Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 284/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 września 2020r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: p. o. sekr. sąd. Aleksandra Piasecka

Prokurator: Dariusz Piotrowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 10 września 2020r. wniosku w trybie art. 335 §2 k.p.k.

sprawy:

K. S.

s. A. i T. z domu O.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

W dniu 18 kwietnia 2020 roku, w ruchu lądowym, na drodze publicznej na ul. (...) w R., kierował samochodem osobowym marki A. (...) o nr rej. (...) 05 będąc w stanie nietrzeźwości – 0,75 promila, 0,94 mg/l oraz 0,90 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

tj. o czyn z art. 178a § 1kk

I.  oskarżonego K. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 178a § 1kk skazuje go na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 3 (trzech) lat;

III.  na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat;

IV.  na podstawie art. 43 §3 k.k. nakłada na oskarżonego obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów określając, że do chwili wykonania obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie;

V.  na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

VI.  na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych w wysokości 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych, w tym kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem opłaty.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

284/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

K. S.

W dniu 18 kwietnia 2020 roku, w ruchu lądowym, na drodze publicznej na ul. (...) w R., kierował samochodem osobowym marki A. (...) o nr rej. (...) 05 będąc w stanie nietrzeźwości – 0,75 promila, 0,94 mg/l oraz 0,90 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

tj. o czyn z art. 178a § 1kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

178§1 kk

K. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. S.

I

II

I

Kara pozbawienia wolności w wymiarze 4 lat orzeczona omyłkowo zamiast prawidłowych 4 miesięcy – wskutek oczywistej omyłki pisarskiej

Warunkowe zawieszenie wykonania kary z uwagi na pozytywną prognozę kryminologiczną

III

Środek karny zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 4 lat

V

Świadczenie pieniężne

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. S.

IV

I

Zobowiązano oskarżonego do zwrotu dokumentu prawa jazdy

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Na podstawie art. 422§1 kpk uzasadnienie sporządzone w zakresie złożonego wniosku w części dotyczącej orzeczenia o karze

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VI

Uznano, że sytuacja materialna oskarżonego przemawia za obciążeniem go sądowymi kosztami postępowania spowodowanego popełnieniem przez niego przestępstwa.

1.1Podpis