Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 159/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 lipca 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa

po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2020 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania E. A.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania E. A. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S. z dnia 3 lutego 2020 roku, znak (...) - (...)

oddala odwołanie.

IX U 159/20

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)