Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII Ga 52/15

POSTANOWIENIE

Dnia 26 marca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący SO Leszek Ciulkin

Sędziowie: SO Julita Uryga, SO Jacek Malinowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 marca 2015 roku

sprawy ze skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M.

przeciwko zamawiającemu Gminie S.

przy udziale wykonawcy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

na skutek skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M.

na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 stycznia 2015 roku, sygn. akt KIO 2765/14

P o s t a n a w i a: odrzucić skargę.

UZASADNIENIE

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w M. wniósł skargę na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 stycznia 2015 roku, sygn. akt KIO 2765/14. Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 17 lutego 2015 r. skarżący został wezwany do uiszczenia opłaty od skargi oraz wykazania, że jej odpis został wysłany zamawiającemu. Wezwanie zostało złożone do akt ze skutkiem doręczenia na dzień 9.03.2015 r. Pomimo upływu zakreślonego 7 dniowego terminu, braki skargi nie zostały usunięte. Stąd na mocy art. 198e 1 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. 2013.907) skargę należało odrzucić.