Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ko 110/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi w V Wydziale Karnym Odwoławczym

w składzie:

Przewodniczący: (del.) Sędzia SR Damian Krakowiak

Protokolant: st. sekr. sąd. Sylwia Kurek

w obecności Prokuratora Doroty Gołębowskiej

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 18 września 2020 roku

sprawy M. G. (1), syna W. i H. z domu S.

urodzonego (...) w K.

ukaranego za czyn z § 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13.11.2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych w zw. z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym

z urzędu

w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie o sygn. akt II W 11/20 zakończonej wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w Kutnie z dnia
12 lutego 2020 r.

na podstawie art. 542 § 3 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.p.w. w zw. z art. 104 §1 pkt 6 k.p.w.

1)  wznawia postępowanie sądowe przeciwko ukaranemu M. G. (2) zakończone prawomocnym wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w Kutnie z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie II W 11/20;

2)  uchyla wyrok nakazowy Sądu Rejonowego w Kutnie z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie II W 11/20 i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w Kutnie do ponownego rozpoznania w postępowaniu zwyczajnym;

3)  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. D. P. kwotę 442,80 (czterysta czterdzieści dwa 80/100) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z urzędu w postępowaniu wznowieniowym;

4)  określa, że wydatki związane ze wznowieniem postępowania ponosi Skarb Państwa.