Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XVI GC 49/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XVI Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Dorota Brodziak

Protokolant sądowy stażysta Anna Skalska

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2012 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa A. W.

przeciwko (...) Spółce komandytowej z siedzibą w W.

o zapłatę kwoty 2.535.604,02 złotych

I.  zasądza od (...) Spółki
komandytowej z siedzibą w W. na rzecz A. W. kwotę 2.063.486,01
zł (dwa miliony sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 01/100)
z ustawowymi odsetkami od dnia 4 grudnia 2010 r. do dnia zapłaty,

II.  oddala powództwo w pozostałej części,

III.  zasądza od (...) Spółki
komandytowej z siedzibą w W. na rzecz A. W. kwotę 85.933 zł
(osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote) tytułem zwrotu kosztów
procesu.