Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 532/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 września 2020 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: p. o. sekr. sąd. Aleksandra Piasecka

Prokurator Prokuratury Rejonowej: Jolanta Rzepko

po rozpoznaniu w dniach 28.05.2019r., 10.09.2019r. i 08.09.2020r.

sprawy:

1.  H. K.

s. R. i B. z domu K.

ur. (...) w W.

oskarżonego o to, że:

I.  w nocy z 30 na 31 sierpnia 2018 roku w miejscowości K., gm. R. N., okręgu (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami brał udział w pobiciu D. K. i M. S. w ten sposób, że uderzał ich pięściami i kopał po całym ciele w wyniku czego D. K. doznał powierzchownego urazu powłok głowy, zaś M. S. doznał bolesności palpacyjnej prawego łuku żebrowego czym naraził pokrzywdzonego D. K. na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 156 § 1 kk lub 157 § 1 kk, a pokrzywdzonego M. S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 § 1 kk,

tj. o czyn z art. 158 § 1 kk

2.  M. P.

s. R. i A. z domu R.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

I.  w nocy z 30 na 31 sierpnia 2018r. w miejscowości K. gm. R. N. okręgu (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami brał udział w pobiciu D. K. i M. S. w ten sposób, że uderzał ich pięściami i kopał po całym ciele w wyniku czego D. K. doznał powierzchownego urazu powłok głowy, zaś M. S. doznał bolesności palpacyjnej prawego łuku żebrowego czym naraził pokrzywdzonego D. K. na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 156 § 1 kk lub 157 § 1 kk, a pokrzywdzonego M. S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 § 1 kk,

tj. o czyn z art. 158 § 1 kk

3.  S. D.

s. Z. i L. z domu S.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

I.  W nocy z 30 na 31 sierpnia 2018r. w miejscowości K., gm. R. N., okręgu (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami brał udział w pobiciu D. K. i M. S. w ten sposób, że uderzał ich pięściami i kopał po całym ciele w wyniku czego D. K. doznał powierzchownego urazu powłok głowy, zaś M. S. doznał bolesności palpacyjnej prawego łuku żebrowego czym naraził pokrzywdzonego D. K. na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 156 § 1 kk lub 157 § 1 kk, a pokrzywdzonego M. S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 § 1 kk,

tj. o czyn z art. 158 § 1 kk

II.  w nocy z 30 na 31 sierpnia 2018 roku w miejscowości K., gm. R. N., okręgu (...), uderzył B. Z. pięścią w twarz w wyniku czego B. Z. przewrócił się i uderzył głową w asfaltowe podłoże wskutek czego doznał on obrażeń ciała w postaci wstrząśnięcia mózgu, pourazowego krwawienia podpajęczynówkowego, pourazowych krwiaków przymózgowych w lewej okolicy potylicznej i skroniowej stłuczenia obu płatów czołowych i skroniowego lewego, złamania piramidy kości skroniowej lewej oraz krwiaka jamy bębenkowej ucha lewego, naruszających czynności narządu ciała na okres powyżej dni siedmiu w rozumieniu art. 157 § 1 kk,

tj. o czyn. z art. 157 § 1 kk

I.  oskarżonego H. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 158 §1 kk i skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 k.k. i art. 73 § 2 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego H. K. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 3 (trzech) lat i oddaje go w tym czasie pod dozór kuratora;

III.  na podstawie art. 43b k.k. orzeka wobec oskarżonego H. K. podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w K. przez okres 2 (dwóch) miesięcy;

IV.  oskarżonego M. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 158 §1 kk skazuje go na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

V.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec oskarżonego M. P. kary pozbawienia wolności zalicza okres zatrzymania od 01.09.2018r. godz. 11:50 do dnia 03.09.2018r. godz. 11:30 i w tym zakresie karę pozbawienia wolności uznaje za wykonaną;

VI.  oskarżonego S. D. uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu w a/o czynu z pkt 3 - I i za to z mocy art. 158 §1 kk skazuje go na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

VII.  oskarżonego S. D. uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu w a/o z pkt 3 - II i za to na podstawie art. 157 §1 kk skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VIII.  na podstawie art. 85 §1 kk i art. 86 §1 kk łączy wobec oskarżonego S. D. jednostkowe kary pozbawienia wolności i w ich miejsce wymierza karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

IX.  na podstawie art. 63 §1 kk na poczet orzeczonej wobec oskarżonego S. D. kary pozbawienia wolności zalicza okres zatrzymania od 01.09.2018r. godz. 11:50 do 03.09.2018r. godz. 11:50 i w tym zakresie karę pozbawienia wolności uznaje za wykonaną;

X.  na podstawie art. 46 §1 kk zasądza od oskarżonego S. D. na rzecz pokrzywdzonego B. Z. kwotę (...) złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

XI.  na podstawie art. 616 §1 pkt 2 kpk zasądza od oskarżonego S. D. kwotę (...),13 (...) złotych na rzecz pokrzywdzonego B. Z. tytułem kosztów związanych z ustanowieniem pełnomocnika w sprawie;

XII.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. K. B. kwotę 588 (pięćset osiemdziesiąt osiem) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego M. P. wykonywaną z urzędu, oraz kwotę 135,24 (sto trzydzieści pięć 24/100) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia,

XIII.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. K. M. kwotę 588 (pięćset osiemdziesiąt osiem) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego S. D. wykonywaną z urzędu, oraz kwotę 135,24 (sto trzydzieści pięć 24/100) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia,

XIV.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonych od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 532/18

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

H. K.

w nocy z 30 na 31 sierpnia 2018 roku w miejscowości K., gm. R. N., okręgu (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami brał udział w pobiciu D. K. i M. S. w ten sposób, że uderzał ich pięściami i kopał po całym ciele w wyniku czego D. K. doznał powierzchownego urazu powłok głowy, zaś M. S. doznał bolesności palpacyjnej prawego łuku żebrowego czym naraził pokrzywdzonego D. K. na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 156 § 1 kk lub 157 § 1 kk, a pokrzywdzonego M. S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 § 1 kk, tj. o czyn z art. 158 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.W nocy z 30 na 31 sierpnia 2018 r. w miejscowości K., gm. R. N., poprzez działanie wspólne i w porozumieniu z innymi osobami, H. K. pobicie D. K. i M. S. (uderzanie ich pięściami i kopanie po całym ciele)

Częściowe wyjaśnienia H. K.

369v-370,123,142v-143

Częściowe wyjaśnienia M. P.

370-370v, 126, 138

Częściowe wyjaśnienia S. D.

370v, 131- 132v, 152v-153

Zeznania D. K.

371-371v,10v, 70v

Zeznania M. S.

484v-485,7,68,72v, 76v, 80v

Protokół okazania wizerunku M. S.

76-79, 80-83

Protokół okazania wizerunku D. K.

84-87, 88-91, 92-95

2.Spowodowanie u D. K. powierzchownego uraz głowy i narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 156 § 1 kk lub 157 § 1 kk

Protokół oględzin D. K.

14-16

Dokumentacja medyczna

71

Opinia lekarska dot. D. K.

189

3.Spowodowanie u M. S. bolesności palpacyjnej prawego łuku żebrowego i narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 § 1 kk

Protokół oględzin M. S.

17-19

Dokumentacja medyczna

69

Opinia lekarska dot, M. S.

191

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

2.

M. P.

w nocy z 30 na 31 sierpnia 2018r. w miejscowości K. gm. R. N. okręgu (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami brał udział w pobiciu D. K. i M. S. w ten sposób, że uderzał ich pięściami i kopał po całym ciele w wyniku czego D. K. doznał powierzchownego urazu powłok głowy, zaś M. S. doznał bolesności palpacyjnej prawego łuku żebrowego czym naraził pokrzywdzonego D. K. na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 156 § 1 kk lub 157 § 1 kk, a pokrzywdzonego M. S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 § 1 kk, tj. o czyn z art. 158 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

4.W nocy z 30 na 31 sierpnia 2018 r. w miejscowości K., gm. R. N., poprzez działanie wspólne i w porozumieniu z innymi osobami M. P. pobicie D. K. i M. S. (uderzanie ich pięściami i kopanie po całym ciele)

Częściowe wyjaśnienia M. P.

370-370v, 126, 138

częściowe wyjaśnienia H. K.

369v-370,123,142v-143

Częściowe wyjaśnienia S. D.

370v, 131-132v, 152v-153

Zeznania D. K.

371-371v,10v, 70v

Zeznania M. S.

484v-485, 7, 68, 72v, 76v, 80v

Protokół okazania wizerunku M. S.

76-79, 80-83

Protokół okazania wizerunku D. K.

84-87, 88-91, 92-95

5.Spowodowanie u D. K. powierzchownego uraz głowy i narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 156 § 1 kk lub 157 § 1 kk,

Protokół oględzin D. K.

14-16

Dokumentacja medyczna

71

Opinia lekarska dot. D. K.

189

6.Spowodowanie u M. S. bolesności palpacyjnej prawego łuku żebrowego i narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 § 1 kk

Protokół oględzin M. S.

17-19

Dokumentacja medyczna

69

Opinia lekarska dot, M. S.

191

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

3.

S. D.

W nocy z 30 na 31 sierpnia 2018r. w miejscowości K., gm. R. N., okręgu (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami brał udział w pobiciu D. K. i M. S. w ten sposób, że uderzał ich pięściami i kopał po całym ciele w wyniku czego D. K. doznał powierzchownego urazu powłok głowy, zaś M. S. doznał bolesności palpacyjnej prawego łuku żebrowego czym naraził pokrzywdzonego D. K. na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 156 § 1 kk lub 157 § 1 kk, a pokrzywdzonego M. S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 § 1 kk, tj. o czyn z art. 158 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

7.W nocy z 30 na 31 sierpnia 2018 r. w miejscowości K., gm. R. N., poprzez działanie wspólne i w porozumieniu z innymi osobami S. D. pobicie D. K. i M. S. (uderzanie ich pięściami i kopanie po całym ciele)

Częściowe wyjaśnienia S. D.

370v, 131- 132v, 152v-153

Zeznania M. S.

484v-485, 7, 68, 72v, 76v, 80v

Zeznania D. K.

371-371v,10v, 70v

Protokół okazania wizerunku M. S.

76-79, 80-83

Protokół okazania wizerunku D. K.

84-87, 88-91, 92-95

8.Spowodowanie u D. K. powierzchownego uraz głowy i narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 156 § 1 kk lub 157 § 1 kk,

Protokół oględzin D. K.

14-16

Dokumentacja medyczna dot. D. K.

71

Opinia lekarska dot. D. K.

189

9.Spowodowanie u M. S. bolesności palpacyjnej prawego łuku żebrowego i narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 § 1 kk

Protokół oględzin M. S.

17-19

Dokumentacja medyczna dot. M. S.

69

Opinia lekarska dot. M. S.

191

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

4.

S. D.

w nocy z 30 na 31 sierpnia 2018 roku w miejscowości K., gm. R. N., okręgu (...), uderzył B. Z. pięścią w twarz w wyniku czego B. Z. przewrócił się i uderzył głową w asfaltowe podłoże wskutek czego doznał on obrażeń ciała w postaci wstrząśnięcia mózgu, pourazowego krwawienia podpajęczynówkowego, pourazowych krwiaków przymózgowych w lewej okolicy potylicznej i skroniowej stłuczenia obu płatów czołowych i skroniowego lewego, złamania piramidy kości skroniowej lewej oraz krwiaka jamy bębenkowej ucha lewego, naruszających czynności narządu ciała na okres powyżej dni siedmiu w rozumieniu art. 157 § 1 kk, tj. o czyn. z art. 157 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

10.W nocy z 30 na 31 sierpnia 2018 roku w miejscowości K., gm. R. N. uderzenie B. Z. pięścią w twarz co spowodowało przewrócenie się i uderzenie głową w asfaltowe podłoże.

Częściowe wyjaśnienia H. K.

369v-370,123,142v-143

Częściowe wyjaśnienia M. P.

370-370v,126,138

Częściowe wyjaśnienia S. D.

370v, 131-132v, 152v-153

Zeznania D. K.

371-371v,10v,70v

Zeznania M. S.

484v-485, 7, 68, 72v, 76v, 80v

Protokół okazania wizerunku M. S.

76-79, 80-83

Protokół okazania wizerunku D. K.

84-87, 88-91, 92-95

11.Doznanie obrażeń ciała w postaci wstrząśnięcia mózgu, pourazowego krwawienia podpajęczynówkowego, pourazowych krwiaków przymózgowych w lewej okolicy potylicznej i skroniowej stłuczenia obu płatów czołowych i skroniowego lewego, złamania piramidy kości skroniowej lewej oraz krwiaka jamy bębenkowej ucha lewego. Naruszenie czynności ośrodkowego układu nerwowego i narządu słuchu trwające dłużej (znaczenie) niż siedem dni w rozumieniu art. 157 § 1 kk. Nie wyczerpanie znamion ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (somatycznego) w rozumieniu art. 156 kk

Opinia sądowo -lekarska

424-428

Dokumentacja medyczna B. Z.

179, 202

Opinia lekarska

193-194

Zeznania A. Z.

371v-372

Zeznania B. Z.

k.391v

Zeznania B. S.

485

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.11

Opinia sądowo –lekarska dot. B. Z.

Wnioski zawarte w opiniach dotyczące charakteru obrażeń spowodowanych działaniem oskarżonego Sąd w pełni podzielił, zostały bowiem w sposób logiczny i wyczerpujący uzasadnione. W wydanych opiniach udzielono odpowiedzi na pytanie przedstawione w postanowieniu o powołaniu biegłych na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w szczególności dokumentacji medycznej. Wnioski przedstawione przez biegłych nie są ze sobą sprzeczne wobec czego, w ocenie Sądu opinie biegłych są pełne, jasne i logiczne. Należy podkreślić, iż przy wydaniu drugiej opinii uwzględniono aktualną dokumentację medyczną dotyczącą B. Z..

1.1.11

Opinia lekarska dot. B. Z.

1.1.2

1.1.5

1.1.8

Opinia lekarska dot. D. K.

Wnioski zawarte w opiniach dotyczące charakteru obrażeń spowodowanych działaniem oskarżonych Sąd w pełni podzielił, zostały bowiem w sposób logiczny i wyczerpujący uzasadnione. Opinie są pełne, jasne i rzetelne. Zostały sporządzone w oparciu o zebraną po zdarzeniu dokumentację medyczną i przez osoby kompetentne do ich wydania.

1.1.3

1.1.6

1.1.9

Opinia lekarska dot. M. S.

1.1.11

Dokumentacja medyczna B. Z.

Sąd nie znalazł podstaw do zakwestionowania tej dokumentacji. Sporządzono ją w odpowiedniej formie przez podmioty uprawnione do jej wystawienia.

1.1.3

1.1.6

1.1.9

Dokumentacja medyczna dot. M. S.

1.1.2

1.1.5

1.1.8

Dokumentacja medyczna dot. D. K.

1.1.1

1.1.4.

Częściowe wyjaśnienia H. K.

W części w której wskazał, iż uderzył kilkukrotnie pokrzywdzonego D. K., po czym docisnął go rękoma i nogami gdy ten leżał, a kolejno uderzył w twarz. W postępowaniu przygotowawczym potwierdził również, iż M. P. „docisnął” drugiego z pokrzywdzonych. Na rozprawie próbował usprawiedliwić swój udział w pobiciu wskazując, iż to pokrzywdzony D. K. wymachiwał do niego rękoma i dlatego go uderzył. Ponadto podczas rozprawy wskazywał, iż nie widział, jak oskarżony M. P. uderzył innych, jednak te zeznania miały na celu ochronę współoskarżonego.

1.1.10

Częściowe wyjaśnienia H. K.

W części, w której zgodnie wskazali, iż oskarżony S. D. uderzył B. Z. w twarz ręką na skutek czego ten upadł..

1.1.10

Częściowe wyjaśnienia M. P.

1.1.4

1.1.1.

Częściowe Wyjaśnienia M. P.

W części w której wskazywał, iż uderzył pokrzywdzonego oraz że oskarżony H. K. również uderzył kilkukrotnie jednego z pokrzywdzonych. Oskarżony na rozprawie próbował wytłumaczyć swój udział w pobiciu wskazując, iż to pokrzywdzony M. S. „leciał do niego z łapami”, więc broniąc się uderzył go z pięści.

1.1.7

1.1.10

1.1.1

1.1.4

Częściowe Wyjaśnienia S. D.

W części w której wskazywał, iż uderzył pokrzywdzonego B. Z. oraz popchnął drugiego pokrzywdzonego. Sąd uznał za wiarygodne wyjaśnienia w tej części w której opisał udział współoskarżonych w pobiciu pokrzywdzonych.

1.1.1.

1.1.4

1.1.7.

1.1.10

Zeznania M. S.

Sąd dał wiarę zeznaniom pokrzywdzonych, które były stanowcze i konsekwentne. Zeznali, że zostali uderzeni przez oskarżonych, a gdy leżeli na ziemi byli kopani. Z uwagi na intensywny przebieg zdarzenia oraz upłynięcie znacznego okres czasu na rozprawie nie byli w stanie dokładnie wskazać ile razy zostali kopnięci przez poszczególnych oskarżonych, jednak to nie dyskwalifikuje wiarygodności ich zeznań.

Świadkowie zgodnie opisali również, iż B. Z. upadł na podłoże po tym jak został uderzony ręką w głowę przez oskarżonego S. D..

Sąd nie znalazł przy tym żadnych okoliczności, które wskazywałaby, iż zarzuty wobec oskarżonych podnoszone przez pokrzywdzonych bezpodstawnie ich obciążają.

Zeznania D. K.

1.1.11

Zeznania B. Z.

W części w której opisał skutki przedmiotowego zdarzenia. Zeznał, iż ataku padaczki doznał na skutek uderzenia w głowę. Miał krwiaka i uraz czaszki. Przed atakiem nie miał żadnych problemów zdrowotnych. Wskazał, iż stracił węch i smak. Nie pamięta okoliczności przedmiotowego zdarzenia.

1.1.1

1.1.3

1.1.7

Protokół okazania wizerunku M. S.

Sąd nie znalazł podstaw do zakwestionowania tej dokumentacji. Sporządzone przez osoby uprawnione, kompetentne, zgodne z przepisami prawa. Pokrzywdzeni podczas okazania wskazali na oskarżonych, którzy brali udział w ich pobiciu.

1.1.1

1.1.4

1.1.8

Protokół okazania wizerunku D. K.

1.1.5

1.1.2

1.1.8

Protokół oględzin D. K.

Sporządzone przez osoby uprawnione, kompetentne, zgodne z przepisami prawa, brak kwestionowania w/w dowodu.

1.1.6

1.1.3

1.1.9

Protokół oględzin M. S.

1.1.11

Zeznania B. S.

Znaczenia świadka miały dla rozpoznania sprawy znaczenie drugorzędne. Świadek wskazał, iż B. Z. nie czuje zapachów, smaków, nie może pracować.

1.1.11

Zeznania A. Z.

Świadek wskazał, iż jego syn – B. Z. nie funkcjonuje bez ich pomocy. Wskazał również, iż syn przed przedmiotowym zdarzeniem był aktywny zawodowo i fizycznie.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Zeznania S. P.

Zeznania świadka nie miały znaczenia dla ustalenia faktów, świadek nie widziała momentu pobicia.

Zeznania A. G.

Zeznania N. K.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I, IV, VI

H. K.

M. P.

S. D.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W tym miejscu podnieść należy, iż dla bytu przestępstwa pobicia z art. 158 k.k. nie ma znaczenia, czy każdy z uczestników zadał uderzenia bądź kopnięcia ofiarom, w tym powodujące konkretne obrażenia ciała. Udziałem w pobiciu jest nie tylko zadawanie razów innym osobom, ale jest nim każda forma kierowanego wolą udziału w grupie napastniczej, bowiem obecność każdego jej uczestnika zwiększa przewagę napastników i przez to ułatwia im dokonanie pobicia, a wzmaga niebezpieczeństwo nastąpienia skutków w zdrowiu ofiar. Rozmaitość form zachowania, aktywności każdego z uczestników, ich ilość i skutki mają znaczenie dla oznaczenia stopnia winy każdego z nich, ale nie są znamienne dla bytu tego przestępstwa (KZS 11/00, poz. 42). Odpowiedzialność za udział w pobiciu ma charakter wspólnej odpowiedzialności biorących udział w takim zdarzeniu. Podmiotem jest każdy, kto w jakikolwiek sposób bierze udział w pobiciu, niezależnie czy jego osobisty udział wykazuje cechy działania niebezpiecznego, a także niezależnie od tego czy można mu przypisać zadanie ciosu powodującego następstwa, o których mowa w art. 158 kk.

Dla przyjęcia sprawstwa przestępstwa z art. 158 § 1 KK bez znaczenia jest stopień zaangażowania w przebieg zdarzenia oraz zakres osobistego udziału. Okoliczności te są natomiast brane pod uwagę przy wymiarze kary ( wyrok SA w Krakowie z 13.2.2008 r., II AKa 5/08, KZS 2008, Nr 3, poz. 31). Do przypisania udziału w pobiciu nie jest konieczne udowodnienie, że sprawca zadał pokrzywdzonemu lub pokrzywdzonym cios w postaci uderzenia, kopnięcia itd., a wystarczające jest świadome połączenie działania jednego ze sprawców z działaniem drugiego człowieka lub większej grupy osób przeciwko innemu człowiekowi lub grupie osób ( wyrok SA we Wrocławiu z 7.11.2017 r., II AKa 262/17, L. ).

Odnosząc powyższe do wyjaśnień oskarżonych należy podkreślić, iż z punktu widzenia odpowiedzialności karnej każdego z nich nie ma znaczenia, który pierwszy uderzył pokrzywdzonych oraz ile razy każdy ze sprawców uderzył pokrzywdzonych czy też kopnął. Działaniem podczas pobicia było również przytrzymywanie leżących pokrzywdzonych nogami czy też rękoma unieruchamiając ich i nie pozwalając wstać. Sprawcy przedmiotowego zdarzenia niewątpliwie działali ze sobą w porozumieniu, każdy z nich zaatakował jednego z pokrzywdzonych, a kolejno zdawali ciosy innym pokrzywdzonym. Każdy z nich zadawał ciosy, jednocześnie nie sprzeciwiając się działaniom podejmowanym na wspólny rachunek przez innych sprawców, w pełni aprobując je. Zatem zachowanie oskarżonych wskazywało na to, że akceptowali oni wzajemnie swoje poczynienia, tj. pobicie pokrzywdzonych D. K. i M. S..

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

VII

S. D.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Czyn zabroniony określony w art. 157 § 1 k.k. popełnia ten, kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1 , czyli inny niż ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, bądź innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała. Skutki opisane w tym przepisie muszą trwać - jak wynika z § 2 tegoż art. 157 k.k. - dłużej niż 7 dni i muszą być objęte winą umyślną sprawcy.

W ocenie Sądu wina oskarżonego nie budziła wątpliwości, gdyż świadomie zdecydował się on na uderzenie ręką (pięścią) w głowę pokrzywdzonego, a jednocześnie nie zachodziły żadne okoliczności wyłączające winę. Na skutek przedmiotowego czynu pokrzywdzony doznał obrażeń ciała, które trwały dłużej niż siedem dni w rozumieniu art. 157 § 1 kk i nie wyczerpywały znamion ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w rozumieniu art. 156 kk. Oskarżony dopuścił się swojego zachowania z błahego powodu.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

H. K.

I

I

Kara 6 miesięcy pozbawienia wolności

-wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu i wysoki stopień winy przejawiający się w sposobie działania oskarżonego, motywacji (agresywne zachowanie bez wyraźnego powodu pod wpływem alkoholu), rodzaju naruszonego dobra jakim jest zdrowie innej osoby, w rażącym braku poszanowania dla podstawowych norm i zasad społecznych oraz wysokiej aktywności oskarżonego podczas pobicia;

- wcześniejsza karalność oskarżonego za tożsamy czyn (k.331-333)

Jedyną okolicznością łagodząca było przyznanie się do winy.

II

I

Warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności tytułem próby na okres 3 lat

pozytywna prognoza kryminologiczna, pomimo dotychczasowej karalności, młody wiek oskarżonego, szansa na poprawę swego zachowania. Okres próby zweryfikuje postawioną prognozę kryminologiczną.

oddanie pod dozór kuratora – obligatoryjne wobec młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego

III

I

podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w K. przez okres 2 miesięcy - wymiar represyjny na sprawcę i prewencyjny charakter, z uwagi na społeczne oddziaływanie kary.

M. P.

IV

II

kara 4 miesięcy pozbawienia wolności

-wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu i wysoki stopień winy przejawiający się w sposobie działania oskarżonego, motywacji (agresywne zachowanie bez wyraźnego powodu pod wpływem alkoholu), rodzaju naruszonego dobra jakim jest zdrowie innej osoby oraz w rażącym braku poszanowania dla podstawowych norm i zasad społecznych.

- uprzednia wielokrotna karalność oskarżonego (k.349-351)

Jedyną okolicznością łagodząca było przyznanie się do winy.

Jedynie kara bezwzględna pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu i tylko taka kara spełni cele zapobiegawcze i wychowawcze oraz jako zgodna ze społecznym poczuciem sprawiedliwości będzie w sposób prawidłowy kształtowała świadomość prawną społeczeństwa. Łagodniejsza kara pozbawienia wolności byłaby wyrazem zbytniej pobłażliwości dla oskarżonego, który pomimo wielokrotnej karalności, nadal dopuszcza się kolejnych przestępstw.

S.

D.

VI

3-I

kara 4 miesięcy pozbawienia wolności

-wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu i wysoki stopień winy przejawiający się w sposobie działania oskarżonego, motywacji (agresywne zachowanie bez wyraźnego powodu pod wpływem alkoholu), rodzaju naruszonego dobra jakim jest zdrowie innej osoby oraz w rażącym braku poszanowania dla podstawowych norm i zasad społecznych;

- uprzednia karalność oskarżonego za tożsamy czyn (k.329-330);

Jedyną okolicznością łagodząca było przyznanie się do winy.

Jedynie kara bezwzględna pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu i tylko taka kara spełni cele zapobiegawcze i wychowawcze oraz jako zgodna ze społecznym poczuciem sprawiedliwości będzie w sposób prawidłowy kształtowała świadomość prawną społeczeństwa. Łagodniejsza kara pozbawienia wolności byłaby wyrazem zbytniej pobłażliwości dla oskarżonego.

VII

3-II

Kara 6 miesięcy pozbawienia wolności

wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu i wysoki stopień winy przejawiający się w sposobie działania oskarżonego, motywacji (agresywne zachowanie bez powodu pod wpływem alkoholu), rodzaju naruszonego dobra jakim jest zdrowie innej osoby oraz w rażącym braku poszanowania dla podstawowych norm i zasad społecznych.

- uprzednia karalność oskarżonego (k.329-331);

- spowodowanie poważnych obrażeń ciała u pokrzywdzonego; skutki pokrzywdzony odczuwa nadal;

Jedyną okolicznością łagodząca było przyznanie się do winy.

Jedynie kara bezwzględna pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu i tylko taka kara spełni cele zapobiegawcze i wychowawcze oraz jako zgodna ze społecznym poczuciem sprawiedliwości będzie w sposób prawidłowy kształtowała świadomość prawną społeczeństwa. Łagodniejsza kara pozbawienia wolności byłaby wyrazem zbytniej pobłażliwości dla oskarżonego.

VIII

3-I i II

Kara łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności

- wysoki stopień społecznej szkodliwości czynów;

- rozbieżność pokrzywdzonych;

- zbieżność czasowa czynów;

- zbieżność naruszonych dóbr prawnych.

X

3- II

Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia Sąd miał na uwadze takie kryteria jak: rodzaj naruszonego dobra, rozmiar doznanej krzywdy, intensywność naruszenia, stopień negatywnych konsekwencji dla pokrzywdzonego wynikających z dokonanego naruszenia dobra prawnego, w tym także niewymiernych majątkowo, nieodwracalność skutków naruszenia, stopień winy sprawcy ” ( por. Wyrok SA w Poznaniu II Wydział Karny z dnia 4 września 2014 r. II AKa 125/14).

W ocenie Sądu, zadośćuczynienie w wysokości 100 000 złotych jest kwotą adekwatną i stanowiącą godziwą rekompensatę za doznane krzywdy. Przy ustaleniu wysokości zadośćuczynienie Sąd uwzględnił, iż pokrzywdzony nie odzyskał pełnej sprawności fizycznej i psychicznej. Ma nadal problemy z pamięcią, koncentracją, utracił zmysł węchu i smaku, odczuwa nawracające silne bóle głowy, ma problem z koordynacją ruchową. Utracił możliwość prowadzenia dotychczasowego trybu życia. Jest niezdolny do pracy, utracił możliwość prowadzenia pojazdów ze względu na padaczkę.

Należy podkreślić, że droga sądowa umożliwiająca wyegzekwowanie przez pokrzywdzonego pełnej rekompensaty szkody nie jest dla niego zamknięta. Pokrzywdzony ma prawo na drodze postępowania cywilnego dochodzić niezaspokojonej części roszczenia.

Zadośćuczynienie obok funkcji kompensacyjnej spełnia również zadania represyjne i prewencyjne. Konieczność zrekompensowania szkód wyrządzonych przestępstwem i związane z tym konsekwencje majątkowe mają nie tylko znaczenie szczególno – prewencyjne, ale mogą przyczynić się do kształtowania postawy poszanowania dla prawa w społeczeństwie.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. P.

V

II

Zaliczenia na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okresu zatrzymania i uznanie za wykonaną karę w tym zakresie

S. D.

IX

3- I i II

Zaliczenia na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okresu zatrzymania i uznanie za wykonaną karę w tym zakresie

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

XI

Zasądzenie od oskarżonego S. D. kwoty (...) złotych na rzecz pokrzywdzonego B. Z. tytułem kosztów związanych z ustanowieniem pełnomocnika w sprawie

XII

zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. K. B. kwoty 588 złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego M. P. wykonywaną z urzędu, oraz kwotę 135,24 złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia.

XIII

zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. K. M. kwoty 588 złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego S. D. wykonywaną z urzędu, oraz kwotę 135,24 złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia.

XIV

zwolnienie oskarżonych od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości. H. K. i S. D. są uczniami i pozostają na utrzymaniu rodziców. Natomiast trudna sytuacja finansowa i rodzinna M. P. również nie uzasadnia obciążenia go kosztami sądowymi.

6.  1Podpis