Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIK 586/19

1.WYROK ŁĄCZNY

2.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 lipca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale

w składzie:

Przewodniczący: SSR Lidia Merska

Protokolant: sek. Anna Rogojsza

w obecności prokuratora Elżbiety Dunaj-Wałach

po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2020 r. na rozprawie sprawy

D. K.

urodzonego (...) w G.

syna A. i B. z d. P.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Ełku II Wydział Karny z dnia 12 grudnia 2018r – prawomocny dnia 19 stycznia 2019r, sygn. akt II 958/18 – wyrok łączny dotyczący skazań w sprawach Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza sygn. akt IIIK 619/13 oraz wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Ełku sygn. akt IIK 236/18 – orzeczono karę łączną 3 (trzy) lat pozbawienia wolności;

Kara jest wykonywana od dnia 29.11.2017r do dnia 24.11.2020r

Na poczet kary zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 04.05.2013r godz. 15.10 do dnia 06.05.2013 godz. 11.25, od dnia 02.10.2017r godz. 17.30 do dnia 03.10.2017r godz. 10.15. oraz od dnia 02.08.2012r do dnia 03.08.2012r

II.  Sądu Rejonowego w Giżycku II Wydział Karny z dnia 02 kwietnia 2019r sygn. akt II K 471/17 za przestępstwo popełnione w dniu 22 października 2017r kwalifikowane z art. 280§1kk i art. 157§2kk i art. 289§2 i §3kk w zw. z at. 11§2kk w zw. z art. 64§1kk na karę 3 (trzy) lat pozbawienia wolności

Kara będzie wykonywana od dnia 24.11.2020r do dnia 18.10.2023r.

Na poczet kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 23.10.2017r godz. 13.45 do dnia 29.11.2017r godz. 13.45

orzeka

1.  Na podstawie art. 569§ 1 kpk w zw. z art. 85 §1 i §2 kk, art. 85a kk, art. 86§1 kk łączy skazanemu D. K. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami w sprawach:

- IIK 958/18 i IIK 471/17 i wymierza mu karę łączną 5 (pięć) lat pozbawienia wolności.

2.  W pozostałym zakresie nie objętym wyrokiem łącznym połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

3.  Na podstawie art. 577 kpk na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy od dnia 04.05.2013r godz. 15.10 do dnia 06.05.2013 godz. 11.25, od dnia 02.10.2017r godz. 17.30 do dnia 03.10.2017r godz. 10.15. oraz od dnia 02.08.2012r do dnia 03.08.2012r, od dnia 23.10.2017r godz. 13.45 do dnia 29.11.2017r godz. 13.45 oraz okres kary pozbawienia wolności dotychczas odbytej w połączonych sprawach.

4.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. W. B. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych w tym kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych podatku VAT tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu.

5.  Zwalnia skazanego od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

IIK 586/19

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy w Ełku

Sąd Rejonowy w Giżycku II Wydział Karny

12.12.2018

02.04.2019

IIK 958/18

IIK 471/17

0.1.Inne fakty

1.1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

Wyrok Sądu Rejonowego w Ełku prawomocny dnia – 19 stycznia 2019 – wyrok łączny obejmujący skazania wyrokami łącznymi Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie o sygn. akt IIK 619/13 i Sądu Rejonowego w Ełku sygn. akt IIK 236/18 – wymierzono karę łączną 3 (trzy) lat

Kara jest wykonywana od 29.11.2017r do 24.11.2020r

Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku II Wydziału Karnego sygn. akt IIK 471/17 wyrok z dnia 2 kwietnia 2019r, prawomocny dnia – 29 października 2019r – dotyczy skazania za czyn kwalifikowany z

- art. 280§1kk i art. 157§2kk, art. 289§2 i §3kk w zw. z art. 11§2kk w zw. z art. 64§1kk – wymierzono karę 3 lat pozbawienia wolności.

Kara będzie wykonywana od 24.11.2020r do 18.10.2023r

Dane o karalności

Informacja o pobytach i orzeczeniach

Akta sprawy IIK 958/18

Opinia

Akta sprawy IIK 471/17

Opinia

k. 7 - 8

k. 7 - 8

k. 17 – 18

k. 9 -11

1.1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2.1.

1.Ocena Dowodów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Akta spraw IIK 958/18 i IIK 471/17

Opinia o skazanym

Dane o karalności

Dowody nie budzą wątpliwości ponieważ wyroki w sprawach są prawomocne, ujęte w danych o karalności skazanego

- skazany osadzony w Zakładzie Karnym i odbywa orzeczone kary pozbawienia wolności;

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Sąd Rejonowy w Ełku IIK 958/18 z dnia 12.12.2018r

Sąd Rejonowy w Giżycku II K 471/17 z dnia 02.04.219r

Kara łączna 3 lat

Kara 3 lat pozbawienia wolności

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Zgodnie z art. 568a § 1 pkt.2 kpk Sąd orzeka karę łączną w wyroku łącznym.

W myśl postanowień art. 569 § 1kpk -jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby, którą prawomocnie skazano lub wobec której orzeczono karę łączną wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu.

Art. 85 §1 i 2 kk stanowi, że jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną oraz, że podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1.

W niniejszej sprawie przedmiotem rozpoznania pod kątem objęcia wyrokiem łącznym określonych skazań były prawomocne jednostkowe wyroki, w tym wyrok łączny, orzekające wobec D. K. kary pozbawienia wolności. Orzeczenia te wydane były przez różne sądy, przy czym ostatni z niniejszych wyroków wydany był przez SR w Giżycku. D. K. był skazany za więcej niż dwa przestępstwa, a za wszystkie z nich wymierzono kary tego samego rodzaju - kary pozbawienia wolności, które podlegają wykonaniu.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Artykuł 85a kk stanowi, że orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Zgodnie z art. 86 § 1kk Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach, przy czym w myśl §4 tego artykułu zasady wymiaru kary łącznej określone m. in. § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli przynajmniej jedną z kar podlegających łączeniu jest już orzeczona kara łączna.

Granice kary łącznej wobec skazanego – od 3 lat pozbawienia wolności do 6 lat pozbawienia wolności.

Nie podlegają połączeniu kary orzeczone w sprawach o wykroczenia – sygn. akt IIW 38/16 i IIW 90/18 ponieważ dotyczą skazań za wykroczenia a nie przestępstwa.

Przy wymiarze kary łącznej Sąd kierował się częściowo zasadą absorpcji (najsurowsza kara jednostkowa została wymierzona w wysokości 3 lat pozbawienia wolności wyrokiem SR w Giżycku IIK 471/17) a częściowo zasadą kumulacji ( suma kar jednostkowych to 6 lat pozbawienia wolności).

Sąd uwzględnił stopień zawinienia skazanego – przestępstw dopuścił się z winy umyślnej- wagę tych czynów, ich stopień społecznej szkodliwości.

- skazany D. K. wielokrotnie już wchodził w konflikt z prawem, co wynika z danych o karalności. Skazany dopuścił się przestępstw z winy umyślnej, godził w wolność osobistą, godność, zdrowie i życie pokrzywdzonych, był świadom popełnianych czynów. Powyższe wskazuje, że nie jest on sprawcą „przypadkowym”, który nieświadomie wkroczył na drogę przestępstwa. Mając to na uwadze stwierdzić należy, że skazany lekceważy swoim postępowaniem wszelkie zasady prawa. Wszystkie przestępstwa, za które został skazany, popełnił na przestrzeni kilku lat. Taka postawa skazanego powinna spotkać się ze zdecydowaną reakcją i naganą. Sąd nie może przejść do porządku dziennego nad całym postępowaniem skazanego i stosując zasadę pełnej absorbcji orzekając wobec niego karę 3 lat pozbawienia wolności. W świetle powyższego Sąd doszedł do przekonania, że zastosowanie zasady mieszanej tj. częściowej kumulacji i częściowej absorpcji kar jednostkowych i w konsekwencji ich redukcja, jest w pełni uzasadnione.

Z opinii o skazanym wynika, że był kilkakrotnie karany dyscyplinarnie m.in. za odmowę wykonania polecenia przełożonego oraz naganne zachowanie. Jednocześnie był kilkakrotnie nagradzany regulaminowo ze względów wychowawczych. Skazany dnia 22.11.2018r dokonał względem współosadzonego naruszenia nietykalności cielesnej.

Mając na względzie powyżej przedstawione okoliczności Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 5 lat pozbawienia wolności.

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

3.

Zaliczenie okresów rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego wynikające z połączonych wyroków oraz kary dotychczas odbytej

Rozstrzygnięcia zawarte w poszczególnych wyrokach, które nie mogły być połączone podlegają odrębnemu wykonaniu

,

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4.

5.

Wynagrodzenie należne obrońcy oskarżonego wyznaczonemu z urzędu w osobie adw. W. B. wyliczono zgodnie ze stawkami przewidzianymi w § 17 ust. 4 pkt 5 i § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2019r poz. 18)

Sąd zwolnił skazanego z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, których uiszczenie stanowiłoby dodatkowe obciążenie finansowe skazanego.

1.PODPIS