Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1783/19

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 12 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia
w Łodzi zasądził od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Z. kwotę 1.707,08 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 381,30 zł
od dnia 13 lutego 2018 r. do dnia zapłaty i od kwoty 1.325,78 zł od dnia 28 lutego 2018 r.
do dnia zapłaty (punkt 1. wyroku), kwotę1.003,00 zł – tytułem kosztów procesu
(punkt 2. wyroku) oraz nakazał zwrócić ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego
dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi na rzecz (...) Spółka Akcyjna w W. kwotę 245,90 zł tytułem zwrotu uiszczonej i niewykorzystanej zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego (punkt 3. wyroku).

Apelację od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 12 lipca
2019 r. wniósł pozwany (...)Spółka Akcyjna
w W.. Strona pozwana, kwestionując rozstrzygnięcie Sądu pierwszej instancji
w całości w zakresie punktów 1. i 2. wyroku, zaskarżonemu orzeczeniu zarzuciła:

1.  naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy,
tj. art. 233 § 1 kpc w zw. z art. 6 kc poprzez niewszechstronną, nielogiczną, wybiórczą
i fragmentaryczną ocenę materiału dowodowego, co skutkowało ogólną błędną oceną dowodów i pominięciem okoliczności mających istotne znaczenie lub nienadaniem im odpowiedniej wagi, w szczególności poprzez przyjęcie za udowodnione twierdzenia powoda w zakresie wysokości szkody, podczas gdy poszkodowani zostali poinformowani
o możliwości naprawy pojazdu w kwocie wskazanej w kalkulacji, z czego nie skorzystali, bezpośrednią przyczyniając się do powiększenia rozmiaru szkody;

2.  naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:

a.  art. 361 § 1 kc, art. 822 § 1 kc i art. 824 1 § i kc poprzez ich błędne zastosowanie
i zasądzenie świadczenia przekraczającego wysokość rzeczywiście poniesionej szkody;

b.  art. 354 § 2 kc przez uznanie, iż poszkodowani w sposób należyty współpracowali
z pozwanym w toku procesu likwidacji szkody, pomimo iż nie skorzystali z oferowanej im oferty naprawy pojazdu za cenę znacznie atrakcyjniejszą niż cena powoda,
czym doprowadzili do nieuzasadnionego zwiększenia kosztów naprawy pojazdów
a tym samym szkody.

W oparciu o przepisy art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 368 § 1 pkt 5 kpc skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w całości oraz stosunkowe rozdzielenie kosztów z uwzględnieniem zmiany rozstrzygnięcia przez Sąd II instancji oraz zasądzenie od powoda
na rzecz pozwanego kosztów postępowania apelacyjnego w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył:

Apelacja pozwanego (...) Spółka Akcyjna
w W. – jako bezzasadna – podlegała oddaleniu na podstawie przepisu art. 385 kpc.

Sąd pierwszej instancji w sposób prawidłowy ustalił stan faktyczny i zastosował
– przy rozstrzygnięciu sporu – właściwe przepisy prawa. Ustalenia tego Sądu w całości
są przyjmowane przez Sąd odwoławczy. Materiał dowodowy jaki został zgromadzony
w niniejszej sprawie został oceniony przez Sąd Rejonowy w granicach swobodnej oceny dowodów przewidzianej przez przepis art. 233 § 1 kpc - zgodnie z zasadami logiki
i doświadczenia życiowego.

Apelujący ubezpieczyciel zarzucił Sądowi pierwszej instancji naruszenie przepisu
art. 233 § 1 kpc poprzez pominięcie ofert naprawy uszkodzonych pojazdów w sieci warsztatów współpracujących z(...)Spółka Akcyjna
w W. jakie miały zostać złożone właścicielom uszkodzonych pojazdów; skorzystanie przez poszkodowanych z tych propozycji – w ocenie skarżącego – znacznie zmniejszyłoby rozmiar poniesionych szkód.

Stawianie przez stronę pozwaną zarzutu dokonania przez Sąd Rejonowy oceny materiału dowodowego z uchybieniem zasadom określonym w przepisie art. 233 § 1 kpc i uwzględnienie żądania (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. wyłącznie w oparciu
o rynkowość stawki za tzw. roboczogodzinę czynności naprawczych występujących
w warsztacie powoda – w sytuacji, w której (...) Spółka Akcyjna w W. w toku postępowania przed Sądem pierwszej instancji w ogóle nie powoływało się na propozycję naprawy aut w warsztatach serwisowych współpracujących z pozwanym ubezpieczycielem wskazując wyłącznie na brak rynkowego charakteru stawki tzw. roboczogodziny jaka obowiązywała u powoda (kwota 180,00 zł netto) – nie może odnieść zamierzonego skutku a przez to prowadzić do uwzględnienia środka odwoławczego. Treść odpowiedzi na pozew jak również późniejsza polemika strony pozwanej z wnioskami biegłego, w szczególności dotycząca zakresu obszaru stanowiącego „rynek lokalny” dla ustalenia ceny rynkowej stawki tzw. roboczogodziny czynności naprawczych, dowodzą tego iż (...) Spółka Akcyjna w W. za istotę sporu przedmiotowej sprawy traktowało właśnie rynkowość stawki za czynności naprawcze (wyraźnym przykładem tego stanu rzeczy jest konstatacja pozwanego zawarta w piśmie
jej pełnomocnika z dnia 28 maja 2019 r. [k. 106 akt sprawy] gdzie wskazano, iż stawka
za tzw. roboczogodzinę zastosowana przez powodową spółkę jest zawyżona i nie stanowi ceny rynkowej ponieważ wszystkie pozostałe podmioty rynku lokalnego stosują stawkę 160,00 zł
a nie jak powodowa spółka 180,00 zł) nie zaś kwestię dotyczącą naruszenia
przez poszkodowanych zasady dążenia do minimalizacji uszczerbku i nieuzasadnionego zwiększenia szkody. Znamienne pozostaje również i to, że (...)
(...) Spółka Akcyjna w W. już w odpowiedzi na pozew wnosiło
o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność rynkowości stawki zastosowanej przez stronę pozwaną (w wysokości 130,00 zł netto) i ustalenia iż odpowiada ona średnim stawkom stosowanym przez serwisy naprawcze pojazdów poszkodowanych (marki D.). Gdyby pozwany ubezpieczyciel odwoływał się do naruszenia przez poszkodowanych
(poprzez zaniechanie skorzystania z propozycji naprawy ich pojazdów w warsztatach współpracujących ze stroną pozwaną) zasady dążenia do minimalizacji uszczerbku, kwestia rynkowości stawki całkowicie traciłaby na znaczeniu skoro efekt naprawy aut poszkodowanych (likwidacja uszkodzeń samochodów) zostałby osiągnięty przy niższych kosztach naprawy
i to bez względu czy stawka obowiązująca w serwisach naprawczych współpracujących
z (...) Spółka Akcyjna w W. odpowiadała realiom rynku czy też – będąc niższą – od nich odbiegała. Przy takim stanowisku strony pozwanej w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji nie sposób jest zarzucać Sądowi Rejonowemu pominięcie kwestii ofert naprawy za pośrednictwem warsztatu należącego do sieci naprawczej pozwanego ubezpieczyciela jakie miały zostać złożone podmiotom poszkodowanym i nadanie szczególnej wagi drugorzędnym okolicznościom (rynkowemu charakterowi stawki tzw. roboczogodziny czynności naprawczych). Wyżej wskazane okoliczności implikują wniosek, iż samo (...) Spółka Akcyjna w W. okoliczności określone w uzasadnieniu środka odwoławczego jako „drugorzędne” w toku procesu przed Sądem Rejonowym traktowało
jako mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Z tych względów
tylko ubocznie podnieść należy, iż powoływana w uzasadnieniu apelacji – co wynika z analizy akt szkodowych – oferta (...) Spółka Akcyjna w W. naprawy pojazdów sprowadzała się do informacji, iż przywrócenie pojazdu
do stanu sprzed szkody jest możliwe w sieci warsztatów współpracujących z towarzystwem ubezpieczeniowym. Taki ograniczony zakres wiadomości przekazywanych poszkodowanym, tym bardziej w sytuacji pozbawienia tych ostatnich wiedzy odnośnie skutków zaniechania skorzystania z propozycji naprawy aut pochodzącej od pozwanego ubezpieczyciela – niezależnie od wyżej wskazanych względów - nie może stanowić podstawy skutecznego postawienia właścicielom uszkodzonych aut zarzutu nieuzasadnionego zwiększenia wysokości uszczerbku.

W tym stanie rzeczy nie są również zasadne zarzuty naruszenia przepisów prawa materialnego.

W sytuacji, w której (...) Spółka Akcyjna
w W. w ramach postępowania przed Sądem Rejonowym kwestionowało rynkowy charakter stawki tzw. roboczogodziny czynności naprawczych stosowanej przez (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z., ocena zasadności takiego zarzutu strony pozwanej wymagała przeprowadzenia – znamienne, na wniosek pozwanego – dowodu z opinii biegłego. Marginalnie tylko podnieść należy (gdyż okoliczność ta nie była objęta zarzutem apelacji skoro pozwany kwestię zasądzenia przez Sąd pierwszej instancji odszkodowania przekraczającego wysokość rzeczywiście poniesionej szkody wiązał wyłącznie z zaniechaniem skorzystania przez poszkodowanych z propozycji naprawy ich samochodów za pośrednictwem (...) Spółka Akcyjna), iż – w świetle wniosków opinii biegłego, stosownie do których wysokość stawki tzw. roboczogodziny za czynności naprawcze obowiązującej w autoryzowanych serwisach naprawczych na terenie kraju mieściła się w przedziale cenowym od 160,00 zł netto do 200,00 zł netto – wobec tego że stawka stosowana przez stronę powodową (w wysokości 180,00 zł netto) zawarta była w tym przedziale (zatem miała charakter rynkowy), nie sposób jest mówić o tym iż rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego uchybia przepisom art. 361 § 1 kc, art. 822 § 1 kc i art. 824 ( 1 § )1 kc
a zatem, że wysokość przyznanych odszkodowań (przy uwzględnieniu również należności wypłaconych poszczególnym poszkodowanym) przewyższa rozmiary uszczerbków właścicieli uszkodzonych pojazdów. Mając na względzie fakt, iż jeden z uszkodzonych pojazdów
– w chwili zdarzenia szkodzącego – był samochodem 3. letnim zaś drugi – autem 4. letnim
(ten samochód – co wynika z zeznań jego właściciela – od chwili jego wyprodukowania
był serwisowany w autoryzowanych warsztacie naprawczym), uprawnienie poszkodowanych likwidacji uszkodzeń ich samochodów w autoryzowanej stacji nie może budzić wątpliwości.

W toku postępowania likwidacyjnego poszkodowani powinni współdziałać z pozwanym ubezpieczycielem w celu minimalizacji wysokości szkody – taki obowiązek wynika z przepisu art. 354 § 2 kc. Tylko naruszenie tej powinności skutkuje uznaniem, że wierzyciel (poszkodowany) przyczynił się do zwiększenia rozmiarów szkody, co – stosownie do treści przepisu art. 362 kc – uzasadnia zmniejszenie zakresu obowiązku naprawienia uszczerbku.

W realiach przedmiotowej sprawy – biorąc pod uwagę (już wyżej wskazaną) treść informacji jaką (...) Spółka Akcyjna przekazało poszkodowanym – ograniczającą się do wiadomości o możliwości przywrócenia pojazdu
do stanu sprzed szkody w sieci warsztatów współpracujących z (...) – nie sposób jest zarzucać poszkodowanym (jako wierzycielom pozwanego) naruszenie zasady współdziałania z ubezpieczycielem i powinności dążenia
do minimalizacji ich uszczerbków. Apelujący wskazuje na brak tego współdziałania
z perspektywy efektu końcowego (zarzucając poszkodowanym – poprzez zaniechanie naprawy pojazdów w serwisach naprawczych współpracujących z (...)
(...) Spółka Akcyjna w W. - nieuzasadnione zwiększenie uszczerbku) pomijając fakt, iż sposób skonkretyzowania takiej propozycji (a w zasadzie
jego brak) i zaniechanie wskazania poszkodowanym skutków przeprowadzenia naprawy
poza siecią warsztatów współpracujących ze stroną pozwaną – nie nakładały na właścicieli uszkodzonych aut powinności likwidacji uszkodzeń w ich samochodach w warsztatach współpracujących z pozwanym a w każdym razie zaniechanie przeprowadzenia takiej naprawy nie może aktualnie prowadzić do skutecznego zarzucania poszkodowanym braku współdziałania z (...) Spółka Akcyjna
w W..

Brak zasadności zarzutów wskazanych w złożonym przez pozwanego środku odwoławczym prowadzić musi – w oparciu o przepis art. 385 kpc – do oddalenia apelacji.

(SSO Krzysztof Wójcik) (SSO Tomasz Bajer) (SSR Paweł Kowalczyk)