Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 40/20

​  WYROK

​  W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu - II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Marek Podwójniak

Ławnicy: Lidia Pawlik

Zdzisław Kiełbasa

Protokolant: staż. Karolina Świniarska


przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łasku Moniki Wójcikiewicz

po rozpoznaniu w dniu 07 września 2020 r.

sprawy M. Ż. (1)

urodzonego (...) w (...)

syna (...) i (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 2 kwietnia 2020 roku w m. (...), woj. (...) spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu swojej żony A. Ż. (1), w ten sposób, że uderzył ją pięścią w brzuch powodując u niej uraz jamy brzusznej z dwuczasowym pęknięciem śledziony, co stanowi ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu oraz dodatkowo ciężkie kalectwo w postaci utraty wysoce wyspecjalizowanego narządu nieparzystego,

to jest o czyn z art. 156 § 1 pkt 2 kk.

1.  oskarżonego M. Ż. (1) w ramach zarzucanego czynu uznaje za winnego tego, że 02 kwietnia 2020 r. w miejscowości (...), gm. (...), pow. (...), woj. (...) uderzył ręką zaciśniętą w pięść żonę A. Ż. (1) w brzuch powodując u niej ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci urazu jamy brzusznej z dwuczasowym pęknięciem śledziony, co stanowi chorobę realnie zagrażającą życiu oraz inne ciężkie kalectwo spowodowane utratą śledziony będącej wysoce wyspecjalizowanym narządem nieparzystym, to jest dokonania czynu wyczerpującego dyspozycję art. 156 § 1 pkt 2 kk i za to na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 kk przy zastosowaniu art. 60 § 2 pkt 1 i § 6 pkt 2 kk wymierza mu karę 1 (jeden) roku i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. B. kwotę 600,00 zł (sześćset złotych 00/00) podwyższoną o podatek od towarów i usług w kwocie 138,00 zł (sto trzydzieści osiem złotych 00/00) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej M. Ż. (1) z urzędu,

3.  zasądza od M. Ż. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1510,68 zł (jeden tysiąc pięćset dziesięć złotych 68/00) tytułem poniesionych wydatków oraz wymierza mu opłatę w kwocie 300,00 zł (trzysta złotych 00/00).

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 40/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. Ż. (1)

02 kwietnia 2020r. w miejscowości (...), gm. (...), pow. (...), woj. (...) uderzył ręką zaciśniętą w pięścią żonę A. Ż. (1) w brzuch powodując u niej ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci urazu jamy brzusznej z dwuczasowym pęknięciem śledziony, co stanowi chorobę realnie zagrażającą życiu oraz inne ciężkie kalectwo spowodowane utratą śledziony będącej wysoce wyspecjalizowanym narządem nieparzystym

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.1.1.

Oskarżony M. Ż. (1) wraz z żoną - pokrzywdzoną A. Ż. (1) oraz 5 - letnim dzieckiem a na posesji położonej w miejscowości (...) przy ul. (...). Na tej samej posesji przebywają także rodzice M. Ż., jego babcia, siostra z konkubentem oraz dziećmi.

zeznania świadka A. Ż. (1)

k. 277 - 278 i k. 47odwrót - 48 odwrót

wyjaśnienia oskarżonego

k. 276 - 276 odwrót i k. 219 - 220

1.1.1.2

Oskarżony nadużywał alkoholu . Będąc pod jego działaniem wszczynał awantury domowe. Również A. Ż. (1) postrzegano jako pijącą alkohol w nadmiernych ilościach. Zachowanie M. Ż. stanowiło przyczynę wdrożenia już w 2015 roku procedury niebieskiej karty. Wielokrotnie do miejsca zamieszkania wzywani byli policjanci.

zeznania świadka A. Ż. (1)

k. 277 - 278 i k. 47odwrót - 48 odwrót

zeznania świadka A. P.

k. 91 odwrót - 92

zeznania świadka K. M.

k. 94 odwrót

dokumentacja (...)

k. 110 - 215

1.1.1.3.

W listopadzie 2019 roku M. Ż. (1) podjął działania mające na celu zaprzestanie spożywania alkoholu. Pić go ponownie zaczął wiosną 2020 roku.

zeznania świadka A. Ż. (1)

k. 277 - 278 i k. 47odwrót - 48 odwrót

wyjaśnienia oskarżonego

k. 276 - 276 odwrót i k. 219 - 220

1.1.1.4.

Na przełomie marca i kwietnia 2020 roku oskarżony posiadając telefon A. Ż. (1) odnalazł wiadomości tekstowe, z których wynikały relacje łączące pokrzywdzoną z innym mężczyzną.

wyjaśnienia oskarżonego

k. 276 - 276 odwrót i k. 219 - 220

1.1.1.5.

W dniu 02 kwietnia 2020 roku A. Ż. (1) po zakończonej pracy wróciła do domu. Z powodu późniejszego pojawienia się jej zmienniczki w sklepie, w którym zatrudniona byłą jako sprzedawca, pokrzywdzona do swojej posesji przybyła z opóźnieniem. W tym czasie przebywający w mieszkaniu oskarżony znajdował się pod działaniem alkoholu. Żądał, aby A. Ż. (1) udostępniła mu swój telefon komórkowy, na co nie wyraziła ona zgody. Pokrzywdzona wraz z córką udała się do położonego w tej samej posesji mieszkania babci M. Ż. - K. Ż.. Pokrzywdzona przekazała jej, że została uderzona przez oskarżonego.

zeznania świadka A. Ż. (1)

k. 277 - 278 i k. 47odwrót i 48 odwrót

1.1.1.6.

Około godziny 17.00 A. Ż. (1) wróciła do swojego mieszkania. Oskarżony krzycząc nadal domagał się przekazania mu telefonu. Pokrzywdzona nadal się na to nie zgadzała i ponownie poszła do mieszkania K. Ż.. Po chwili pojawił się przed tym lokalem M. Ż. (1) chcąc wejść do tego lokalu. Gdy nie został wpuszczony rzucał jajkami w okna mieszkania babci oraz stojące na posesji samochody. Pokrzywdzona wezwała wtedy policjantów. Po przybyciu funkcjonariuszy udali się oni do mieszkania oskarżonego, w którym M. Ż. (1) się znajdował. Odmówił on otwarcia drzwi jak też wyjścia na zewnętrz. Policjanci opuścili posesję wskazując, że w przypadku agresji oskarżonego mają być oni o tym telefonicznie poinformowani.

zeznania świadka A. Ż. (1)

k. 277 - 278 i k. 47odwrót - 48 odwrót

zeznania świadka P. D.

k. 98 odwrót

zeznania świadka T. L.

k. 101 odwrót

1.1.1.7.

A. Ż. (1) skierowała się do mieszkania babci męża. Następnie udałą się do swojego mieszkania, aby zabrać odzież do przebrania córki. Wewnątrz panował nieporządek. Po zabraniu rzeczy dziecka pokrzywdzona wyszła na zewnętrz, ale chciała się jeszcze wrócić po przedmioty, których zapomniałą zabrać. Została jednakże przez oskarżonego odepchnięta. Gdy M. Ż. (1) chciał zamknąć drzwi pokrzywdzona, aby do tego nie dopuścić , włożyła nogę w przestrzeń między skrzydłem drzwi a futryną. Wtedy oskarżony otworzył drzwi i nie odzywając się uderzył ręką zaciśniętą w pięść żonę w okolice lewych żeber. Po tym mocnym ciosem A. Ż. (1) upadła na plecy nie mogąc złapać oddechu. K. M. Ż. mówił, aby pokrzywdzona wstała, aby nie udawała. Gdy zdołała się podnieść ponownie poszła do mieszkania K. Ż., skąd już tego dnia nie wychodziła.

zeznania świadka A. Ż. (1)

k. 277 - 278 i k. 47odwrót - 48 odwrót

opinia biegłego lekarza

k. 61 - 63

wyjaśnienia oskarżonego

k. 276 - 276 odwrót i k. 219 - 220

1.1.1.8.

W pobliżu tego mieszkania po pewnym czasie pojawił się M. Ż. (1) domagając się wydania mu dziecka. Jego natarczywość skutkowała ponownym wezwaniem policjantów. I w trakcie tej interwencji oskarżony przebywał w swoim lokalu mieszkalnym. Mimo wezwać funkcjonariuszy nie wyszedł na zewnątrz. Również nie rozmawiała z nim pokrzywdzona. Policjantów nie informowano o zadanym A. Ż. (1) uderzeniu.

zeznania świadka A. Ż. (1)

k. 277 - 278 i k. 47odwrót - 48 odwrót

zeznania świadka J. B.

k. 105 odwrót

zeznania świadka Ł. Ł.

k. 228

1.1.1.9.

Mimo narastającego bólu w okolicach brzucha pokrzywdzona początkowo nie korzystała z fachowej pomocy medycznej. Dopiero w dniu 07 kwietnia 2020 roku udałą się do placówki służby zdrowia, gdzie po przeprowadzonym badaniu stwierdzono u niej pęknięcie śledziony, co wymagało wykonania niezwłocznie zabiegu operacyjnego polegającego na usunięciu tego narządu.

zeznania świadka A. Ż. (1)

k. 277 - 278 i k. 47odwrót - 48 odwrót

dokumentacja medyczna

k. 51 - 53 i k. 10 - 15

1.1.1.10.

Na skutek zadanego przez M. Ż. (1) w dniu 02 kwietnia 2020 roku uderzenia w brzuch A. Ż. (1) doznała ona urazu jamy brzusznej z dwuczasowym pęknięciem śledziony, co stanowi chorobę realnie zagrażającą życiu oraz inne ciężkie kalectwo spowodowane utratą śledziony będącej wysoce wyspecjalizowanym narządem nieparzystym

opinia biegłego lekarza

k. 61 - 63

1.1.1.11.

Pokrzywdzona szpital opuściła 11 kwietnia 2020 roku. Obecnie relacje między nią a mężem - M. Ż. są dobre. Oskarżony poddał się zabiegowi inplantacji podskórnej leku (...) (esperal). A. Ż. (1) wybaczyła mu jego postępowanie prowadzące do doznanych obrażeń ciała.

zeznania świadka A. Ż. (1)

k. 277 - 278, 47 odwrót - 48 odwrót

wyjaśnienia oskarżonego

k. 276 - 276 odwrót i k. 219 - 220

zaświadczenie lekarskie

k. 274

1.1.1.12.

Oskarżony M. Ż. (1) (urodzony w (...)r. ) posiada wykształcenie podstawowe, nie ma wyuczonego zawodu. utrzymuje się z prac dorywczych uzyskując z tego tytułu około 2000 złotych miesięcznie. Żonaty, ojciec jednego dziecka w wieku 5 lat, nie był dotychczas karany. W miejscu zamieszkania postrzegany jest jako osoba nadużywająca alkoholu, pod wpływem którego się znajdując straci kontrolę nad swoim zachowaniem.

wyjaśnienia oskarżonego

k. 276 - 276 odwrót i k. 219 - 220

wywiad środowiskowy

k. 239 - 240

zeznania świadka A. Ż. (1)

k. 277 - 278 i k. 47 odwrót - 48 odwrót

informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

k. 68 i k. 232

1.1.1.13.

M. Ż. (1) nie jest chory psychicznie ani upośledzony umysłowo. Rozpoznano u niego uzależnienie od alkoholu. W czasie zarzucanego mu czynu miał zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.

opinia sądowo - psychiatryczna

k. 233 - 234

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

wyjaśnienia oskarżonego,

zeznania świadka A. Ż. (1),

zeznania świadka A. P.

dokumentacja (...)

Wskazane dowody obrazują postępowanie M. Ż. (1) w miejscu zamieszkania, w tym również wobec pokrzywdzonej A. Ż. (1). M. Ż. (1) nie kwestionuje faktu nadużywania alkoholu, pod którego wpływem stwarzał sytuacje skutkujące wprowadzeniem wobec jego rodziny "niebieskiej karty". Wyjaśnienia oskarżonego w tym zakresie pozostają w zgodności z zeznaniami A. Ż. (1) oraz A. P. - asystenta rodziny, K. M. - kuratora sądowego. Są one także odzwierciedlone w zgromadzonych dokumentach dotyczących działań określonych instytucji w stosunku do rodziny M. Ż. (1).

1.1.1.4

1.1.1.5.

1.1.1.6.

1.1.1.8

zeznania świadka A. Ż. (1),

zeznania świadka P. D.,

zeznania świadka T. L.,

zeznania świadka J. B.,

zeznania świadka Ł. Ł.,

wyjaśnienia oskarżonego

Zeznania wymienionych świadków pozostają w zgodności, wzajemnie się uzupełniają, w odzwierciedlaniu postępowania M. Ż. (1), zwłaszcza w dniu 02 kwietnia 2020 roku. To agresja z jego strony prowadziła do potrzeby interwencji dwukrotnie wzywanych funkcjonariuszy policji. Po ich to przybyciu do miejsca zamieszkania M. Ż. (1), oskarżony nie otworzył drzwi do swojego lokalu mieszkalnego. Pokrzywdzona przy ty przyznała, że nie informowała policjantów o użytej wobec niej przemocy, kiedy ponownie zostali wezwani przez K. Ż..

1.1.1.7.

1.1.1.10

zeznania świadka A. Ż. (1),

opinia biegłego lekarza,

dokumentacja medyczna

Zeznania pokrzywdzonej ukazujące okoliczności doznania przez nią obrażeń ciała pozostają w zgodności niezależnie od etapu procesu, w jakich są składane. Istniejące drobne rozbieżności między tym, co podała ona na etapie postępowania przygotowawczego a jej zeznaniami z rozprawy w żaden sposób dowody tego nie dyskwalifikują, a wręcz przeciwnie dają podstawy do stanowiska, według którego to relacje pokrzywdzonej odzwierciedlają przebieg następujących po sobie w dniu 02 kwietnia 2020 roku zdarzeń. Przede wszystkim w pełnej zgodności wypowiedzi A. Ż. (2) pozostają w zakresie okoliczności zadania jej ciosu przez oskarżonego oraz jej upadku na podłoże, co było wynikiem właśnie tego uderzenia. Prawdziwość tych twierdzeń nie jest kwestionowana przez M. Ż. (1). Równocześnie zeznania A. Ż. (1) uzupełnione zostały dowodami w postaci opinii biegłego lekarza oraz dokumentacji lekarskiej, według których mechanizm doznanych przez nią obrażeń koreluje właśnie z relacjami pokrzywdzonej.

1.1.1.9.

1.1.1.11.

wyjaśnienia oskarżonego,

zeznania świadka A. Ż. (1)

Zarówno oskarżony jak i A. Ż. (1) w podobny sposób przedstawiają to, co działo się po 02 kwietnia 2020 roku. Po przeprowadzonym zabiegu operacyjnym pokrzywdzona w dniu 11 kwietnia wróciła do swojego miejsca zamieszkania . Żona M. Ż. (1) potwierdziła zmianę w postępowaniu oskarżonego, który nie spożywa już alkoholu. Dodała przy tym, że wybaczyła mu jego wcześniejsze wobec niej postępowanie, którego efektem było doznanie przez nią obrażeń ciała.

1.1.1.12.

1.1.1.13.

wyjaśnienia oskarżonego,

zeznania świadka A. Ż. (1),

informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,

wywiad środowiskowy,

opinia sądowo - psychiatryczna

Tak jak powyżej wymienione dowody odnoszą się do osoby M. Ż. (1). Wyjaśnienia oskarżonego i zeznania A. Ż. (1) znajdują odzwierciedlenie w zebranych dokumentach, co do których nie ma jakichkolwiek podstaw do twierdzenia, że odpowiadają one prawdzie. Zostały przy tym sporządzone przez podmioty uprawnione w ramach przysługujących mu uprawnień.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

M. Ż. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Dla przypisania sprawcy czynu z art. 156 § 1 kk koniecznym jest ustalenie, że działał on z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu innej osoby w postaci wymienionej w pkt 1 lub 2 cytowanego przepisu. Pod pojęciem natomiast choroby realnie zagrażającej życiu winno się rozumieć takie następstwa obrażeń ciała, które pomimo w porę podjętego i w pełni prawidłowego postępowania leczniczego z reguły kończą się zejściem śmiertelnym. Jest to stan, w którym następuje poważne zaburzenie podstawowych czynności układów narządów, z powodu którego w każdej chwili można się spodziewać zahamowania i ustania ich czynności, a zatem zgonu (za wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 grudnia 1979r. - II KR 192/79 - niepubl. i z dnia 15 września 1983r. - II KR 191/83 - OSP 1984, nr 9). Przy umyślnych uszkodzeniach ciała przyjmuje się tzw. zamiar ogólny, który obejmuje faktycznie powstałe następstwa zadanych umyślnie obrażeń. Zakłada się bowiem, że sprawca nie mógł mieć świadomości dokładnego obrazu wszystkich następstw swojego działania, gdyż nawet lekarzowi byłoby trudno taki obraz ustalić, ale działał on ze świadomością możliwości powstania daleko sięgającej krzywdy biorąc pod uwagę rodzaj użytego narzędzia. Dodać przy tym należy, że ustawodawca w rozpatrywanym przepisie używa znamienia czynnościowo - skutkowego - "powoduje", co oznacza, że między zachowaniem sprawcy (działaniem albo zaniechaniem) a opisanym w art. 156 § 1 kk skutkiem musi zachodzi związek przyczynowy, który wyraża się tym, iż bez tego zachowania się sprawcy skutek by nie nastąpił. Nadto jeżeli na rozmiar skutku wpływają okoliczności wykraczające poza samo zachowanie sprawcy, jego odpowiedzialność za tak określony skutek jest uzależniona od tego, czy skutek ten chciał osiągnąć lub godził się z jego nastąpieniem albo bezpodstawnie sądził, że go uniknie, albo wreszcie go nie przewidywał, ale przy zachowaniu wymaganej ostrożności mógł i powinien był przewidzieć.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy daje jednoznaczne podstawy do przyjęcia, że M. Ż. (1) tym, iż 02 kwietnia 2020 roku w miejscowości (...) uderzył ręką zaciśniętą w pięścią żonę A. Ż. (1) w brzuch powodując u niej ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci urazu jamy brzusznej z dwuczasowym pęknięciem śledziony, co stanowi chorobę realnie zagrażającą życiu oraz inne ciężkie kalectwo spowodowane utratą śledziony będącej wysoce wyspecjalizowanym narządem nieparzystym, wyczerpał dyspozycję art. 156 § 1 pkt 2 kk. W przedstawionym już ujęciu w żaden sposób przypisanego oskarżonemu zachowania nie można inaczej traktować, mimo jego twierdzenia, że nie chciał on wymienionych obrażeń u pokrzywdzonej spowodować.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. Ż. (1)

1

1

Wymierzając oskarżonemu karę kierowano się tym, że:

- kara ma być współmierna do stopnia zawinienia, co odnosi się do elementu zarzucalności rozumianej jako zdolność zawinienia (możliwość rozpoznania bezprawności czynu oraz sytuacja motywacyjna) jak też treść stosunku oskarżonego do popełnienia czynu zabronionego (przez co należy rozumieć formę zamiaru, motywy, sposób działania, stan zdrowia oskarżonego, zdolność rozumienia znaczenia czynu oraz zdolność pokierowania swoim postępowaniem) - przez pryzmat tych sformułowań stopień zawinienia oskarżonego należy uznać za wysoki,

- wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego wyrażający się tym, że godził on w dobro tak istotne, jakim jest zdrowie człowieka,

- konieczna jest potrzeba osiągnięcia efektu ogólnoprewencyjnego, wedle którego kara winna być odbierana jako sprawiedliwa reakcja za popełnienie przestępstwa,

- działanie oskarżonego wobec osoby najbliższej, kobiety, wobec której posiadał zdecydowaną przewagę fizyczną,

a równocześnie:

- dotychczasową niekaralność oskarżonego,

- wyrażoną przez niego skruchę, która według Sądu ma szerszy charakter, a nie jest nastawiona jedynie na uzyskanie przez M. Ż. (1) pożądanego efektu wyrażającego się rozstrzygnięciem Sądu,

- zmianę postępowania, co wyraziło się w zaprzestaniu spożywania alkoholu przez oskarżonego.

Stanowisko pokrzywdzonej, która - jak oświadczyła - wybaczyła mężowi będące przedmiotem niniejszego procesu postępowanie oraz ich pojednanie się niewątpliwie rzutować powinno na zakres sankcjonowania czynu przypisanego M. Ż. (1).

Sąd przez to uznał, ze określona w art. 156 § 1 pkt 2 kk kara byłaby niewspółmiernie surowa i zasadnym jest zastosowanie instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary - z tych też względów stosownie do regulacji z art. 60 § 2 i § 6 pkt 2 kk wymierzono M. Ż. karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

O kosztach należnych obrońcy wyznaczonemu z urzędu z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej orzeczono stosownie do treści par. 17 ust. 2 pkt 5 oraz par. 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. poz. 1714), które Sąd zasądził na jego rzecz.

3

Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa poniesione w postępowaniu wydatki oraz obciążył go opłatą od wymierzonej kary, albowiem nie znalazł jakichkolwiek przesłanek do zwolnienia go od zapłaty tych należności.

7.  Podpis