Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 234/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 września 2020 roku

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący : SSR Katarzyna Garbarczyk

Protokolant: st. sekr. sąd. Urszula Ekstowicz

w obecności Prokuratora ---------------------

w obecności oskarżycielki prywatnejA. S.

po rozpoznaniu w dniach: 04.12.2019 r., 12.02.2020 r., 02.09.2020 r.

sprawy:

A. B. (1) z d. P.

córki E. i K. z d. L.

urodz. (...) w K.

oskarżonej o to, że:

W dniu 24 maja 2019 roku około godz. 14.30 w G. przy ul. (...) w rejonie Sądu Rejonowego w Giżycku Wydział Rodzinny i Nieletnich znieważyła pokrzywdzoną A. S. słowami powszechnie uznanymi za obelżywe oraz obraźliwym gestem

tj. o czyn z art. 216§1kk

1.  Uznając, iż wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, na podstawie art. 66§1i §2 kk, art. 67§1 kk postępowanie karne wobec A. B. (2) warunkowo umarza na okres próby 1 (jeden) roku od daty uprawomocnienia się wyroku i na podstawie art. 67§3 kk w zw. z art. 72§1 pkt. 2 kk zobowiązuje oskarżoną A. B. (2) do przeproszenia pokrzywdzonej A. S. w formie listu poleconego w terminie jednego tygodnia od daty uprawomocnienia się wyroku.

2.  Zasądza od oskarżonej A. B. (2) na rzecz oskarżycielki prywatnej A. S. kwotę 2000 ( dwa tysiące) złotych tytułem zwrotu poniesionych przez oskarżycielkę prywatną kosztów ustanowienia pełnomocnika z wyboru.

3.  Zwalnia oskarżoną od ponoszenia opłaty i pozostałych kosztów sądowych.

WZÓR FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI,

TYM WYROKU NAKAZOWEGO (UK 1)

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 234/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

A. B. (2)

W dniu 24 maja 2019 roku około godz. 14.30 w G. przy ul. (...) w rejonie Sądu Rejonowego w Giżycku Wydział Rodzinny i Nieletnich znieważyła pokrzywdzoną A. S. słowami powszechnie uznanymi za obelżywe oraz obraźliwym gestem

tj. czyn z art. 216§1kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Czyn 1.

1. W dniu 24 maja 2019 roku około godz. 14.30 w G. przy ul. (...) w rejonie Sądu Rejonowego w Giżycku Wydział Rodzinny i Nieletnich znieważyła pokrzywdzoną A. S. słowami powszechnie uznanymi za obelżywe oraz obraźliwym gestem

- częściowo wyjaśnienia oskarżonej

- zeznania A. S.

- częściowo zeznania G. S.

- zeznania Ł. B.

- wydruki fotografii

- wydruki SMS

- wydruki fotografii i zdjęcia

-pismo oskarzonej do KPP w W. wraz z odpowiedzią

- informacja

k. 134v-135, 148- 148v

k. 135v-136

k. 136- 137, 147v- 148

k. 137-137v, 147v, 148

k. 65-67

k. 68

k. 76-81, 82-83

k. 84,85,86

k. 109

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

     

     

------------------------

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

-----------------------------

     

     

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Czyn 1

1.

częściowo wyjaśnienia oskarżonej

- zeznania A. S.

- częściowo zeznania G. S.

- zeznania Ł. B.

- wydruki fotografii

- wydruki SMS

- wydruki fotografii i zdjęcia

-pismo oskarżonej do KPP w W. wraz z odpowiedzią

- informacja

- w części w jakiej opisuje swój stan emocjonalny w chwili spotkania z pokrzywdzoną po rozprawie sądowj - duże zdenerowanie

- w zakresie w jakim potwierdza pozostawanie w konflikcie z byłym mężem, który był w wówczas w związku z pokrzywdzoną

- opisała wcześniejsze zachowania pokrzywdzonej oraz jej byłego męża określając je jako nękanie, które miało polegać na robieniu zdjęć jej i jej przyjacielowi G. S., " śledzeniu", a co miało dostarczyć dowodów na to, że Ł. B. nie powinien już płacić alimentów na rzecz oskarżonej

- wyjaśniła, że po rozprawie doszło do wymiany zdań pomiędzy stronami, że pokrzywdzona robiła jej i G. S. zdjęcia

-powyższe okoliczności - stan emocjonalny oskarżonej w chwili zdarzenia, konflikt pomiędzy nią a jej byłym mężem pozostajacym w związku z pokrzywdzoną oraz wcześniejsze zachowania w/w wobec oskarżonej, przy uzględnieniu kolejnego stresu oskarżnej związanego z udziałem w rozprawie sądowej ze skonfliktowanym byłym mężem - każe przyjąć, że A. B. (2) w tych okolicznościch nie zapanowała nad nerwami i znieważyła pokrzywdzoną A. S. słowami powszechnie uznanymi za obelżywe oraz obraźliwym gestem

- powyższe od początku konsekwentnie wynikało z zeznań pokrzywdzonej oraz Ł. B., a nadto fakt, że doszło do nawiązania słownej relacji między stronami - także z zeznań G. S.

- od początku konsekwentne, spójne, pozostające w logicznym ciągu w świetle okoliczności sprawy

- powierdziła istniejący konflikt między nią a oskarżoną oraz między oskarżoną a jej byłym mężem, z którym była pokrzywdzona wówczas związana

- potwiedziła, że robiła zdjęcia już wcześniej oskarżonej oraz jej przyjacielowi G. S., które miały służyć za dowód w sprawie o alimenty

- potwierdziła, że w czasie zdarzenia robiła zdjęcia oskarżonej i G. S.

- jej zeznania korespondowały z zeznaniami Ł. B.

- w części, w jakiej powierdza, że pomiędzy stronami doszło do wymiany zdań

- potwierdza istniejący już wcześniej konflikt między stronami

- potwierdza "nękanie" oskarżonej przez pokrzywdzoną poprzez robienie jej i jemu zdjęć, wyczekiwanie pod blokiem, gdzie mieszka oskarżona

- powierdza, że w czasie zdrzenia pokrzwdzona robiła zdjęcia oskarżonej i jemu

-od początku konsekwentne, spójne, pozostające w logicznym ciągu w świetle okoliczności sprawy

- powierdził istniejący konflikt między nim a oskarżoną oraz między oskarżoną a pokrzywdzoną, z którą był wówczas związany

- potwiedził, że pokrzywdzona robiła zdjęcia już wcześniej oskarżonej oraz jej przyjacielowi G. S., które miały służyć za dowód w sprawie o alimenty

- potwierdził, że pokrzywdzona w czasie zdarzenia robiła zdjęcia oskarżonej i G. S.

- jego zeznania korespondowały z zeznaniami pokrzywdzonej

- potwierdzają okoliczności niesporne- robienie zdjęć po rozprawie przez pokrzywdzoną oskarżnej i G. S.

- potwierdzają okoliczności niesporne - nakłanianie pokrzywdzonej przez oskarżoną do "wycofania" sprawy w sytacji, kiedy oskarżona wycofała zarzut wobec Ł. B.

- potwierdzają okoliczności niesporne- wcześniejsze robienie zdjęć przez pokrzywdzoną oskarżnej i G. S.

- dowody niesporne

- potwierdzają konflikt pomiędzy oskarżona a jej byłym mężem Ł. B. oraz skargi pisane przez oskarżoną na zachowanie byłego męża

- powierdza, iż sprawa sądowa z udziałem oskarżonej i Ł. B., która odbyła się bezpośrednio przed zadarzeniem zakończyła się około 14.30

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Czyn 1.

1

- częściowo wyjaśnienia oskarżonej

- częściowo zeznania G. S.

- w części w jakiej nie przyznaje się do winy, nie zasługują na wiarę i stanowią jedynie chęć uniknięcia odpowiedzialności

- analiza wyjaśnień oskarżonej poprzez pryzmat zeznań pokrzywdzonej i Ł. B. nie pozwala na przyjęcie tego, że w chwili kontaktu stron na miejscu nie było świadka Ł. B.

- w części w jakiej zaprzecza, by oskarżona użyła wobec pokrzywdzonej obraźliwich słów czy gestów nie zasługują na wiarę i stanowią jedynie chęc "pomocy" oskarżonej w uniknięciu odpowiedzialności

- świadek- przyjaciel oskarżonej- miał interes w tym, by przedstawić wersję zdarzenia korzystną dla A. B. (2)

- analiza zeznań tego świadka poprzez pryzmat zeznań pokrzywdzonej i Ł. B. nie pozwala na przyjęcie tego, że w chwili kontaktu stron na miejscu nie było świadka Ł. B.

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

1

A. B. (2)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżona w obecności pokrzywdzonej znieważyła pokrzywdzoną słowami powszechnie uznanymi za obelżywe oraz obraźliwym gestem, mając pełną świadmość, że użyte pod adresem A. S. słowa i gest należą do kategorii obraźliwych

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

-----------------

---------------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

--------------------------

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

1

A. B. (2)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

-sposób i okoliczności popełnienia przez A. B. (2) przedmiotowego czynu nie charakteryzowały się czymś wyjątkowym - mając jednocześnie na uwadze istniejący między stronami konflikt, który dotyczył także Ł. B. byłego męża oskarżonej i ówczesnego partnera pokrzywdzonej

- trudno doszukać się w zamiarze sprawcy, czy jego motywacji cech na tyle szczególnych, które specjalnie negatywnie wyróżniałyby przedmiotowy czyn

- podnieść należy, że przy ocenie „nieznacznego” stopnia chodzi o konkretny czyn już popełniony, z tego też względu przedmiotem oceny jest nie hipotetyczny stopień społecznej szkodliwości danej kategorii zachowań opisanych w typie czynu zabronionego, lecz konkretnego czynu zabronionego

-W świetle powyższego, w ocenie Sądu wina i społeczna szkodliwość czynu, którego dopuściła się A. B. nie są znaczne, a przedmiotowe przestępstwo, nie należy tym samym do kategorii „poważniejszych występków”

- w tych okolicznościach, zdaniem Sadu, mając na uwadze wszystkie okoliczności sprawy, wymierzenie sprawcy kary- nawet najłagodniejszej - przekraczałoby stopień zawinienia oskarżonej i społecznej szkodliwości popełnionego przez nią czynu.

- zachowanie oskarżonej było wynikiem jej zdenerowania wynikajacego z kolejnej rozprawy sądowej toczacej się pomiędzy nią a jej byłym mężem, który wówczas pozostawał w związku z pokrzywdzoną

- konflikt pomiędzy oskarżoną i jej byłym mężem i wynikający z tego stan emocjonalny oskarżonej, był potęgowany zachowaniem pokrzywdzonej, pozostającej w związku (...) - która już wcześniej robiał zdjęcia oskarżonej i jej przyjacielowi G. S., "śledziła" w/w i ponownie chciała zrobić zdjęcie oskarżonej i G. S.

- dotychczasowa niekaralność oskarżonej

- ustabilizowany tryb życia oskarżonej

3.4. Umorzenie postępowania

----------

-------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

----------------------

3.5. Uniewinnienie

------------------

------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

-------------------------

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

     

     

----------------------

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

A. B. (2)

1

1

- w ocenie Sądu, określenie okresu próby 1 roku od daty uprawomocnienia się wyroku, będzie wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów wychowawczych i prewencyjnych, tym samym zapobiegnie powrotowi oskarżonej do przestępstwa

- zobowiązanie oskarżonej do przeproszenia pokrzywdzonej w formie listu dodatkowo wpłynie na oskarżoną wychowawczo, a dla pokrzywdzonej będzie stanowić niejako "zadośćuczynienie" za naganne zachowanie, jakiego oskarżona wobec niej się dopuściła

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

-------------

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

3

Zasądzając od oskarżonej A. B. (2) na rzecz oskarżycielki prywatnej A. S. kwotę 2000 ( dwa tysiące) złotych tytułem zwrotu poniesionych przez oskarżycielkę prywatną kosztów ustanowienia pełnomocnika z wyboru- uwzgędniono postanowienia art. 628 pkt. 1 kpk w zw. z art. 629 kpk.

Zwalniając oskarżoną od ponoszenia opłaty i pozostałych kosztów sądowych- Sąd kierował się postanowieniami art. 624§1 kpk- oskarżona uzyskuje niewielkie dochody, z których utrzymuje siebie i syna, nie posiada majątku większej wartości.

8. PODPIS