Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 921/19

POSTANOWIENIE

Dnia 5 grudnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Świerczyński

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SO Bogdan Jachowicz (spr.)

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku I. K.

z udziałem W. K.

o podział majątku wspólnego

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od postanowienia Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 25 września 2018 roku, sygn. akt I Ns 429/15

p o s t a n a w i a:

1. oddalić apelację;

2. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.