Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 249/19

ORZECZENIE

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 sierpnia 2020 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Ewa Gregajtys

Sędziowie SA - Anna Zdziarska

SO (del.) – Izabela Szumniak (spr.)

Protokolant: sekr. sąd. – Sylwester Leńczuk

po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2020 r.

sprawy M. P. – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy M. w W.

obwinionej o popełnienie deliktu dyscyplinarnego z art. 71 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji;

na skutek odwołania Ministra Sprawiedliwości

od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej w W.

z dnia 10 kwietnia 2019 r., sygn. akt D 89/18

1.  uchyla zaskarżone orzeczenie i postępowanie wobec obwinionej M. P. umarza,

2.  kosztami postępowania odwoławczego obciąża Krajową Radę Komorniczą.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II AKa 249 19

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej w W. z dnia 10 kwietnia 2019 r., sygnatura akt D 89/18

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☐ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☒ inny- Minister Sprawiedliwości

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

Sąd Odwoławczy nie przeprowadzał postępowania dowodowego

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który miał wpływ na jego treść, polegający na przyjęciu, że obwinionej M. P. nie sposób przypisać popełnienia zarzucanego deliktu, podczas gdy zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, iż obwiniona, działając w sposób co najmniej nieumyślny, podejmowała czynności z rażącą obrazą przepisów prawa, a mianowicie art. 776 k.p.c., poprzez skierowanie egzekucji do osoby niebędącej dłużnikiem.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Jakkolwiek sposób przeprowadzenia postępowania dowodowego w sprawie nie budzi zastrzeżeń, to sposób oceny dowodów przez Komisję jest sprzeczny z wymaganiami wskazanymi w przepisie art. 7 k.p.k. Został bowiem dokonany bez uwzględnienia zasad prawidłowego rozumowania, wiedzy i doświadczenia życiowego. W konsekwencji doszło w sprawie do błędnych ustaleń faktycznych. W sytuacji gdy obwiniona dysponowała wyłącznie danymi osoby o innym nazwisku, zamieszkałej pod innym adresem, w innym regionie kraju, którą z dłużniczką łączyły jedynie tożsame imiona i nazwisko rodowe nie budzi wątpliwości, że kierując w stosunku do niej czynności egzekucyjne, podjęła je z rażącą obrazą przepisów prawa. Tym samym nie sposób przyjąć, że obwiniona dołożyła wszelkiej staranności w zakresie weryfikacji osoby dłużnika. Jak słusznie wskazał skarżący w odwołaniu tak rozumiana staranność obwinionej powinna przybrać formę, albo ponownego wezwania pełnomocnika do przedstawienia odpisu aktu stanu cywilnego, z którego wynikałaby zmiana nazwiska, bądź wystąpienia o tego rodzaju dokumentację przez samą obwinioną.

Wniosek

O uchylenie Orzeczenia Komisji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wniosek jest zasadny. Komisja winna, po prawidłowej, zgodnej z zasadami art. 7 k.p.k. ocenie dowodów ocenić czy obwiniona dopełniła szczególnego obowiązku przestrzegania prawa w przedmiotowej sprawie.

Wobec jednak zaistnienia negatywnej przesłanki odwoławczej (nastąpiło przedawnienie karalności deliktu dyscyplinarnego) Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżone orzeczenie i postępowanie wobec obwinionej M. P. umorzył.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Przedawnienie karalności deliktu dyscyplinarnego zarzucanego obwinionej M. P.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

W myśl aktualnego brzmienia przepisu art. 227 ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (wcześniej był to nowelizowany przepis art. 73 u.k.s.e.) po upływie 5 lat od dnia popełnienia czynu nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, a postępowanie wszczęte ulega umorzeniu. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie może nastąpić wcześniej niż przedawnienie przewidziane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny. Bieg przedawnienia przerywa wszczęcie dochodzenia dyscyplinarnego lub złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

W przedmiotowej sprawie postępowanie dyscyplinarne zostało wszczęte na skutek wniosku Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2015 roku, który wpłynął do Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej w dniu 18 marca 2015 r. Tym samym, mając na uwadze aktualne brzmienie art. 227 ustawy o komornikach sądowych (wcześniej 73 u.k.s.e.) przedawnienie karalności czynu będącego przedmiotem niniejszego postępowania nastąpiło w dniu 13 marca 2020 roku.

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

Ponieważ na etapie postępowania przed Sądem odwoławczym zaistniała negatywna przesłanka procesowa (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.) uchylono zaskarżone orzeczenie i postępowanie wobec obwinionej umorzono.

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

-

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

Kosztami postępowania odwoławczego obciążono Krajową Radę Komorniczą na podstawie art.259.2 ustawy o komornikach sądowych.

7.  PODPIS

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

Minister Sprawiedliwości

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej w W. z dnia 10 kwietnia 2019 r. uniewinniające M. P. od zarzucanego jej deliktu dyscyplinarnego

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana