Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 331/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie: Bożena Rządzińska (spr.)

del. Artur Wewióra

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa U. C.

przeciwko (...) Wierzytelności Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 6 grudnia 2018 r. sygn. akt I C 2489/17

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że utrzymuje w całości w mocy wyrok

zaoczny wydany w dniu 9 lutego 2018 r. przez Sąd Rejonowy w Zgierzu w sprawie sygn. akt I C 2489/17;

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  nakazuje pobrać od (...) Wierzytelności Niestandaryzowanego

Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Zgierzu kwotę 473 (czterysta siedemdziesiąt trzy) złote tytułem nieuiszczonej opłaty sądowej od apelacji;

IV. zasądza od (...) Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. na rzecz U. C. kwotę 738 (siedemset trzydzieści osiem) złotych brutto tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.