Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ua 12/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Domańska - Jakubowska (spr.)

Sędziowie: Sędzia Zofia Falkowska

Sędzia Ireneusz Łaski

po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2020 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania M. Ś.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W.

o ustawowe odsetki

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie sygn. akt X U 977/18

uchyla zaskarżony wyrok w punkcie trzecim i przekazuje roszczenie o przyznanie ustawowych odsetek od zasiłków chorobowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. celem rozpoznania i wydania decyzji.

Sędzia Zofia Falkowska Sędzia A. J. Sędzia Ireneusz Łaski