby odmówiono wiary, jako że ilość zabezpieczonego przez funkcjonariuszy Policji środka odurzającego znacząco przewyższała ilości, jakie D. Z. (1) mógłby zużyć wyłącznie we własnym zakresie. Ponadto, u oskarżonego zabezpieczono susz podzielony na części oraz wagę elektroniczną, za pomocą której przygotowywał on poszczególne porcje. D. Z. (1) poczynił zatem odpowiednie przygotowania w rozumieniu art.16 § 1 k.k., dzięki którym stworzył sobie dogodne warunki do popełnienia przestępstwa polegającego na wprowadzeniu do obrotu znacznych ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. Z. (1)

Pkt.1, 3, 4, 6 części rozstrzygającej wyroku

1 – I

3 – II

4 – III

6 – IV

Uznając winę i sprawstwo oskarżonego D. Z. (1) za zarzucone mu w punktach I-IV części wstępnej wyroku przestępstwa za udowodnione, wymierzono mu za nie kary jednostkowe odpowiadające stopniowi jego zawinienia i ich społecznej szkodliwości, a w przypadku kary grzywny także okoliczności wskazane w art. 33 § 3 k.k., i tak:

a)  za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. na podstawie art. 279 § 1 k.k. karę 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności;

b)  za przestępstwo z art. 63 ust. 3 u.p.n. na podstawie art. 63 ust. 3 u.p.n. karę 1 roku pozbawienia wolności;

c)  za zbrodnię z art. 63 ust. 3 i art. 53 ust. 2 i art. 57 ust. 2 u.p.n. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na podstawie art. 53 ust. 2 u.p.n. karę 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych o wartości jednej stawki dziennej 50,00 złotych;

d)  za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na podstawie art. 14 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Za okoliczności łagodzące uznano: złożenie częściowo wiarygodnych wyjaśnień, wyrażenie skruchy oraz przeproszenie pokrzywdzonych, wyrażenie gotowości do naprawienia wyrządzonych szkód, jak również dobrowolne ujawnienie popełnienia przestępstwa na szkodę spółki (...) sp. z o.o.

Za okoliczność obciążającą uznano uprzednią kilkukrotną karalność oskarżonego i to za przestępstwa podobne tj. przeciwko mieniu oraz dwukrotnie za przestępstwa penalizowane przez przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

D. Z. (1)

Pkt.8 części rozstrzygającej wyroku

8 – I-IV

Z uwagi na zaistnienie przesłanek opisanych w art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. wymierzono oskarżonemu karę łączną. W przypadku D. Z. (1) za właściwym systemem do określenia kary łącznej uznano system mieszany wykorzystujący elementy asperacji, a polegający na określeniu wymiaru kary łącznej na podstawie kar wymierzonych jednostkowo, przy czym podstawą wymiaru kary łącznej jest najsurowsza z kar jednostkowych, podlegająca jednak obostrzeniu w sposób przewidziany w ustawie ( P. Kardas [w:] W. Wróbel, A. Zoll [red.] Kodeks karny. Komentarz, Lex 2016, do art. 85 k.k.). Określając wymiar kary łącznej pozbawienia wolności, jak winna zostać wymierzona skazanemu D. Z. (1), wzięto pod uwagę okoliczność, iż czyny opisane w punktach I-IV części wstępnej wyroku wykazały częściowy związek czasowy, jako że zostały one popełnione w większości w okresie od 14 do 27 stycznia 2020r. (dokładnych dat początkowych czynów opisanych w punktach II-III części wstępnej wyroku nie udało się ustalić). Przedmiotowa okoliczność, spełniająca kryteria zasady absorpcji, przemawiała za redukcją wymiaru możliwej do orzeczenia wobec skazanego kary łącznej. Z kolei za podwyższeniem najsurowszej kary jednostkowej, zgodnie z zasadą kumulacji, przemawiała przede wszystkim łączna ilość popełnionych przez D. Z. (1) czynów zabronionych (cztery przestępstwa), jak również okoliczność, iż czyny oskarżonego godziły w częściowo odmienne dobra podlegające ochronie prawnej w postaci własności (mienia) oraz życie i zdrowie publiczne. Powyższe okoliczności świadczą o tym, że D. Z. (1) jest osobą wymagającą poddania dłuższemu oddziaływaniu wychowawczemu w warunkach izolacji penitencjarnej, przez co najsurowsza z kar jednostkowych orzeczonych wobec tego oskarżonego winna podlegać odpowiedniemu podwyższeniu. Dlatego też uznano, iż karą sprawiedliwą i adekwatną dla popełnionych przez oskarżonego D. Z. (1) przestępstw będzie kara łączna 4 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

D. Z. (1)

Pkt.9 części rozstrzygającej wyroku

Stosownie do treści art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od godziny 16.55 dnia 27 stycznia 2020r. do godziny 14:35 dnia 17 kwietnia 2020r.

D. Z. (1)

Pkt.2 i 7 części rozstrzygającej wyroku

2 – I

7 – IV

Na podstawie art.46§1 k.k. zobowiązano oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej popełnionymi przestępstwami kradzieży z włamaniem i usiłowania kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej M. S. kwoty 15.628,46 złotych oraz na rzecz (...) sp. z o.o. z siedzibą w C. kwoty 1.361,40 złotych.

D. Z. (1)

Pkt.5 części rozstrzygającej wyroku

5 – II i III

Na podstawie art.70 ust.1 u.p.n. rozstrzygnięto o dowodach rzeczowych w postaci wagi elektronicznej, termometru, wentylatora, oprawki z żarówka, czterech doniczek z podstawkami, wyłącznika czasowego oraz zabezpieczonych środków odurzających oraz nasion i roślin, zarządzając ich zniszczenie, aby w ten sposób uniemożliwić oskarżonemu kontynuowanie przestępczej działalności i wpłynąć na niego wychowawczo.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

10

Mając na uwadze fakt wymierzenia oskarżonemu długoletniej kary pozbawienia wolności Sąd zwolnił oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

1.Podpis

Poznań, 2 września 2020r.

SSO Tomasz Borowczak

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować w kontrolce uzasadnień

2.  Odpis wyrok wraz z uzasadnieniem doręczyć obrońcy oskarżonego z wyboru adw. A. J.

3.  Za 14 dni od doręczenia / z apelacją

Poznań, 2 września 2020r.

SSO Tomasz Borowczak