Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 656/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 sierpnia 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Konrad Kujawa

Ławnicy: M. C., E. H.

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Motylińska

po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2020 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa E. S.

przeciwko Urzędowi Gminy w N.

o przywrócenie do pracy

I. oddala powództwo;

II. zasądza od powódki E. S. na rzecz pozwanego Urzędu Gminy w N. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.