Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 196/20

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 sierpnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR D. Smejda

Protokolant st. sekr. sąd. A. Pabiś

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie - P. Gintera

po rozpoznaniu dnia 21 sierpnia 2020 r. na rozprawie

sprawy P. K. , ur. (...) w B., syna Z. i E. z domu K.,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I. Sądu Rejonowego Bełchatowie z dnia 9 listopada 2016 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt II K 829/16 za czyny z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii – na karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności (której wykonanie warunkowo zawieszono skazanemu na okres próby 3 (trzech) lat, oddając go w tym czasie pod dozór kuratora sądowego oraz nakładając obowiązek informowania kuratora o przebiegu okresu próby) oraz na karę grzywny w ilości 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych (przy czym grzywna owa została wykonana w dniu 11 lipca 2017 roku);

przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 20 sierpnia 2019 roku, sygnatura akt II Ko 1335/19, zarządzono skazanemu wykonanie kary łącznej 1 (jednego) roku pozbawienia wolności wynikającą z wyroku opisanego w punkcie I, skracając w oparciu o art. 71 § 2 kk ową karę pozbawieni wolności o okres 48 (czterdziestu ośmiu) dni (odpowiadający połowie wykonanych stawek dziennych grzywny orzeczonej w sprawie) oraz zaliczając na poczet kary łącznej 1 (jednego) roku pozbawienia wolności wynikającej z wyroku opisanego w punkcie I okres zatrzymania skazanego w sprawie od dnia 18 lipca 2016 roku, godzina 18.40 do dnia 20 lipca 2016 roku, godzina 11.30;

przy czym skazany odbywa od dnia 1 lutego 2020 roku łączną karę pozbawienia wolności wynikającą z wyroku opisanego w punkcie I;

II.łącznym Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt II K 817/18 (obejmującym wyroki jednostkowe Sądu Rejonowego w Bełchatowie o sygnaturze akt: II K 189/17, II K 550/18, II K 492/18, II K 466/18) – na karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ilości 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie (na poczet której zaliczono skazanemu okres jego zatrzymania w sprawie Sądu Rejonowego w Bełchatowie o sygnaturze akt II K 189/17 od dnia 4 grudnia 2018 roku, godzina 15.20 do dnia 6 grudnia 2018 roku, godzina 15.35);

przy czym skazany wykonał 35 (trzydzieści pięć) dni kary ograniczenia wolności (odpowiadających osiemnastu dniom kary pozbawienia wolności), wynikającej z wyroku opisanego w punkcie II;

przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 12 lutego 2020 roku, sygnatura akt II Ko 139/20, zarządzono skazanemu wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 254 (dwustu pięćdziesięciu czterech) dni w zamian za pozostałą do wykonania karę 509 (pięciuset dziewięciu dni) ograniczenia wolności, wynikającą z wyroku opisanego w punkcie II;

III.Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 24 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt II K 528/19 za czyn z art. 288 § 1 kk – na podstawie art. 288 § 1 kk w zw. z art. 37a kk w zw. z art. 34 § 1a pkt 1 kk i art. 35 § 1 kk na karę 2 (dwóch) lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ilości 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie;

przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2019 roku, sygnatura akt II Ko 3065/19, zarządzono skazanemu wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 365 (trzystu sześćdziesięciu pięciu) dni w zamian za pozostałą do wykonania karę 730 (siedmiuset trzydziestu) ograniczenia wolności, wynikającą z wyroku opisanego w punkcie III

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

1. na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk w zw. z art. 4 § 1 kk, art. 85a kk, art. 86 § 1 kk, art. 87 § 1 kk i art. 569 § 1 kpk wymierza skazanemu P. K. z wyroków opisanych w punktach I, II, III:

a/ łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy , na poczet której w oparciu o art. 63 § 1 kk zalicza skazanemu:

- okres od dnia 1 lutego 2020 roku, od której to daty odbywa on karę pozbawienia wolności, wynikającą z wyroku opisanego w punkcie I;

- okres jego zatrzymania od dnia 18 lipca 2016 roku, godzina 18.40 do dnia 20 lipca 2016 roku, godzina 11.30, wynikający z wyroku opisanego w punkcie I;

- okres jego zatrzymania od dnia 4 grudnia 2018 roku, godzina 15.20 do dnia 6 grudnia 2018 roku, godzina 15.35, wynikający z wyroku opisanego w punkcie II;

- 35 (trzydzieści pięć) dni kary ograniczenia wolności ( odpowiadających osiemnastu dniom kary pozbawienia wolności), wynikającej z wyroku opisanego w punkcie II;

- 48 (czterdzieści osiem) dni, o który to okres dokonano skrócenia kary łącznej 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, wynikającej z wyroku opisanego w punkcie I – na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 20 sierpnia 2019 roku, sygnatura akt II Ko 1335/19;

2. stwierdza, iż w pozostałych częściach wyroki opisane w punktach I, II, III podlegają odrębnemu wykonaniu;

3. zwalnia skazanego od kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego, którymi obciąża Skarb Państwa.