Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 392/20

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 25 listopada 2019 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. , działając na podstawie art.108 w związku z art. 107 § 1 i § 2 pkt 2 i 4 oraz art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 900) w związku z art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stwierdził ,że T. J. jako prezes zarządu P.U.H. (...) Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiąznania spółki z tytułu nieopłaconych składek w łącznej kwocie 109 593,46 zł w tym na:

1) ubezpieczenia społeczne w wysokości:

- 40 985,01 zł z tytułu nieopłaconych składek za okres: od grudnia 2013 r. do maja 2014 r. , lipiec 2014 r. , od września do października 2014 r., grudzień 2014 r. , sierpień 2014 r. , od października 2015 r. do lipca 2016 r. , styczeń 2017 r. , maj 2017 r. , od lipca 2017 r. do listopada 2018 r.

- 12 378,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę naliczonych na dzień 25 listopada 2019 r.

- 1 962,70 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych

ogółem 55 325,71 zł

2) ubezpieczenia zdrowotne w wysokości :

- 35 703,71 zł z tytułu nieopłaconych składek za okres: od grudnia 2013 r. do maja 2014 r. , od września do października 2014 r., grudzień 2014 r. , od października do grudnia 2015 r. , od lutego do kwietnia 2016 r. , czerwiec 2016 r. , styczeń 2017 r. , od grudnia 2017 r. do listopada 2018 r.

- 14 254,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę naliczonych na dzień 25 listopada 2019 r.

- 2 248,40 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych

ogółem 52 206,11 zł

3) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości:

- 1 563,94 zł z tytułu nieopłaconych składek za okres :od grudnia 2013 r. do maja 2014 r. , lipiec 2014 r. , od września do listopada 2014 r. , od października do grudnia 2015 r. , styczeń 2017 r. , od grudnia 2017 r. do listopada 2018 r.

- 415,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę naliczonych na dzień 25 listopada 2019 r.

- 82,70 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych

ogółem 2 061,64 zł

W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał , że P.U.H. (...) spółka z ograniczoną o odpowiedzialnością, jako płatnik, zobowiązana była do obliczania, rozliczania oraz opłacania w terminach określonych ustawą, należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za każdy miesiąc kalendarzowy. Niedopełnienie tego obowiązku spowodowało powstanie na koncie ww. spółki zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek w łącznej kwocie 899 762,05 zł w tym na:

1) ubezpieczenia społeczne w wysokości:

- 276 762,77 zł z tytułu nieopłaconych składek za okres: listopad 2012 r. od lutego 2013 r. do maja 2014 r. , lipiec 2014 r. , od września do października 2014 r. , grudzień 2014 r. , sierpień 2015 r. , od października 2015 r. do lipca 2016 r. , styczeń 2017 r. , maj 2017 r. , od lipca 2017 r. do listopada 2018 r.

- 140 500,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę naliczonych na dzień 25 listopada 2019 r.

- 17 211,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych.

- 232,00 zł z tytułu kosztów upomnienia.

2) ubezpieczenia zdrowotne w wysokości :

- 287 978,81 zł z tytułu nieopłaconych składek za okres: od kwietnia 2013 r. do lipca 2014 r. , od września do października 2014 r. , grudzień 2014 r. , od października do grudnia 2015 r. , od lutego do kwietnia 2016 r. , czerwiec 2016 r. , styczeń 2017 r. , od grudnia 2017 r. do listopada 2018 r.

- 146 771,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę naliczonych na dzień 25 listopada 2019 r.

- 19 459,67 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych.

- 174,00 zł z tytułu kosztów upomnienia.

3) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości:

- 6 817,60 zł z tytułu nieopłaconych składek za okres: listopad 2012 r. , od lutego 2013 r. do maja 2014 r. , lipiec 2014 r. , od września do listopada 2014 r. , od października do grudnia 2015 r. , styczeń 2017 r. , od grudnia 2017 r. do listopada 2018 r.

- 3 242,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę naliczonych na dzień 25 listopada 2019 r.

- 433,60 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych.

- 179,60 zł z tytułu kosztów upomnienia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał ,że w niniejszej sprawie zaistniały przesłanki uzasadniające przeniesienie odpowiedzialności na T. J. jako prezesa zarządu P.U.H. (...) Sp. z o.o. ponieważ: egzekucja wobec spółki okazała się nieskuteczna , w okresie kiedy powstało wymienione w sentencji zadłużenie pełnił on funkcję prezesa zarządu , spółka nie składała wniosku o ogłoszenie upadłości i otwarcie likwidacji , a także nie wskazano mienia , z którego możliwe byłoby zaspokojenie zobowiązań w znacznej części.

/decyzja k.35 - 36 akt ZUS/

W dniu 7 stycznia 2020 r. T. J. złożył odwołanie od ww. decyzji wnosząc o jej uchylenie oraz zasądzenie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. na jego rzecz kosztów postępowania. Skarżonej decyzji zarzucił:

1.naruszenie art. 116 par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej w zw. z art.31 i 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych poprzez jego błędne zastosowanie i uznanie ,że skarżący nie wykazał mienia , z którego mogłaby zostać zaspokojona zaległość podczas gdy z oświadczeń składanych organowi wynika ,że spółka posiadała środki pieniężne , a co za tym idzie niepodjęcie przez organ wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy.

2. naruszenie art. 116 par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej w zw. z art.10 i 11 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 22 listopada 2017 r. w zw. z art.122 i 187 par.1 ordynacji podatkowej poprzez ich błędne zastosowane i uznanie ,że skarżący nie wykazał we właściwym czasie ,że zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości , podczas gdy nie ma możliwości w oparciu o zgromadzony przez organ materiał dowodowy , aby uznać ,że przesłanka do ogłoszenia upadłości w społce w ogóle wystąpiła.

3. naruszenie art. 116 par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej w zw. z art.10 i 11 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 22 listopada 2017 r. w zw. z art.31 i 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych porzez ich błędne zastosowanie i uznanie ,że skarżący nie wykazał ,że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy , podczas gdy: spółka w okresie , gdy zobowiązanie będące przedmiotem zaskarżonej decyzji stało się wymagalne , posiadała jednego wierzyciela , co wykluczało złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości , a nadto członek zarządu podjął czynności zmierzające do poprawy sytuacji finansowej spółki.

/odwołanie k.3 - 4 odwrót/

W odpowiedzi na odwołanie pełnomocnik organu rentowego wniósł o jego oddalenie.

/odpowiedź na odwołanie k. 6 - 6 odwrót/

Sąd Okręgowy w Łodzi ustalił następujący stan faktyczny:

Płatnik składek P.U.H. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. została zawiązana na podstawie umowy z dnia 5 grudnia 2008 r. , Rep. A Nr 14098/2008 ( zmieniona umową z dnia 16 lutego 2010 r. Rep. A Nr 1334/2010 oraz zmieniona umową z dnia 26 maja 2014 r. Rep. A Nr 2876/2014) i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 stycznia 2009 r. pod numerem KRS (...).

/odpis z KRS k.1 - 8 akt ZUS/

Na dzień wydania zaskarżonej decyzji, zadłużenie płatnika składek P.U.H. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. wyniosło 899 762,05 zł w tym na:

1) ubezpieczenia społeczne w wysokości:

- 276 762,77 zł z tytułu nieopłaconych składek za okres: listopad 2012 r. od lutego 2013 r. do maja 2014 r. , lipiec 2014 r. , od września do października 2014 r. , grudzień 2014 r. , sierpień 2015 r. , od października 2015 r. do lipca 2016 r. , styczeń 2017 r. , maj 2017 r. , od lipca 2017 r. do listopada 2018 r.

- 140 500,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę naliczonych na dzień 25 listopada 2019 r.

- 17 211,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych.

- 232,00 zł z tytułu kosztów upomnienia.

2) ubezpieczenia zdrowotne w wysokości :

- 287 978,81 zł z tytułu nieopłaconych składek za okres: od kwietnia 2013 r. do lipca 2014 r. , od września do października 2014 r. , grudzień 2014 r. , od października do grudnia 2015 r. , od lutego do kwietnia 2016 r. , czerwiec 2016 r. , styczeń 2017 r. , od grudnia 2017 r. do listopada 2018 r.

- 146 771,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę naliczonych na dzień 25 listopada 2019 r.

- 19 459,67 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych.

- 174,00 zł z tytułu kosztów upomnienia.

3) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości:

- 6 817,60 zł z tytułu nieopłaconych składek za okres: listopad 2012 r. , od lutego 2013 r. do maja 2014 r. , lipiec 2014 r. , od września do listopada 2014 r. , od października do grudnia 2015 r. , styczeń 2017 r. , od grudnia 2017 r. do listopada 2018 r.

- 3 242,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę naliczonych na dzień 25 listopada 2019 r.

- 433,60 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych.

- 179,60 zł z tytułu kosztów upomnienia.

/zestawienie k.32 akt ZUS/

Wnioskodawca T. J. został ujawniony jako prezes zarządu ww. spółki w dniu 15 grudnia 2010 r. i w spornym okresie wykonywał powierzonu mu obowiązki.

/odpis z KRS k.1 - 8 akt ZUS , zeznania wnioskodawcy min. 00:20:11 - 00:22:15 w związku z jego informacyjnymi wyjaśnieniami min.00:03:03 - 00:20:11 rozprawy z dnia 29 lipca 2020 r. , płyta CD/

W okresie dwóch lat, przed wydaniem zaskarżonej decyzji , P.U.H. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie prowadziła działalności. Spółka nie została wykreślona z KRS bowiem liczono na zdobycie nowych kontrahentów. Na dzień wydania zaskarżonej decyzji, spółka nie posiadała majątku w postaci nieruchomości , samochodów , czy też komputerów. Spółka nie wytaczała postępowań sądowych przeciwko dłużnikom zalegającym z zapłatą ,pomimo że zaległości te sięgały 2013 r. W stosunku do spółki toczyły się postępowania egzekucyjne , które skutkowały m.in. zajęciem konta bankowego spółki przez Urząd Skarbowy. T. J. nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

/ odpis z KRS k.1 - 8 akt ZUS , zeznania wnioskodawcy min. 00:20:11 - 00:22:15 w związku z jego informacyjnymi wyjaśnieniami min.00:03:03 - 00:20:11 rozprawy z dnia 29 lipca 2020 r. , płyta CD/

W dniu 17 lutego 2020 r. T. J. złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie P.U.H. (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie art. 202 par.6 KSH wnioskodawca zwołał na dzień 5 marca 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników P.U.H. (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

/rezygnacja k.18/

Postępowanie egzekucyjne, prowadzone wobec ww. spółki przez Dyrektora I Oddziału ZUS w W. , a następnie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł., okazało się bezskuteczne.

/dokumenty dotyczące postępowania egzekucyjnego k.24 - 29 akt ZUS/

Powyższy stan faktyczny został ustalony na podstawie dowodów z dokumentów zawartych zarówno w aktach organu rentowego , jak i w aktach sprawy , a także w oparciu o zeznania wnioskodawcy w zakresie w jakim wskazywał on na sposób funkcjonowania społki , jednocześnie , wobec braku przedstawienia przez wnioskodawcę stosownej dokumentacji spółki , Sąd uznał za niewiarygodne zeznania wnioskodawcy w zakresie w jakim wskazywał na fakt opłacania do 2018 r. składek przez ww. spółkę.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie wnioskodawcy jest nieuzasadnione.

Przede wszystkim podnieść należy, że T. J. nie zakwestionował wysokości zadłużenia zarówno z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, jak i zaległości na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przedmiotem sporu była kwestia odpowiedzialności wnioskodawcy za zobowiązania P.U.H. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł..

Zgodnie z treścią art. 31 ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266) do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio art. 107 § 1, 1a, § 2 pkt 2 i 4 i § 3, art.116, art.116a, art.117, art.118§1 i 2 oraz art.119 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne (art.32 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Do orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu Spółki za zobowiązania składkowe organ rentowy jest obowiązany wykazać jedynie okoliczność pełnienia obowiązków członka zarządu w czasie powstania zobowiązania składkowego, które przerodziło się w zaległość składkową spółki oraz bezskuteczność egzekucji przeciwko Spółce, bowiem ciężar wykazania którejkolwiek okoliczności uwalniającej odpowiedzialność, spoczywa na członku zarządu.

Do przyjęcia odpowiedzialności członka zarządu spółki za zobowiązania z tytułu nieopłacenia składek konieczne jest ustalenie, że

1) zobowiązania te powstały w czasie pełnienia przez niego obowiązków członka zarządu,

2) zobowiązania przerodziły się w zaległości spółki, których egzekucja okazała się bezskuteczna,

a ponadto nie zachodzi żadna z okoliczności egzoneracyjnych wskazanych w art.116§1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z treścią art.116 § 1 Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (…) odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:

1) nie wykazał, że:

a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo

b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy;

2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art. 52 powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu (art.116 § 2 Ordynacji podatkowej). Przepisy dotyczące odpowiedzialności stosuje się również do byłego członka zarządu (art.116 § 4 Ordynacji podatkowej).

Przepis opisany powyżej stanowi wyjątek od zasady, że spółka kapitałowa odpowiada za swoje zobowiązania jedynie własnym majątkiem, inne zaś podmioty, w szczególności akcjonariusze (udziałowcy) czy też władze spółki, takiej odpowiedzialności nie ponoszą. W tym kontekście przepisy szczególne statuujące tego rodzaju wyjątkową odpowiedzialność winny być wykładane w sposób rygorystycznie ścisły, który nie prowadzi do rozszerzenia odpowiedzialności poza ramy przesłanek ustawowych.

Stosownie zaś do treści art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej członek zarządu spółki może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, gdy wykaże, że we właściwym czasie zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości lub niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy. Ciężar udowodnienia tej okoliczności został nałożony na członka zarządu, który powinien udowodnić, iż wniosek o upadłość złożył we właściwym czasie (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 11 lutego 2003r. I SA/Łd (...) OSP 2004/5/69).

Rozważania Sądu w przedmiotowej sprawie dotyczyły ustalenia czy T. J. jako członek zarządu P.U.H. (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ponosi odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki z tytułu nieopłaconych składek na rzecz ZUS w okresach wskazanych w treści zaskarżonej decyzji.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że bezspornym jest, iż w spornym okresie wnioskodawca pełnił funkcję prezesa zarządu wskazanej Spółki. Jednocześnie organ rentowy w toku postępowania wykazał bezskuteczność egzekucji. T. J. nie przedstawił natomiast żadnych dowodów, które podważyłyby zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a jego twierdzenia zawarte w treści odwołania stanowiły jedynie próbę polemiki ze stanowiskiem organu rentowego.W przedmiotowej sprawie nie budziło wątpliwości, że T. J. jako członek zarządu nie złożył wniosku o upadłość. Wskazać należy, że za zaległości podatkowe czy też składkowe spółki z ograniczeniem odpowiedzialności odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja przeciwko Spółce okaże się bezskuteczna, chyba, że członek zarządu wykazuje, że we właściwym czasie zgłoszono upadłość lub wszczęto postępowanie układowe, albo że nie zgłoszenie upadłości lub postępowania układowego, nastąpiły nie z jego winy, bądź wskaże on mienie z którego egzekucja jest możliwa (por. wyrok NSA w G. z 19 września 2003r. (...)/Gd 56/01 - program L.).

Nie ulega wątpliwości, iż zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie jest przesłanką ekskulpacyjną na podstawie, której członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Ocena, czy upadłość zgłoszono we właściwym czasie wymaga uprzedniego ustalenia, czy i kiedy zaprzestano płacenia długów lub czy i kiedy ujawniono, że majątek Spółki nie wystarczy na zapłacenie długów. W ocenie Sądu, wnioskodawca z całą pewnością wiedział o złej sytuacji finansowej spółki ,a wskuzją na to choćby prowadzone względem spółki postępowania egzekucyjne , czy też brak faktycznego prowadzenia działalności przez spółkę w okresie 2 lat przed wydaniem zaskarżonej decyzji. Pomimo bardzo złej, stale pogarszającej się sytuacji Spółki odwołujący nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości, co jest bezsporne. Wniosek o ogłoszenie upadłości w ogóle nie został zgłoszony, również przez żaden inny podmiot. W tej sytuacji zwolnienie członka zarządu od odpowiedzialności za zobowiązania spółki zależy od wykazania, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy. W sprawie niniejszej taka okoliczność również nie została wykazana na żadnym etapie postępowania.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykazał, że egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji jest wykazana, gdy egzekucja z majątku spółki w całości lub w części jest bezskuteczna. Przesłankę bezskuteczności egzekucji można wykazać również na podstawie każdego dowodu wykazującego, że Spółka nie ma majątku, który pozawalałby na zaspokojenie jej wierzyciela, który dochodzi swojej należności od członka zarządu Spółki. W ocenie Sądu Okręgowego nie można zmuszać organu rentowego do działań pozbawionych racjonalności, aby wszczął i prowadził wszelkiego rodzaju postępowanie egzekucyjne przeciwko Spółce, skoro wykazał on takie okoliczności, z których można wnioskować, że egzekucja z majątku spółki byłaby całkowicie bezskuteczna (por. wyrok Sądu Najwyższego z 26 czerwca 2003 VCKN 416/2001 OSNC 2004/7-8/poz.l28 ,orzeczenie Sądu Najwyższego z 9 czerwca 1937r. IC 1927/36 Zbiór Urzędowy 1938 nr 4 poz.184, Uchwała Sądu Najwyższego z 15 czerwca 1999r. III CZP 10/99 -Monitor Prawniczy 1999/11 str 42, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 5 października 1994r I ACr 470/94 Prawo Gospodarcze 1995 nr 6 strona 28 ; wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 18 stycznia 1994r ACr 1024/93 - Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 1994/2 strona 28; A.Szajkowski- Kodeks handlowy tom I s. 298 - komentarz- Wydawnictwo C.H.Beck/PWN Warszawa 1994; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 czerwca 2005r. VI ACa 231/2005).

W przedmiotowej sprawie nie budzi wątpliwości, iż Spółka nie opłacała zobowiązań wobec organu rentowego. Wysokość zadłużenia Spółki także nie była sporna wobec wyliczeń organu rentowego, opartych na złożonych dokumentach. Bez wątpliwości, wystąpiła, także, przesłanka odpowiedzialności T. J. jako członka zarządu P.U.H. (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa, w postaci bezskuteczności egzekucji przeciwko Spółce.

Reasumując należy stwierdzić, że odwołujący nie zgłosił wniosku o upadłość Spółki, nie wykazał, że niezgłoszenie tego wniosku nastąpiło bez jego winy, nie wskazał również mienia, z którego możliwe byłoby zaspokojenie organu rentowego. W ocenie Sądu, brak jest zatem jakichkolwiek okoliczności, które zwalniałyby od odpowiedzialności T. J. za zobowiązania powstałe w spornym okresie.

Sąd jednocześnie pragnie wskazać , że pomimo wezwania wnioskodawcy, zarządzeniem z dnia 5.03.2020r. doręczonego w dniu 12.03.2020r., ( zarządzenie k. 14 , wniosek T. J. z dnia 27 .03.2020r. o przedłużenie terminu k. 17) do przedstawienia dokumentacji spółki, odnoszącej się do jej rzeczywistej kondycji finansowej za lata objęte sporem, i mimo wyrażenia , przez Sąd, zgody na przedłużenie terminu na wykonanie zarządzenia Sądu ( zarządzenie z dnia 9.04.2020r. k. 21) , nie przedstawił on , w tym zakresie, jakichkolwiek dowodów ( odpowiedź T. J. na zobowiązanie Sądu k. 30).

Co jednak istotne, przepis art. 6 k.c. zawiera ogólną zasadę rozkładu ciężaru dowodu i określa reguły dowodzenia, nie stanowi natomiast samodzielnej podstawy rozstrzygnięcia, gdyż tę tworzy przepis prawa materialnego, który także konkretyzuje rozkład ciężaru dowodu. Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym, z reguły, spoczywa na powodzie. Zasadniczo powinien on dowieść wystąpienia faktów, tworzących jego prawo podmiotowe, będące źródłem roszczeń oraz faktów, uzasadniających jego odpowiedź na zarzuty pozwanego, natomiast pozwany dowodzi faktów, uzasadniających jego zarzuty przeciwko roszczeniu powoda - fakty tamujące oraz niweczące. Reguły rozkładu ciężaru dowodu mają charakter gwarancyjny, wskazując stronę, która poniesie negatywne konsekwencje nieudowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia istotne znaczenie./Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 maja 2018 r. I ACa 1386/17, LEX nr 2533679/.

Strona, która nie przytoczyła wystarczających dowodów na poparcie swoich twierdzeń, ponosi ryzyko niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, o ile ciężar dowodzenia co do tych okoliczności na niej spoczywał, sąd zaś powinien wyciągnąć ujemne konsekwencje z braku udowodnienia faktów przytoczonych na uzasadnienie żądań lub zarzutów./Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 lutego 2018 r. I AGa 28/18, LEX nr 2488784/.

Postępowanie z zakresu ubezpieczeń społecznych, jest postępowaniem cywilnym i obowiązują w nim wszystkie reguły procesowe, również, te dotyczące rozkładu ciężaru dowodu oraz terminów do składania wszelkich wniosków dowodowych. Art. 6 k.c. ustanawia bowiem podstawową regułę dowodową, zgodnie z którą ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Reguła ta pozostaje w ścisłym związku z przepisami k.p.c. o dowodach. /Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 r. III AUa 424/17 ,LEX nr 2493583/

Regułą jest, że inicjatywa dowodowa należy do stron i sąd nie jest uprawniony do wyręczenia ich, w tym zakresie, albowiem, w przeciwnym razie, przyjąłby rolę ich rzecznika. W konsekwencji zasady wyrażonej w art. 6 k.c. dokonanie ustaleń zgodnie z podniesionymi przez stronę twierdzeniami uzależnione jest od naprowadzenia dowodów na objęte nimi okoliczności faktyczne, bądź zaistnienia sytuacji przewidzianej w dyspozycjach przepisów art. 229-231 k.p.c., pozwalającej na uznanie tych twierdzeń za przyznane lub wynikające z domniemań faktycznych. Twierdzenie strony nie stanowi natomiast dowodu i przy braku dodatkowych warunków przewidzianych we wskazanych przepisach, nie może stanowić podstawy ustaleń /Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 listopada 2017 r. ,I ACa 471/17,LEX nr 2490088/.

Sąd Okregowy takzę zwraca uwagę na Uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego Izby Pracy , (...) Spraw Publicznych z dnia 16.04.2014r. w sparie I UZP 2/13 ( numer (...)) , z ktorej wynika, że decyzja ZUS, ustalaajca odpwoedzialnosc czlonak zarządu spolki zograniczona dopwodzialnsocią za zaległości skladkowe spolki , nie musi zawierać wskazania, że odpowiedzialnośc jest solidarna z innymi członkami zarządu (…) Podobnie – wyrok S. Najwyższego Izby Pracy , (...) Spraw Publicznych z dnia 6.06.2013r. II UK 329/12 (numer (...)) – solidarna odpopwedzialność płatnika składek z osobami trzecimi istniej – niezależnie od tego czy został on ( płatnik składek) wskazanyw osnopwie decyzji oragnu rentowego. Solidarna odpowiedzialność wynika z ustawy – art. 116 & 1 Ordynacji podatkowej.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c., orzekł jak w punkcie 1 sentencji wyroku.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art.98 k.p.c., zgodnie z zasadą odpowiedzialności stron za wynik postępowania. Sąd zasądził od T. J. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. kwotę 5 400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sąd ustalił powyższą kwotę, stosownie do treści § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 265).

S.B.

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć wnioskodawcy