Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

IIK196/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

09 listopad 2016 r.

II K 829/16

1.1.2.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

21 listopada 2018 r.

II K 817/18

1.1.3.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

24 czerwca 2019 r.

II K 528/19

1.2.  Inne fakty

1.1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

uprzednia karalność

karta karna

k.17-18

1.2.1.2.

negatywna prognoza kryminologiczna, naganne zachowanie po osadzeniu, przeniesiony do zakładu karnego typu zamkniętego

opinia o skazanym

k. 19

1.2.1.3.

zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary 1 roku pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 829/16

odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawie sygn. akt II Ko 1335/19

k. 32-33

1.2.1.4.

zarządzono wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 254 dni w zamian za pozostałą do wykonania karę ograniczenia wolności 509 dni z wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 817/18

odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawie sygn. akt II Ko 139/20

k. 28

1.2.1.5.

zarządzono wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 365dni w zamian za pozostałą do wykonania karę ograniczenia wolności 730 dni z wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 528/19

odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawie sygn. akt II Ko 3065/19

k. 29-30

1.1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2.1.

2.  Ocena Dowodów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.1.1

karta karna

Dokument nie był kwestionowany przez strony, został sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji.

1.2.1.2

opinia o skazanym

Dokument nie był kwestionowany przez strony, został sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji.

1.2.1.3

odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawie sygn. akt II Ko 1335/19

Dokument nie był kwestionowany przez strony, został sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji.

1.2.1.4

odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawie sygn. akt II Ko 139/20

Dokument nie był kwestionowany przez strony, został sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji.

1.2.1.5

odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawie sygn. akt II Ko 3065/19

Dokument nie był kwestionowany przez strony, został sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, 09 listopada 2016 r., II K 829/16

1 rok pozbawienia wolności

3.1.2.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, 21 listopada 2018 r., II K 817/18

1 rok i 6 miesięcy ograniczenia wolności

3.1.3.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, 24 czerwca 2019 r., II K 528/19

2 lat ograniczenia wolności

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Stosownie do treści art. 85 § 1 – 3 kk w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 czerwca 2020 r. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu (z zastrzeżeniem art. 89 kk) w całości lub w części kary lub kary łączne, z tym jednak wyjątkiem, że jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu.

Orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa (art. 85a kk).

Zgodnie natomiast z dyspozycją art. 86 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 czerwca 2020 r. karę łączną wymierza się w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia wolności; karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

Ponadto, w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności (art. 87 § 1 kk).

Sąd orzekał wobec skazanego w oparciu o przepisy kodeksu karnego obowiązujące do dnia 24 czerwca 2020 r. z uwagi na to, iż były one względniejsze dla sprawcy.

W związku z powyższym, w zbiegu pozwalającym na orzeczenie kary łącznej pozostawały kary określone powyżej w pkt 3.1 zaś jej granice kształtowały się od 1 roku pozbawienia wolności do 2 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności.

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Sąd na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk w zw. z art. 4 § 1 kk, art. 85a kk, art. 86 § 1 kk, art. 87 § 1 kk i art. 569 § 1 kpk orzekł karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności. W ocenie Sądu wymierzona kara łączna pozwala na osiągnięcie w stosunku do skazanego celów zapobiegawczych i wychowawczych oraz realizuje potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Orzekane wcześniej wobec skazanego kary nie przyniosły zamierzonego celu. Skazany popełnia kolejne przestępstwa, a poza tym nie wykonuje orzeczonych wobec niego kar o charakterze wolnościowym. Nie bez znaczenia jest także negatywne zachowanie skazanego po osadzeniu go w zakładzie karnym.

5.  Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

6.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1 a.

Sąd dokonał zaliczenia na poczet kary łącznej okresów, które zostały zaliczone na poczet poszczególnych kar podlegających łączeniu.

2.

W pozostałym zakresie wyroki objęte wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu, gdyż reszta zawartych w nich rozstrzygnięć nie podlegała łączeniu.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3.

Sąd w oparciu o dyspozycję art. 624 § 1 kpk zwolnił skazanego od ponoszenia kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego i obciążył nimi Skarb Państwa. Skazany bowiem nie posiada dochodu ani majątku. Obecnie zaś odbywa karę pozbawienia wolności.

8.  PODPIS