Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 412/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Świerczyński

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska (spr.)

del. SR Anna Anduła - Dzikowska

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. S., S. S., M. M. i M. Z.

przeciwko Z. S.
o zachowek

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 20 września 2018 r. sygn. akt I C 677/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  zasądza od Z. S. na rzecz:

a)  J. S. i S. S. kwoty po 12 915 (dwanaście tysięcy dziewięćset piętnaście) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 18 maja 2012 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

b)  M. M. i M. Z. kwoty po 6 457,50 zł (sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 18 maja 2012 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie,

3.  zasądza od Z. S. na rzecz J. S., S. S., M. M. i M. Z. kwotę 1 432 (jeden tysiąc czterysta trzydzieści dwa) złote tytułem zwrotu części kosztów postępowania,

4.  nakazuje pobrać od Z. S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi kwotę 6 243,30 zł (sześć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote trzydzieści groszy) tytułem części nieuiszczonych kosztów sądowych;

5.  nie obciąża powodów nieuiszczoną częścią kosztów sądowych;

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  zasądza od Z. S. na rzecz J. S. i

S. S. kwotę 1 224 (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia cztery) złote, na rzecz M. M. i M. Z. kwotę 612 (sześćset dwanaście) złotych tytułem zwrotu części kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu apelacyjnym;

IV.  zasądza od Z. S. na rzecz M. M. kwotę

323,40 zł (trzysta dwadzieścia trzy złote czterdzieści groszy) tytułem zwrotu części opłaty sądowej od apelacji;

V.  nakazuje pobrać od Z. S. na rzecz Skarbu Państwa –

Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi kwotę 969, 36 zł (dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści sześć groszy) tytułem części nieuiszczonej opłaty sądowej od apelacji.