Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIIK 17/20

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. w III -cim Wydziale Karnym w składzie :

Przewodniczący: sędzia Katarzyna Sztandar

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Paulina Lewandowska

w obecności Prokuratora Jacka Kujawskiego

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2020 roku

sprawy D. G.

urodzonego (...) w T.

syna A. i B. z domu C.

skazanego prawomocnie:

I.  wyrokiem Sądu Rejonowego wR. z 5 lutego 2013 roku, sygn. akt(...) za czyn popełniony 15 lipca 2012 roku na podstawie art. 14§1 kk w zw. z art. 279§1 kk, art. 33§2 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny w ilości 50 stawek dziennych, każda po 10 zł., wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 3 lat, kara grzywny została wykonana,

II.  wyrokiem Sądu Okręgowego w P.z 2 grudnia 2015 roku, sygn. akt (...):

a)  za czyn popełniony w okresie od kwietnia 2013 roku do listopada 2013 roku na podstawie art. 258§1 kk w zw. z art. 4§1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  za czyn popełniony w okresie od kwietnia 2013 roku do listopada 2013 roku na podstawie art. 204§2 kk w zw. z art. 65§1 kk, art. 33§2 kk w zw. z art. 4§1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 200 stawek dziennych, każda po 10 zł.,

c)  na łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat, postanowieniem z 25 stycznia 2018 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

III.  wyrokiem Sądu Rejonowego wT. z 24 stycznia 2019 roku, sygn. akt (...):

a)  za czyn popełniony 31 maja 2018 roku na podstawie art. 178a§1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  za czyn popełniony 31 maja 2018 roku na podstawie art. 180a kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

c)  na łączną karę 1 roku pozbawienia wolności,

IV.  wyrokiem Sądu Rejonowego wT. z 20 marca 2019 roku, sygn. akt (...) za czyn popełniony 25 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 37a kk w zw. z art. 34§1a pkt 1 kk i art. 35§1 kk na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie, postanowieniem z 26 września 2019 roku zarządzono wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 150 dni

w przedmiocie wyroku łącznego

1. na podstawie art. 85§1 kk, art. 86§1 kk z wyroków opisanych w punktach II, III, IV orzeka wobec skazanego D. G. łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy,

2. uznaje, że wyroki opisane w punktach II, III, IV w częściach dotyczących kar pozbawienia wolności zostały pochłonięte tym wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu,

3. odmawia objęcia wyrokiem łącznym kary orzeczonej wyrokiem opisanym w punkcie I,

4. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. A. A. kwotę 147 (sto czterdzieści siedem) złotych i 60 (sześćdziesiąt) groszy tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu,

5. zwalnia skazanego od kosztów sądowych, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz (...)

Sygnatura akt

III K 17/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

I.

II.

III.

IV.

D. G. został skazany prawomocnie:

wyrokiem Sądu Rejonowego w R., którym za czyn popełniony 15 lipca 2012 roku na podstawie art. 14§1 kk w zw. z art. 279§1 kk, art. 33§2 kk wymierzono karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz karę grzywny w ilości 50 stawek dziennych, każda po 10 zł., kara grzywny została wykonana,

wyrokiem Sądu Okręgowego w P. za:

a) czyn popełniony w okresie od kwietnia 2013 roku do listopada 2013 roku na podstawie art. 258§1 kk w zw. z art. 4§1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

b) czyn popełniony w okresie od kwietnia 2013 roku do listopada 2013 roku na podstawie art. 204§2 kk w zw. z art. 65§1 kk, art. 33§2 kk w zw. z art. 4§1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 200 stawek dziennych, każda po 10 zł.,

c) na łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat, postanowieniem z 25 stycznia 2018 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

wyrokiem Sądu Rejonowego w T. za:

a) czyn popełniony 31 maja 2018 roku na podstawie art. 178a§1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b) czyn popełniony 31 maja 2018 roku na podstawie art. 180a kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

c) na łączną karę 1 roku pozbawienia wolności,

wyrokiem Sądu Rejonowego w T. za czyn popełniony 25 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 37a kk w zw. z art. 34§1a pkt 1 kk i art. 35§1 kk na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie, postanowieniem z 26 września 2019 roku zarządzono wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 150 dni.

5 lutego 2013 roku

2 grudnia 2015 roku

24 stycznia 2019 roku

20 marca 2019 roku

(...)

(...)

(...)

(...)

1.2.  Inne fakty

1.1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

I.

II.

III.

IV.

wyrok Sądu Rejonowego w R. z 5 lutego 2013 roku, sygn. akt (...)

wyrok Sądu Okręgowego w P. z 2 grudnia 2015 roku, sygn. akt (...)

wyrok Sądu Rejonowego w T. z 24 stycznia 2019 roku, sygn. akt (...)

wyrok Sądu Rejonowego w T. z 20 marca 2019 roku, sygn. akt (...)

D. G. przebywa w warunkach izolacji penitencjarnej od 12 września 2019 roku. Jego zachowanie jest oceniane jako zmienne, czterokrotnie był karany dyscyplinarnie, raz nagrodzony. Prezentuje właściwą postawę wobec przełożonych, nie ma konfliktów z współosadzonymi. Nie stosowano wobec niego środków przymusu bezpośredniego. Nie jest uczestnikiem podkultury przestępczej. Odnośnie popełnionych przestępstw prezentuje mało krytyczny stosunek.

odpis wyroku

informacja

odpis wyroku

odpis postanowienia

odpis wyroku

odpis wyroku

odpis postanowienia

karta karna

opinia o skazanym

k.35-36

k.34

k.37-46

k.47

k.31

k.32

k.33

k.15-16

k.51-53

1.1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.  Ocena Dowodów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

- prawomocne wyroki opisane wyżej,

- opinia o skazanym wraz z informacją o pobytach w zakładach penitencjarnych

- karta karna

Wyroki zapadłe wobec D. G. są prawomocne, stanowią podstawę osadzenia w warunkach izolacji. Opinia zawiera informacje o poszczególnych pobytach skazanego oraz charakteryzuje jego zachowanie podczas izolacji.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

II.

III.

IV.

wyrok Sądu Okręgowego w P. z 2 grudnia 2015 roku, sygn. akt (...)

wyrok Sądu Rejonowego w T. z 24 stycznia 2019 roku, sygn. akt (...)

wyrok Sądu Rejonowego w T. z 20 marca 2019 roku, sygn. akt (...)

kara łączna 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

kara łączna 1 roku pozbawienia wolności

kara 10 miesięcy ograniczenia wolności

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

W przedmiotowej sprawie zastosowanie mają przepisy w brzmieniu obowiązującym przed 24 czerwca 2020 roku, ponieważ wszystkie kary zostały prawomocnie orzeczone przed dniem wejścia w życie zmian tych przepisów. Zgodnie z treścią art. 85 § 1 kk (w brzmieniu obowiązującym przed 24 czerwca 2020 r.) karę łączną orzeka się, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Zgodnie z art. 86§1 kk (w brzmieniu obowiązującym przed 24 czerwca 2020 r.) Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 20 lat pozbawienia wolności. W myśl art. 87§1 kk (w brzmieniu obowiązującym przed 24 czerwca 2020 r.) w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności Sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, że warunki do orzeczenia łącznej kary pozbawienia wolności spełniają kary zawarte w wyrokach opisanych w punktach II, III i IV. Orzekając karę łączną Sąd rozważył przede wszystkim, czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono powyższe kary istnieje ścisły związek podmiotowo – przedmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak, a ponadto, czy okoliczności, które zaistniały już po wydaniu wcześniejszego wyroku przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym ukształtowaniem kary łącznej. Zgodnie z poglądem przyjętym w doktrynie i orzecznictwie kara łączna jest swego rodzaju podsumowaniem działalności przestępczej sprawcy w okresie czasu objętym skazaniami. Mając na uwadze treść wyżej wymienionych przepisów kara łączna pozbawienia wolności może być orzeczona w granicach od 1 roku i 6 miesięcy ( najwyższa z kar jednostkowych) do ich sumy, czyli 2 lat i 11 miesięcy ( 1 rok i 6 miesięcy + 1 rok + 150 dni).

Sąd ustalił wymiar kary łącznej pozbawienia wolności na 2 lata i 6 miesięcy.

Sąd wymierzając łączną karę uwzględnił dyrektywy karania, a zwłaszcza słuszności i celowości wyrażone przez związek przedmiotowo-podmiotowy pomiędzy poszczególnymi przestępstwami. Uwzględnił ilość popełnionych przez skazanego przestępstw, ich charakter, odległość czasową pomiędzy przestępstwami, rodzaj naruszonych dóbr, rodzaj i formę winy skazanego.

Sąd miał więc na uwadze, że przestępstwa te były skierowane przeciwko różnym dobrom chronionym prawem, wykazywały dość bliską więź czasową i cechowały się wysokim stopniem społecznej szkodliwości. Wymierzając karę łączną pozbawienia wolności Sąd miał na uwadze także opinię o skazanym z Aresztu Śledczego, według której zachowanie skazanego jest oceniane jako zmienne. Jednocześnie Sąd uznał, że orzeczenie kary łącznej pozbawienia wolności w jeszcze niższym wymiarze prowadziłoby do niczym nieuzasadnionego premiowania skazanego, popełniającego nie jedno, a więcej przestępstw i prowadziłoby do praktycznej bezkarności jego zachowań.

Dlatego karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat i 6 miesięcy należy uznać za sprawiedliwą, spełniającą cele wychowawcze, zapobiegawcze wobec skazanego a także właściwie kształtującą świadomość prawną społeczeństwa.

5.  Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

6.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

3.

4.

uznano, że wyroki opisane w punktach II, III, IV w częściach dotyczących kar pozbawienia wolności zostały pochłonięte tym wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu,

odmówiono objęcia wyrokiem łącznym kary orzeczonej wyrokiem opisanym w punkcie I, ponieważ upłynął już okres próby w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności, a kara grzywny została już w całości wykonana,

o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu orzeczono w oparciu o § 17 ust. 5, § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1714 ) w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5.

Zgodnie z art. 624§1 kk i art. 17 ust 1 ustawy z 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. z 1983r. Nr 49, poz.223 z późniejszymi zmianami) Sąd zwolnił skazanego od kosztów sądowych i przejął je na rachunek Skarbu Państwa uznając, że uiszczenie ich byłoby dla niego zbyt uciążliwe ze względu na trudną sytuację materialną.

8.  PODPIS