Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

IIK147/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

23 sierpnia 2018 r.

II K 739/18

1.1.2.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie

26 kwietnia 2019 r.

III K 1044/18

1.1.3.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

23 stycznia 2020 r.

II K 1016/19

1.2.  Inne fakty

1.1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

poprawne funkcjonowanie w warunkach izolacji penitencjarnej, krytyczny stosunek do popełnionych czynów

opinia o skazanym

k. 7-9

1.2.1.2.

uprzednia karalność

informacja z K.

k. 20

1.2.1.3.

odbywanie kary pozbawienia wolności w przeszłości

informacja o pobytach

k. 10-12

1.1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2.1.

2.  Ocena Dowodów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.1.1

opinia o skazanym

Dokument niekwestionowany przez strony, sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji.

1.2.1.2

informacja z K.

Dokument niekwestionowany przez strony, sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji.

1.2.1.3

informacja o pobytach

Dokument niekwestionowany przez strony, sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, 23 sierpnia 2018 r., II K 739/18

1 rok i 2 miesiące kary ograniczenia wolności

3.1.2.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, 26 kwietnia 2019 r., III K 1044/18

4 miesiące pozbawienia wolności

3.1.3.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, 23 stycznia 2020 r., II K 1016/19

10 miesięcy pozbawienia wolności

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Stosownie do treści art. 85 § 1 – 3 kk w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 czerwca 2020 r. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu (z zastrzeżeniem art. 89 kk) w całości lub w części kary lub kary łączne, z tym jednak wyjątkiem, że jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu.

Orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa (art. 85a kk).

Zgodnie natomiast z dyspozycją art. 86 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 czerwca 2020 r. karę łączną wymierza się w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia wolności; karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

Ponadto, w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności (art. 87 § 1 kk).

Sąd orzekał wobec skazanego w oparciu o przepisy kodeksu karnego obowiązujące do dnia 24 czerwca 2020 r. z uwagi na to, iż były one względniejsze dla sprawcy.

W związku z powyższym, w zbiegu pozwalającym na orzeczenie kary łącznej pozostawały kary określone powyżej w pkt 3.1 zaś jej granice kształtowały się od 10 miesięcy pozbawienia wolności do 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności.

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Sąd na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk w zw. z art. 4 § 1 kk, art. 85a kk, art. 86 § 1 kk, art. 87 § 1 kk i art. 569 § 1 kpk orzekł karę łączną 1 roku pozbawienia wolności. W ocenie Sądu wymierzona kara łączna pozwala na osiągnięcie w stosunku do skazanego celów zapobiegawczych i wychowawczych oraz realizuje potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Skazany w warunkach izolacji penitencjarnej zachowuje się poprawnie. Posiada krytyczny stosunek do popełnionych czynów. Uczestniczy w kursie organizowanym przez zakład kary oraz pracuje nieodpłatnie na jego terenie. Deklaruje, iż po opuszczeniu zakładu karnego nie chce już wracać na drogę przestępstwa. Pod uwagę trzeba jednak wziąć to, iż uprzednio M. P. był kilkakrotnie karany i odbywał już karę pozbawienia wolności, tak więc zdaniem Sądu kara łączna jednego roku pozbawienia wolności będzie dla niego karą optymalną.

5.  Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

6.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1. a/

Na poczet orzeczonej kary łącznej Sąd zaliczył skazanemu okresy, które zostały zliczone na poczet połączonych kar jednostkowych.

2.

W pozostałym zakresie wyroki objęte wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu, gdyż reszta zawartych w nich rozstrzygnięć nie podlegała łączeniu.

3.

O wynagrodzeniu za obronę skazanego wykonywaną z urzędu orzeczono w oparciu o przepisy art. 29 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze (Dz.U.2015 poz. 615 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U.2015 poz. 1801 ze zm.). Sąd zasądził na rzecz Kancelarii Adwokackiej r.pr. A. L. kwotę 147,60 zł (z uwzględnieniem kwoty podatku VAT).

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4.

W oparciu o dyspozycję art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił skazanego od ponoszenia kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznej przejmując je na rachunek Skarbu Państwa. Sąd wziął pod uwagę sytuację materialną i rodzinną M. P., który zobowiązany jest do uiszczania alimentów na rzecz dójki swoich dzieci, obecnie jest zatrudniony nieodpłatnie w zakładzie karnym.

8.  PODPIS