Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ua 8/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Jacek Chrostek (spr.)

Sędziowie: Sędzia Agnieszka Gocek

Sędzia Zofia Falkowska

Protokolant sekretarz sądowy Paulina Banasiak

po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku R. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Ł.

o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie sygn. akt X U 525/19

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. na rzecz R. S. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.

SSO Agnieszka Gocek SSO Jacek Chrostek SSO Zofia Falkowska