Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 33/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 kwietnia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Bińkowska

Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Broniś

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kielcach – nie stawił się zawiadomiony prawidłowo

po rozpoznaniu w dniach 15.06.2018r, 1.10.2018r, 28.01.2019r, 25.03.2019r

na rozprawie

sprawy J. K. syna W. i Ł. z domu K.

urodzonego (...) w K.

oskarżonego o to, że: w dniu 3 lipca 2017 roku w K. dokonał uszkodzenia cudzej rzeczy ruchomej w postaci szlabanu parkingowego poprzez wygięcie jego ramienia, powodując tym straty w wysokości nie mniejszej niż 2000 zł. na szkodę Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w K. tj. o przestępstwo z art. 288 § 1 k.k.

orzeka

I.  w ramach zarzutu aktu oskarżenia oskarżonego J. K. uznaje za winnego tego, że w dniu 3 lipca 2017 roku w K. dokonał uszkodzenia cudzej rzeczy ruchomej w postaci szlabanu parkingowego poprzez wygięcie jego ramienia, powodując tym straty w wysokości 223,43 zł. na szkodę Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w K. co kwalifikuje jako wykroczenie z art. 124 § 1 k.w. i za to na podstawie art. 124§ 1 k.w. i art. 24 § 1 i 3 k.w. wymierza mu karę grzywny w wysokości 500 (pięćset) złotych;

II.  na podstawie art. 118 § 1 kpw i art. 119 k.p.w. w zw. z art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego J. K. na rzecz Skarbu Państwa kwotę (...),19 (tysiąc czterysta siedemnaście 19/100) złotych tytułem kosztów sądowych, w tym kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych tytułem opłaty od orzeczonej kary.

SSR Magdalena Bińkowska