Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 441/17

POSTANOWIENIE

Dnia 26 sierpnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Marek Makowczenko

Protokolant:

Sylwia Laskowska

po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2020 r. w Giżycku na rozprawie

sprawy z wniosku W. M.

z udziałem J. M.

o podział majątku wspólnego

postanawia:

I.  Dokonać podziału majątku wspólnego wnioskodawcy W. M. oraz uczestniczki J. M. w ten sposób, że z wchodzących do majątku wspólnego składników w postaci:

1.  udziału do (...) części w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer (...) położonej w Ż. zapisanej w Księdze Wieczystej (...) o wartości 4.000 zł,

2.  nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer (...) położonej w Ż. zapisanej w Księdze Wieczystej (...) o wartości 42.000,00 zł,

3.  nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer (...) położonej w Ż. zapisanej w księdze Wieczystej (...) o wartości 42.000,00 zł,

4.  nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer (...) położonej w Ż. zapisanej w księdze Wieczystej (...) o wartości 42.000,00 zł,

5.  stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego numer A położonego w W. przy ul. (...) zapisanego w Księdze Wieczystej (...) wraz z udziałem do (...) części w nieruchomości wspólnej o wartości 200.000,00 zł,

6.  stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego numer B położonego w W. przy ul. (...) zapisanego w Księdze Wieczystej (...) wraz z udziałem do (...) części w nieruchomości wspólnej o wartości 491.300,00 zł,

7.  chłodziarko- zamrażarki marki (...) o wartości 500 zł,

8.  piekarnika elektrycznego marki M. o wartości 500 zł,

9.  płyty indukcyjnej marki M. o wartości 280 zł,

10.  zmywarki do naczyń marki B. o wartości 500 zł,

11.  mebli kuchennych bez wartości,

12.  okapu kuchennego wyspowego produkcji A. o wartości300 zł,

13.  telewizora marki (...) przekątna ekranu 50 cali o wartości 470 zł,

14.  kina domowego marki (...) o wartości 250 zł,

15.  stołu pokojowego A. rozkładanego o wartości 700 zł,

16.  sześciu krzeseł tapicerowanych typu (...) o wartości 600 zł,

17.  komody z szufladami typu A. o wartości 650 zł,

18.  słupka- witryny typu A. o wartości 650 zł,

19.  szafki- kredensu o wartości 570 zł,

20.  szafki RTV o wartości 450 zł,

21.  szafki pod akwarium z drzwiczkami o wartości 150 zł,

22.  stolika kawowego niskiego, rozkładanego o wartości 150 zł,

23.  akwarium A.- zestaw o pojemności 450 litrów o wartości 320 zł,

24.  pralki automatycznej marki P. o wartości 400 zł,

25.  telewizora marki S. przekątna ekranu 32 cale o wartości 120 zł,

26.  szafy z lustrem o wartości 550 zł,

27.  łoża sypialnianego z materacem model A. B. o wartości 800 zł,

28.  dwóch szafek nocnych o wartości 130 zł,

29.  wykładzin podłogowych o wartości 2.270 zł,

30.  narożnika skórzanego o wartości 500 zł,

31.  odkurzacza marki E. moc 1800 Wat o wartości 140 zł,

32.  kosiarki elektrycznej do trawy typu F. o wartości 30 zł,

33.  elektronarzędzi (wiertarka marki T., szlifierka oscylacyjna marki T., wyrzynarka marki M.) o wartości 150 zł,

34.  pięciu żyrandoli o wartości 400 zł,

35.  lodówki o wartości 600 zł,

36.  kanapy narożnej o wartości 500 zł,

37.  telewizora marki (...) przekątna ekranu 32 cale o wartości 250 zł,

38.  drobnych sprzętów AGD o wartości 300 zł,

39.  biurka firmy (...) o wartości 250 zł,

40.  łóżka firmy (...) o wartości 400 zł,

41.  półki firmy (...) o wartości 150 zł,

42.  słupka firmy (...) o wartości 200 zł,

43.  kufra firmy (...) o wartości 200 zł,

44.  komody firmy (...) o wartości 300 zł,

45.  szafy dwudrzwiowej o wartości 100 zł,

46.  szafki dwudrzwiowej o wartości 300 zł,

47.  komody firmy (...) o wartości 200 zł,

przyznać na wyłączną własność wnioskodawcy składniki wymienione w pkt. I 5-34 o wartości łącznej 704.000,00 zł natomiast uczestniczce składniki wymienione w pkt. I 1-4, 35-47 o łącznej wartości 137.750,00 zł

II.  Tytułem dopłaty oraz rozliczenia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny zasądzić od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki kwotę 229.233, 56 zł ( dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote 56/100) płatną w terminie 12 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na wypadek uchybienia terminu płatności.

III.  Oddalić wnioski w pozostałym zakresie.

IV.  Zasądzić od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy kwotę 500 zł (pięćset złotych) tytułem zwrotu połowy opłaty.

V.  Nakazać pobrać od wnioskodawcy i uczestniczki na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Rejonowego w Giżycku) kwot po 2.294,72 zł ( dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 72/100) tytułem zwrotu poniesionych kosztów opinii biegłych.

VI.  Pozostałe koszty postępowania wnioskodawca i uczestniczka ponoszą we własnym zakresie.

SSR Marek Makowczenko

Sygn. akt I Ns 441/17

UZASADNIENIE

Wnioskodawca W. M. wnosił o dokonanie podziału majątku wspólnego nabytego w trakcie trwania małżeństwa z uczestniczką J. M. w skład którego wchodziło szereg nieruchomości oraz ruchomości nabytych w czasie trwania związku małżeńskiego.

W uzasadnieniu podnosił, iż małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód. Małżonkowie nabyli składniki majątku wskazane we wniosku. Na zakup nieruchomości zaciągnięty zostały kredyty. Majątek nie został jeszcze podzielony. Wnioskodawca domagał się również rozliczenia nakładów jaki poniósł z majątku osobistego na majątek wspólny.

Uczestniczka J. M. wniosła o dokonanie podziału, potwierdził, że do majątku wspólnego wchodzą wskazane we wniosku składniki, wskazała również inne ruchomości, które stanowiły majątek wspólny.

Oprócz tego domagała się rozliczenia nakładów jakie poniosła z majątku odrębnego na majątek wspólny.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca i uczestniczka zawarli związek małżeński w dniu 30 grudnia 2005r. w G.. Posiadają dwójkę synów: M. M. ( urodzonego (...)) oraz O. M. ( urodzonego (...)).

(dowód: z akt sprawy VI RC (...) Sądu Okręgowego w Olsztynie akty USC k. 5,6,7, wyrok rozwodowy k. 86).

Wnioskodawca z zawodu jest informatykiem. Przed zawarciem związku małżeńskiego pracował jako informatyk w Urzędzie Miasta w G.. W 2006 r. rozpoczął pracę w firmie informatycznej.

Uczestniczka z zawodu jest specjalistką do spraw sprzedaży, przed zawarciem związku małżeńskiego nie pracowała zawodowo, zajmowała się wychowaniem syna. Później podjęła pracę w firmie informatycznej, gdzie pracował mąż. Pracowała tam przez cały okres małżeństwa.

Początkowo małżonkowie zamieszkali w lokalu mieszkalnym numer (...) położonym w G. przy ulicy (...), które było przez nich zakupione. Później zamieszkali w nieruchomości położonej w W.. W czasie trwania związku małżeńskiego strony nabyły także nieruchomości położone w Ż., Gmina K..

(dowód: akty notarialne k. 12 – 15, 16 – 19, księgi wieczyste k. 20 – 51, wypisy z rejestru gruntów k. 52 – 59, przesłuchanie stron k. 363 – 364).

Pożycie stron nie układało się dobrze. Uczestniczka w 2012 r. wyprowadziła się z nieruchomości w W. i zamieszkała początkowo w lokalu przy ulicy (...), następnie wraz z dziećmi przeprowadziła się do E..

(dowód: przesłuchanie stron k. 363 – 364).

W dniu 3 lipca 2012r. wnioskodawca wystąpił z pozwem o rozwód. Wyrokiem z dnia 20 maja 2013r. w sprawie VI RC 1017/12 Sąd Okręgowy w Olsztynie orzekł rozwiązanie przez rozwód małżeństwa stron. Wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono obojgu rodzicom ustalając miejsce pobytu dzieci przy matce. Od orzeczenia nie wywiedziono apelacji i uprawomocniło się ono dnia 11 czerwca 2013r.

W chwili orzekania wnioskodawca mieszkał w nieruchomości położonej w W. wraz z konkubiną oraz dzieckiem. Pracował w firmie swojego ojca i osiągał dochody wynosząc około 3.000 zł netto miesięcznie. Uczestniczka natomiast mieszkała w E. wraz z dziećmi stron, pracowała w firmie (...) i otrzymywała tam wynagrodzenie w wysokości najniższej krajowej.

W dniu 26 lipca 2013r. strony sprzedały lokal mieszkalny numer (...) położonym w G. przy ulicy (...),

( dowód: akt notarialny k. 60 – 63, przesłuchanie stron k. 363 – 364, akt notarialny k. 60 – 63, zeznania świadka R. Z. k. 169v – 170, z akt sprawy VI RC 1017/12 Sądu Okręgowego w Olsztynie pozew k. 3 – 4, wyrok k. 86 ).

Sąd zważył, co następuje:

Sprawy o podział majątku wspólnego uregulowane zostały przez przepisy art. 566 i 567 kpc. Artykuł 567 § 3 kpc odsyła do przepisów o dziale spadków ( art. 680 i następne kpc ) te natomiast odsyłają do przepisów o zniesieniu współwłasności (art. 688 kpc w zw. z art. 617 i następne kpc). Jednym z zasadniczych obowiązków Sądu w tego rodzaju postępowaniu jest ustalenie składu majątku wspólnego małżonków ( art. 684 kpc w zw. z art. 567 § 3 kpc ). Punktem wyjścia do poczynienia tych ustaleń jest art. 31 krio stanowiący, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek ( wspólność ustawowa ) oraz art. 32 § 1 krio, który podaje, iż dorobkiem małżonków są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W odniesieniu do postępowania o dział spadku, którego przepisy mają również zastosowanie w niniejszej sprawie, Sąd Najwyższy wyjaśnił, że stan spadku ustala się według chwili otwarcia spadku, zaś jego wartość według cen z chwili dokonania działu ( Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1968r , III CZP 12/69 zawierająca wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach o dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne, OSNCP 1970, poz. 39, część III, orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 27 września 1974r. III CZP 58/74, OSNCP 1975, poz. 90 ).

Opisana zasada „ znajduje pełne zastosowanie w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków ( art. 1035 i nast. k . c. w zw. z art. 46 kro )” ( A. Zieliński Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1992r. , str. 44 ). Sprawa o podział majątku dotyczą zatem składu majątku na chwilę ustania wspólności majątkowej. W realiach niniejszej sprawy jest to dzień uprawomocnienia się wyroku rozwodowego (11 czerwca 2013r. ). Natomiast przedmiotem postępowania nie jest rozliczenie wszystkich składników czy środków finansowych, które wchodziły do majątku w czasie trwania związku małżeńskiego.

W przedmiotowej sprawie poza sporem było, że do majątku wspólnego wchodziły nieruchomości w postaci:

- udziału do (...) części w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer (...) położonej w Ż. zapisanej w Księdze Wieczystej (...) o wartości 4.000 zł,

-nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer (...) położonej w Ż. zapisanej w Księdze Wieczystej (...) o wartości 42.000,00 zł,

-nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer (...) położonej w Ż. zapisanej w księdze Wieczystej (...) o wartości 42.000,00 zł,

-nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer (...) położonej w Ż. zapisanej w księdze Wieczystej (...) o wartości 42.000,00 zł,

-stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego numer A położonego w W. przy ul. (...) zapisanego w Księdze Wieczystej (...) wraz z udziałem do (...) części w nieruchomości wspólnej o wartości 200.000,00 zł,

-stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego numer B położonego w W. przy ul. (...) zapisanego w Księdze Wieczystej (...) wraz z udziałem do (...) części w nieruchomości wspólnej o wartości 491.300,00 zł.

(akty notarialne k. 12 – 15, 16 – 19, odpisy ksiąg wieczystych k. 20 – 51, wypisy z rejestru gruntów k. 52 – 59).

Wartość nieruchomości położonych w Ż. została ustalona za zgodnym stanowiskiem stron na wskazane wyżej kwoty (k. 2, 86).

Wartość nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne położone w W. przy ulicy (...) została ustalona na podstawie opinii biegłego z zakresu szacowania wartości nieruchomości (k. 207 – 237, 523 – 530). Opinia nie była przez strony podważana (k. 266). Jest spójna, logiczna. Biegły w sposób obszerny i wszechstronny uzasadnia zastosowana metodę wyceny. W całości została podzielona przez Sąd.

Do majątku wspólnego wchodziły także ruchomości znajdujące się w lokalu mieszkalnym numer A położonym w W. przy ul. (...) oraz lokalu mieszkalnym numer B położonym w W. przy ul. (...) w postaci: chłodziarko- zamrażarki marki (...) o wartości 500 zł, piekarnika elektrycznego marki M. o wartości 500 zł, płyty indukcyjnej marki M. o wartości 280 zł, zmywarki do naczyń marki B. o wartości 500 zł, mebli kuchennych bez wartości, okapu kuchennego wyspowego produkcji A. o wartości300 zł, telewizora marki (...) przekątna ekranu 50 cali o wartości 470 zł, kina domowego marki (...) o wartości 250 zł, stołu pokojowego A. rozkładanego o wartości 700 zł, sześciu krzeseł tapicerowanych typu (...) o wartości 600 zł, komody z szufladami typu A. o wartości 650 zł, słupka- witryny typu A. o wartości 650 zł, szafki- kredensu o wartości 570 zł, szafki RTV o wartości 450 zł, szafki pod akwarium z drzwiczkami o wartości 150 zł, stolika kawowego niskiego, rozkładanego o wartości 150 zł, akwarium A.- zestaw o pojemności 450 litrów o wartości 320 zł, pralki automatycznej marki P. o wartości 400 zł,telewizora marki S. przekątna ekranu 32 cale o wartości 120 zł, szafy z lustrem o wartości 550 zł, łoża sypialnianego z materacem model A. B. o wartości 800 zł, dwóch szafek nocnych o wartości 130 zł, wykładzin podłogowych o wartości 2.270 zł, narożnika skórzanego o wartości 500 zł, odkurzacza marki E. moc 1800 Wat o wartości 140 zł, kosiarki elektrycznej do trawy typu F. o wartości 30 zł, elektronarzędzi (wiertarka marki T., szlifierka oscylacyjna marki T., wyrzynarka marki M.) o wartości 150 zł, pięciu żyrandoli o wartości 400 zł (faktury Vat k. 94, 96, rachunki k. 95, druk zamówienia towaru k. 97, bezsporne).

Ponadto majątek wspólny stanowiły także ruchomości będące w posiadaniu uczestniczki w postaci : lodówki o wartości 600 zł, kanapy narożnej o wartości 500 zł, telewizora marki (...) przekątna ekranu 32 cale o wartości 250 zł, drobnych sprzętów AGD o wartości 300 zł, biurka firmy (...) o wartości 250 zł, łóżka firmy (...) o wartości 400 zł, półki firmy (...) o wartości 150 zł, słupka firmy (...) o wartości 200 zł, kufra firmy (...) o wartości 200 zł, komody firmy (...) o wartości 300 zł, szafy dwudrzwiowej o wartości 100 zł, szafki dwudrzwiowej o wartości 300 zł, komody firmy (...) o wartości 200 zł ( bezsporne)

Wartość ruchomości będących w posiadaniu uczestniczki została ustalona na podstawie zgodnego stanowiska stron (k. 4 – 5, 86v).

Wartość ruchomości znajdujących się w lokalu mieszkalnym numer A położonym w W. przy ul. (...) oraz lokalu mieszkalnym numer B położonym w W. przy ul. (...) została ustalona na podstawie opinii biegłego z zakresu szacowania ruchomości (k. 180 – 196).

Opinia nie była kwestionowana (k. 254). Jest ona spójna i logiczna. Biegły w sposób jasny i jednocześnie obszerny uzasadnia dokonaną wycenę. Opinia została w całości podzielona przez Sąd. Nadmienić także należy, że Sąd przyjął w orzeczeniu zastosowane w opinii nazewnictwo ruchomości.

Wnioskodawca wskazywał także jako składnik majątku wspólnego kwotę 91.585,71 zł , jaką uczestniczka otrzymała od K. B. tytułem sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer (...) płożonego w G. przy ulicy (...) (k. 3).

Uczestniczka oponowała temu wnioskowi (k. 87 - 88). Podała ona, że w toku postępowania rozwodowego strony wspólnie ustaliły, że środki ze sprzedaży mieszkania, które pozostaną po spłacie zobowiązania kredytowego, otrzyma na wyłączność uczestniczka.

W tym zakresie Sąd ustalił, że strony w czasie trwania związku małżeńskiego nabyły własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego numer (...) płożonego w G. przy ulicy (...). Już po rozwodzie w dniu 26 lipca 2013 r. prawo to zostało sprzedane. Do aktu notarialnego stanęły obie strony. Cena sprzedaży została określona na kwotę 147.000,00 zł. W akcie notarialnym wskazano, że z ustalonej ceny nabycia kwota 13.000,00 zł została przez kupującego zapłacona gotówką do rąk uczestniczki przy umowie przedwstępnej, kwota 1.700,00 zł została przez kupującego zapłacona gotówką do rąk uczestniczki przed zawarciem aktu notarialnego. Ponadto kwotę 55.414,29 zł nabywca zobowiązał się przelać na rachunek stron tytułem uregulowania przez nich zobowiązania wobec Banku (...) S.A. oraz zobowiązał się przelać na ten sam rachunek stron kwotę 76.885,71 zł. Obie należności miały zostać przekazane najpóźniej w dniu 2 sierpnia 2013r. (k. 61 – 51v). Środki zostały wpłacone zgodnie z umową (k. 64 – 65).

Nie ma wątpliwości, że zgodnie ze wskazanymi wyżej zasadami w chwili ustania wspólności majątkowej w skład majątku dorobkowego wchodziło opisane spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Współwłaściciele mogą korzystać ze swojego prawa własności. W tym mogą także dokonać jego zbycia. Z chwilą zgodnej sprzedaży przez byłych małżonków prawo do tego lokalu przestało być składnikiem majątku wspólnego natomiast cena sprzedaży nie weszła do majątku wspólnego albowiem on już nie istniał. Nie mogła zatem być przedmiotem podziału w niniejszej sprawie. Na marginesie już tylko można wskazać, że każdy ze współwłaścicieli miał prawo do otrzymania części ceny odpowiadającej jego udziałowi.

Sposób podziału majątku wspólnego regulowany jest zgodnie z art. 46 krio oraz art. 567 § 3 kpc przez przepisy o dziale spadku, które na podstawie art. 1035 kc odsyłają do przepisów o współwłasności. W sprawie strony zgodnie wnosiły co do sposobu podziału ( k. 5, 86 - 88).

Stosownie do art. 622 § 2 kpc w tej sytuacji uczestniczka zgodnie ze stanowiskiem stron otrzymała nieruchomości w postaci udziału do (...) części w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer (...) położonej w Ż. zapisanej w Księdze Wieczystej (...) o wartości 4.000 zł, nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer (...) położonej w Ż. zapisanej w Księdze Wieczystej (...) o wartości 42.000,00 zł, nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer (...) położonej w Ż. zapisanej w księdze Wieczystej (...) o wartości 42.000,00 zł, nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer (...) położonej w Ż. zapisanej w księdze Wieczystej (...) o wartości 42.000,00 zł. Ponadto otrzymała ruchomości w posiadaniu, których się znajdowała w postaci lodówki o wartości 600 zł, kanapy narożnej o wartości 500 zł, telewizora marki (...) przekątna ekranu 32 cale o wartości 250 zł, drobnych sprzętów AGD o wartości 300 zł, biurka firmy (...) o wartości 250 zł, łóżka firmy (...) o wartości 400 zł, półki firmy (...) o wartości 150 zł, słupka firmy (...) o wartości 200 zł, kufra firmy (...) o wartości 200 zł, komody firmy (...) o wartości 300 zł, szafy dwudrzwiowej o wartości 100 zł, szafki dwudrzwiowej o wartości 300 zł, komody firmy (...) o wartości 200 zł.

Wnioskodawca natomiast otrzymał nieruchomości w postaci stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego numer A położonego w W. przy ul. (...) zapisanego w Księdze Wieczystej (...) wraz z udziałem do (...) części w nieruchomości wspólnej o wartości 200.000,00 zł oraz stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego numer B położonego w W. przy ul. (...) zapisanego w Księdze Wieczystej (...) wraz z udziałem do (...) części w nieruchomości wspólnej o wartości 491.300,00 zł. Ponadto wnioskodawca otrzymał ruchomości znajdujące się w tych lokalach w postaci chłodziarko- zamrażarki marki (...) o wartości 500 zł, piekarnika elektrycznego marki M. o wartości 500 zł, płyty indukcyjnej marki M. o wartości 280 zł, zmywarki do naczyń marki B. o wartości 500 zł, mebli kuchennych bez wartości, okapu kuchennego wyspowego produkcji A. o wartości300 zł, telewizora marki (...) przekątna ekranu 50 cali o wartości 470 zł, kina domowego marki (...) o wartości 250 zł, stołu pokojowego A. rozkładanego o wartości 700 zł, sześciu krzeseł tapicerowanych typu (...) o wartości 600 zł, komody z szufladami typu A. o wartości 650 zł, słupka- witryny typu A. o wartości 650 zł, szafki- kredensu o wartości 570 zł, szafki RTV o wartości 450 zł, szafki pod akwarium z drzwiczkami o wartości 150 zł, stolika kawowego niskiego, rozkładanego o wartości 150 zł, akwarium A.- zestaw o pojemności 450 litrów o wartości 320 zł, pralki automatycznej marki P. o wartości 400 zł, telewizora marki S. przekątna ekranu 32 cale o wartości 120 zł, szafy z lustrem o wartości 550 zł, łoża sypialnianego z materacem model A. B. o wartości 800 zł, dwóch szafek nocnych o wartości 130 zł, wykładzin podłogowych o wartości 2.270 zł, narożnika skórzanego o wartości 500 zł, odkurzacza marki E. moc 1800 Wat o wartości 140 zł, kosiarki elektrycznej do trawy typu F. o wartości 30 zł, elektronarzędzi (wiertarka marki T., szlifierka oscylacyjna marki T., wyrzynarka marki M.) o wartości 150 zł, pięciu żyrandoli o wartości 400 zł.

Wnioskodawca wobec powyższego otrzymał majątek wspólny o wartości łącznej 704.000,00 zł natomiast uczestniczka o łącznej wartości 137.750,00 zł. Wartość całego majątku wspólnego zamykała się kwotą 841.750,00 zł.

Mając na uwadze wynikający z art. 43 § 1 krio równy udział każdego z małżonków w majątku wspólnym wartość udziału każdej ze stron wynosiła 420.875 zł ( 841.750,00 zł : 2 ).

W niniejszym postępowaniu zarówno wnioskodawca jak i uczestniczka domagali się rozliczenia nakładów jakie ponieśli z majątku odrębnego na majątek wspólny.

Stosownie do art. 45§1 i 2 krio każdy z małżonków przy podziale majątku wspólnego może domagać się zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił z ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Sąd zatem może dokonać rozliczenia tylko takich nakładów z majątku odrębnego o które strona wniesie i wykaże, że pochodzą z majątku odrębnego na majątek wspólny.

Już we wniosku wnioskodawca domagał się rozliczenia nakładów jakie poniósł z majątku osobistego na majątek wspólny w wysokości 92.077,59 zł tytułem spłaty kredytu zaciągniętego w (...) Bank (...) S.A. po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej . Ponadto domagał się rozliczenia kwoty 1.964, 00 zł tytułem spłaty podatku od nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne położone w W. w latach 2014 – 2017. Oprócz tego domagał się rozliczenia kwoty 827 zł tytułem poniesionych w latach 2016 – 2018 kosztów ubezpieczenia wskazanych wyżej nieruchomości (k. 5).

Uczestniczka nie kwestionowała tych nakładów i nie oponowała ich rozliczeniu (k. 86 – 88v).

Wnioskodawca ostatecznie domagał się rozliczenia kwoty 148.348,41 zł z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w (...) Bank (...) S.A. po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej do końca czerwca 2020r. Ponadto kwoty 3.682 zł tytułem spłaty podatku od nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne położone w W. w latach 2013 – 2020 i kwoty 2.418,68 zł tytułem poniesionych w latach 2015 – 2020 kosztów ubezpieczenia wskazanych wyżej nieruchomości (k. 589).

W tym zakresie pozostawało bezsporne, że po ustaniu wspólności małżeńskiej strony w świetle art. 207 kc powinny w równych częściach ponosić koszty rzeczy pozostających we współwłasności .

Bez wątpienia spłata wspólnie zaciągniętego kredytu oraz koszty podatków i ubezpieczenia wspólnych nieruchomości powinny zostać rozliczone zgodnie z wnioskiem .

Wnioskodawca, co nie było kwestionowane wykazał, że koszty takie poniósł. Wskazują na to dokumenty w postaci decyzji o podatku (k. 68, 69, 70, 71, 161, 394), polis ubezpieczenia (k. 72, 73, 74, 75, 163 –164, 166 – 167, 357 – 358, 360 – 361, 403 - 404), potwierdzeń realizacji przelewów (k. 76, 77, 78, 79, 162,165, 168, 359, 362, 385 – 392, 395 – 402, 405, 582 ), historii spłat kredytu (k. 66 – 67, 159 – 160, 270 – 272, 356, 372 – 384, 495, 571, 577), wykazów spłaty (k. 369 – 371, 578 - 580), zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (k. 393), zaświadczenia o posiadaniu pożyczki (k. 576), harmonogramu spłat (k. 581).

W tych okolicznościach łącznie nakłady z majątku osobistego na wspólny wnioskodawcy wyniosły 154.449,09 zł (148.348,41 zł +3.682 zł +2.418,68 zł ). Uczestniczka powinna zwrócić połowę tej kwoty wnioskodawcy czyli kwotę 77.224,54 zł.

Uczestniczka domagała się również rozliczenia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny (k. 86v).

Wnosiła o rozliczenie kwoty 4.214,31 zł tytułem spłaty zadłużenia lokalu mieszkalnego numer (...) położonego w G. przy ulicy (...), który został przez strony sprzedany 26 lipca 2013r.

Ponadto domagała się rozliczenia kwoty 10.000 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na zaspokojenie potrzeb życiowych swoich oraz małoletnich dzieci stron.

Oprócz tego wnosiła o rozliczenie łącznie kwoty 46.666,21 zł tytułem spłaty kredytów zaciągniętych przez strony na zakup nieruchomości (k. 408, 496, 545, 594).

Wnioskodawca oponował rozliczeniu kwoty 4.214,31 zł tytułem spłaty zadłużenia lokalu mieszkalnego albowiem uczestniczka wynajmowała ten lokali pobierała odstępne (k. 169).

Nadto wnioskodawca oponował rozliczeniu kwoty 10.000 zł wskazując, że pożyczka została zaciągnięta po wyroku rozwodowym i po zasądzonych alimentach ( k. 169)

W zakresie żądania rozliczenia kwoty 46.666,21 zł tytułem spłaty kredytów zaciągniętych przez strony na zakup nieruchomości należy wskazać, że wnioskodawca nie oponował. Uczestniczka natomiast wykazała, ze strony zawierały z umowy kredytowe ( umowa z dnia 24 lipca 2006r. k. 119, umowa z dnia 2 lipca 2008r. k. 98 – 104, umowa z dnia 1 sierpnia 2008r. k. 105 – 110, 118, umowa z dnia 1 sierpnia 2008r. k. 111 – 117). Z pisma (...) z dnia 6 czerwca 2018r. wynika, że spłaty dokonywane były z rachunku uczestniczki ( k. 182). Same spłaty wykazane zostały złożonymi historiami rachunku uczestniczki (k. 273 – 346, 409 - 489) , potwierdzeniami realizacji przelewu (k. 497 – 518, 546 – 570, 592, 693, 595 - 626) oraz harmonogramami spłat (k. 591).

W tych okolicznościach zgodnie z rozważaniami zawartymi wyżej należało rozliczyć nakład uczestniczki z majątku osobistego na majątek wspólny w wysokości 46.666,21 zł. Wnioskodawca powinien zwrócić uczestniczce połowę tej kwoty wynoszącą 23.333,10 zł.

W przypadku rozliczenia kwoty 4.214,31 zł tytułem spłaty zadłużenia lokalu mieszkalnego numer (...) położonego w G. przy ulicy (...) należy wskazać, że zadłużenie lokalu udokumentowane jest wydrukiem Karty konta (k. 120v – 121). Zadłużenie zostało spłacone po sprzedaży tego lokalu. Przeznaczenie środków ze sprzedaży lokalu na pokrycie zadłużenia potwierdza pismo uczestniczki z dnia 20 kwietnia 2013r. skierowane do Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. informujące o spłacie zadłużenia po sprzedaży lokalu (k. 120). Dowód wpłaty zadłużenia w wysokości 4.214,31 zł (k. 122). Także sama uczestniczka słuchana w charakterze strony potwierdziła, że zadłużenie zostało spłacone ze środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu.

W tych okolicznościach skoro lokal stanowiący majątek wspólny został sprzedany przez strony zaś uzyskane środki przeznaczone na spłatę wspólnego zadłużenia to brak jest podstaw aby spłata ta została w niniejszym postępowaniu rozliczana. W tym zakresie wniosek należało oddalić jest on sprzeczny z art. 5 kc.

W przypadku rozliczenia kwoty 10.000 zł z tytułu pożyczki Sąd ustalił, że uczestniczka pożyczyła od swojej znajomej R. Z. łącznie kwotę 10.000 zł. Pożyczka miała miejsce jeszcze przed rozwodem stron, gdy uczestniczka wyprowadziła się od wnioskodawcy i nie posiadała środków do życia. Pieniądze zostały oddane już po rozwodzie ze środków uzyskanych ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer (...) płożonego w G. przy ulicy (...) ( zeznania świadka R. Z. k. 169v – 170, przesłuchanie wnioskodawczyni k 363v). W świetle powyższego nie ma wątpliwości, że zadłużenie powstało w czasie trwania związku małżeńskiego i stanowiło wspólne zobowiązanie. Z uwagi natomiast, że zostało spłacone ze środków pochodzących ze sprzedaży lokalu wchodzącego do majątku wspólnego nie może być przedmiotem rozliczenia w niniejszym postępowaniu. W tym zakresie wniosek także należało oddalić jest on sprzeczny z art. 5 kc.

Uczestniczka domagała się również zabezpieczenia spłaty poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej w oparciu o art. 212 § 3 kc na nieruchomościach lokalowych położonych w W. przy ulicy (...) (k. 407). W uzasadnieniu wskazała, że według posiadanych przez nią informacji sytuacja finansowa wnioskodawcy nie jest dobra, a on sam nie podejmuje działań mających na celu jej poprawę. Nadto relacje stron są skomplikowane, kontakt utrudniony, co może mieć negatywny w pływ na zaspokojenie wierzytelności uczestniczki.

wspólnego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu.

Wskazany natomiast wyżej sposób podziału majątku wspólnego powoduje konieczność nałożenia na wnioskodawcę obowiązku dopłaty ( art. 212 § 1kc ). Otrzymał on jak wskazano już wyżej własność składników o wartości 704.000,00 zł, uczestniczka natomiast otrzymała składnik majątku o wartości 137.750 zł. Wartość całego majątku wynosiła 841.750 zł ( 704.000,00 zł + 137.750 zł). Udział każdego z małżonków w majątku wspólnym wynosił 420.875 zł ( 420.875 zł : 2 ). Uczestniczce zatem przysługuje dopłata w wysokości 283.125 zł bowiem przy wartości udziału 420.875 zł otrzymała składnik wartości 137.750 zł (420.875 zł - 137.750 zł ). Wobec powyższego wnioskodawca powinien dopłacić uczestniczce kwotę 283.125 zł.

Oczywiście z uwagi na ustalone w niniejszej sprawie nakłady należy je uwzględnić przy wyliczeniu dopłaty. Wnioskodawca poniósł nakłady w łącznej wysokości 154.449,09 zł, uczestniczka poniosła natomiast nakłady w łącznej wysokości 46.666,21 zł. Wnioskodawca zatem powinien zapłacić uczestniczce tytułem zwrotu poniesionych przez nią nakładów kwotę 23.333,10 zł, zaś uczestniczka powinna z tego tytułu zwrócić wnioskodawcy kwotę 77.224,54 zł. W tej sytuacji z tytułu zwrotu nakładów uczestniczka powinna zwrócić wnioskodawcy kwotę 53.891,44 zł stanowiącą różnicę pomiędzy nakładami (77.224,54 zł - 23.333,10 zł ). Zatem o tyle powinna zostać pomniejszona jej dopłata od wnioskodawcy. Wobec powyższego wnioskodawca powinien zapłacić uczestniczce tytułem dopłaty oraz rozliczenia nakładów kwotę 229.233,56 zł (283.125 zł – 53.891,44 zł ).

„ W myśl utrwalonego orzecznictwa oznaczenie sposobu i terminu uiszczenia spłat powinno być dokonane przez sąd z urzędu, przy czym należy zbadać i rozważyć sytuacje uczestników obciążonych spłatami i uprawnionych do spłat „ ( Stanisław Rudnicki Komentarz do Kodeksu Cywilnego … str. 234 ).

W sprawie kwota spłaty nie jest niska ale wnioskodawca posiada stałą pracę. W tej sytuacji wskazany termin 12 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia jest wystarczający na zebranie potrzebnych środków, chociażby w drodze kredytu, zważywszy ,iż sprawa trwa już jakiś czas i wnioskodawca inicjując postępowanie powinien był liczyć się z taką koniecznością. Z drugiej natomiast strony uczestniczka może liczyć na spłatę w nieodległym dla niej terminie.

Uczestniczka domagała się również zabezpieczenia spłaty poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej w oparciu o art. 212 § 3 kc na nieruchomościach lokalowych położonych w W. przy ulicy (...) (k. 407). W uzasadnieniu wskazała, że według posiadanych przez nią informacji sytuacja finansowa wnioskodawcy nie jest dobra, a on sam nie podejmuje działań mających na celu jej poprawę. Nadto relacje stron są skomplikowane, kontakt utrudniony, co może mieć negatywny w pływ na zaspokojenie wierzytelności uczestniczki.

wspólnego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu.

Rozpoznając ten wniosek Sąd zauważył, że uczestniczka nie wykazała przesłanek uzasadniających konieczność zabezpieczenia. Z okoliczności sprawy nie wynika aby brak zabezpieczenie uniemożliwił wykonanie orzeczenia. Nie wskazała aby wnioskodawca czynił starania w celu pozbycia się majątku. W tej sytuacji wniosek ten należało oddalić.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 520 §1 oraz 2 kpc nakazując uczestniczce zwrócenie wnioskodawcy połowę uiszczonej przez niego opłaty sądowej oraz ustalając, że pozostałe koszty strony ponoszą we własnym zakresie. Natomiast z uwagi na poniesione przez Skarb Państwa koszty opinii biegłego należało orzec od stron ich zwrot w równych częściach.

Z przedstawionych wyżej powodów należało orzec jak w postanowieniu.