Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I C 566/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 września 2020 roku

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Lidia Czapla

Protokolant: sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk

po rozpoznaniu w dniu 8 września 2020 roku w Żorach

na rozprawie sprawy

z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko W. C.

o zapłatę

1)  oddala powództwo;

2)  nakazuje pobrać od powódki (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Żorach kwotę 17,00 (siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.