Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt XI GC 1838/18

UZASADNIENIE

I

w sprawie od początku prowadzonej pod sygn. XI GC 1838/18.

Pozwem z dnia 15 czerwca 2018 r. wniesionym pierwotnie do Sądu Rejonowego w Świnoujściu powód K. K. wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. kwoty 6571,23 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 19 grudnia 2017 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych (XI GC 1838/18).

W uzasadnieniu wskazał, że dochodzi od pozwanego dalszych odsetek maksymalnych od kwoty 266 500 zł za okres od dnia 1 maja 2015 r. do 31 lipca 2015 r. wraz z dalszymi odsetkami. Roszczenie powstało w związku z odstąpieniem przez powoda z winy pozwanego od umowy zobowiązującej do wybudowania budynku oraz przedwstępnej umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu wraz z aneksem w formie aktu notarialnego.

W odpowiedzi pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych, podnosząc zarzut naruszenia ustaleń umownych stron oraz powagi rzeczy osądzonej, wnosząc o odrzucenie pozwu.

W uzasadnieniu zakwestionował roszczenie, wskazując na jego sprzeczność z ustaleniami umownymi stron, a w szczególności godzi w powagę rzeczy osądzonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 3 listopada 2017 r. na podstawie którego tytuł wykonawczy w postaci aktów notarialnych został pozbawiony wykonalności ponad kwotę 294 186,80 zł. Nadto jak wynika z treści tytułów wykonawczych w ocenie pozwanego, prawo naliczania odsetek umownych było ograniczone w czasie i kwocie, albowiem odsetki mogły być naliczane jedynie za okres od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2014 r.

Postanowieniem z dnia 30 października 2018r. połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawie prowadzona pod sygnaturą XI GC 1832/18 i sprawię XI GC 1839/18.

Postanowieniem z dnia 23 listopada 2018 r. odmówiono odrzucenia pozwu w sprawie XI GC 1838/18 i XI GC 1839/18.

Na skutek wniesionego zażalenia na ww. postanowienie, Sąd Okręgowy w Szczecinie postanowieniem z dnia 20 grudnia 2019 r. oddalił zażalenia w sprawach XI GC 1838/18, XI GC 1839/18, XI GC 41/19 oraz XI GC 1840/18 w przedmiocie odmowy odrzucenia pozwów.

W toku postępowania strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

II

w sprawie pierwotnie prowadzonej pod sygn. XI GC 1839/18

Pozwem z dnia 12 czerwca 2018 r. wniesionym pierwotnie do Sądu Rejonowego w Świnoujściu powód K. K. wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. kwoty 3066,58 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 6 grudnia 2017 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazał, że dochodzi dalszych odsetek maksymalnych od kwoty 266 500 zł od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 8 października 2014 r. w wysokości 16% oraz od 9 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. w wysokości 12% , za okres od dnia 26 listopada 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wraz z dalszymi odsetkami. Roszczenie powstało w związku z odstąpieniem przez powoda z winy pozwanego od umowy zobowiązującej do wybudowania budynku oraz przedwstępnej umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu wraz z aneksem w formie aktu notarialnego.

W odpowiedzi pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych, podnosząc zarzut naruszenia ustaleń umownych stron oraz powagi rzeczy osądzonej, wnosząc o odrzucenie pozwu.

W uzasadnieniu zakwestionował roszczenie, wskazując na jego sprzeczność z ustaleniami umownymi stron, a w szczególności godzi w powagę rzeczy osądzonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 3 listopada 2017 r. na podstawie którego tytuł wykonawczy w postaci aktów notarialnych został pozbawiony wykonalności ponad kwotę 294 186,80 zł. Nadto jak wynika z treści tytułów wykonawczych w ocenie pozwanego, prawo naliczania odsetek umownych było ograniczone w czasie i kwocie, albowiem odsetki mogły być naliczane jedynie za okres od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2014 r.

Postanowieniem z dnia 23 listopada 2018 r. odmówiono odrzucenia pozwu w sprawie XI GC 1838/18 i XI GC 1839/18.

Na skutek wniesionego zażalenia na ww. postanowienie, Sąd Okręgowy w Szczecinie postanowieniem z dnia 20 grudnia 2019 r. oddalił zażalenia w sprawach XI GC 1838/18, XI GC 1839/18, XI GC 41/19 oraz XI GC 1840/18 w przedmiocie odmowy odrzucenia pozwów.

W toku postępowania strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

III

w sprawie pierwotnie prowadzonej pod sygn. XI GC 1840/18.

Pozwem z dnia 12 czerwca 2018 r. wniesionym pierwotnie do Sądu Rejonowego w Świnoujściu powód K. K. wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. kwoty 2716,12 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 6 grudnia 2017 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazał, że dochodzi dalszych odsetek maksymalnych od kwoty 266 500 zł za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 3 marca 2015 w. w wysokości 12% wraz z dalszymi odsetkami. Roszczenie powstało w związku z odstąpieniem przez powoda z winy pozwanego od umowy zobowiązującej do wybudowania budynku oraz przedwstępnej umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu wraz z aneksem w formie aktu notarialnego.

W odpowiedzi pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych, podnosząc zarzut naruszenia ustaleń umownych stron oraz powagi rzeczy osądzonej, wnosząc o odrzucenie pozwu.

W uzasadnieniu również zakwestionował roszczenie, wskazując na jego sprzeczność z ustaleniami umownymi stron, a w szczególności godzi w powagę rzeczy osądzonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 3 listopada 2017 r. na podstawie którego tytuł wykonawczy w postaci aktów notarialnych został pozbawiony wykonalności ponad kwotę 294 186,80 zł. Nadto jak wynika z treści tytułów wykonawczych w ocenie pozwanego, prawo naliczania odsetek umownych było ograniczone w czasie i kwocie, albowiem odsetki mogły być naliczane jedynie za okres od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2014 r.

Postanowieniem z dnia 13 lipca 2019 r. oddalono wniosek o odrzucenie pozwu w sprawie XI GC 1840/18 oraz połączono sprawę XI GC 1840/18 do wspólnego rozpoznania ze sprawą XI GC 1838/18.

Na skutek wniesionego zażalenia na ww. postanowienie, Sąd Okręgowy w Szczecinie postanowieniem z dnia 20 grudnia 2019 r. oddalił zażalenia w sprawach XI GC 1838/18, XI GC 1839/18, XI GC 41/19 oraz XI GC 1840/18 w przedmiocie odmowy odrzucenia pozwów.

W toku postępowania strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

IV

w sprawie pierwotnie prowadzonej pod sygn. XI GC 41/19.

Pozwem z dnia 12 czerwca 2018 r. wniesionym pierwotnie do Sądu Rejonowego w Świnoujściu powód K. K. wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. kwoty 6790,27 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 13 grudnia 2017 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazał, że dochodzi dalszych odsetek maksymalnych od kwoty 266 500 zł za okres od dnia 1 lutego 2015 r. do 4 marca 2015 w. w wysokości 12% oraz od 5 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. w wysokości 10%. wraz z dalszymi odsetkami. Roszczenie powstało w związku z odstąpieniem przez powoda z winy pozwanego od umowy zobowiązującej do wybudowania budynku oraz przedwstępnej umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu wraz z aneksem w formie aktu notarialnego.

Nakazem zapłaty z dnia 26 listopada 2018 r. tutejszy sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

W sprzeciwie pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych, podnosząc zarzut naruszenia ustaleń umownych stron oraz powagi rzeczy osądzonej, wnosząc o odrzucenie pozwu.

W uzasadnieniu zakwestionował roszczenie, wskazując na jego sprzeczność z ustaleniami umownymi stron, a w szczególności godzi w powagę rzeczy osądzonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 3 listopada 2017r. na podstawie którego tytuł wykonawczy w postaci aktów notarialnych został pozbawiony wykonalności ponad kwotę 294 186,80 zł. Nadto jak wynika z treści tytułów wykonawczych w ocenie pozwanego, prawo naliczania odsetek umownych było ograniczone w czasie i kwocie, albowiem odsetki mogły być naliczane jedynie za okres od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2014 r.

Postanowieniem z dnia 21 maja 2019 r. oddalono wniosek o odrzucenie pozwu w sprawie XI GC 41/19 oraz połączono sprawę XI GC 41/19 do wspólnego rozpoznania ze sprawą XI GC 1838/18.

Na skutek wniesionego zażalenia na ww. postanowienie, Sąd Okręgowy w Szczecinie postanowieniem z dnia 20 grudnia 2019 r. oddalił zażalenia w sprawach XI GC 1838/18, XI GC 1839/18, XI GC 41/19 oraz XI GC 1840/18 w przedmiocie odmowy odrzucenia pozwów.

W toku postępowania strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 1 października 2009 r. powód K. K. zawarł z pozwaną (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. w formie aktu notarialnego rep. A nr 8. (...), umowę zobowiązującą do wybudowania budynku oraz przedwstępną umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

W § 2 lit. a umowy, pozwana zobowiązała się do ujednolicenia czasu trwania użytkowania wieczystego, działek na których prowadzi opisaną w §1 aktu inwestycję bądź przekształcić prawo użytkowania wieczystego tych działek w prawo własności. W § 2 lit. b umowy pozwana zobowiązała się do wybudowania na opisanych w §1 działkach budynek mieszkalno-usługowy, a następnie wspólnie z powodem zobowiązała się do ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego, znajdującego się na parterze budynku, pierwszego od strony granicy działki nr (...), lokalu o powierzchni użytkowej około 70 m 2.

Strony ustaliły cenę w kwocie 378200 zł, którą powód zobowiązał się uiścić w 11 miesięcznych ratach począwszy od 10 października 2009 r. w kwocie 36 600 zł, przy czym ostatnia rata wynosić miała 12 200 zł (§4).

Zgodnie z § 5 umowy, wydanie lokalu użytkowego w posiadanie powoda nastąpić miało w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej tj. do dnia 31 października 2010 r. Natomiast w przypadku opóźnienia w terminie wydania lokalu w posiadanie powoda naliczane miały być odsetki w wysokości 0,29% za każdy dzień zaistniałej w wydaniu zwłoki, liczone od dnia 1 listopada 2010 r. Powodowi przysługiwało prawo do odstąpienia w formie pisemnej, od umowy w razie niedotrzymania warunków niniejszej umowy przez pozwaną dotyczącą terminu zawarcia umowy przyrzeczonej.

W przypadku odstąpienia przez powoda z winy pozwanej, pozwana zobowiązała się do zwrotu wpłaconej na poczet ceny kwoty, powiększonej o odsetki liczone w wysokości 0,29% za każdy dzień zaistniałej w wydaniu zwłoki w ciągu 30 dni od powzięcia informacji o odstąpieniu. Co do zobowiązania wypłacenia tej kwoty powiększonej o odsetki pozwana poddała się egzekucji do kwoty 500 000 zł z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., przy czym powód mógł wystąpić o nadanie ww. aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności co do wypłaconej na poczet ceny kwoty, powiększonej o odsetki w wysokości 0,29% za każdy dzień zaistniałej w wydaniu zwłoki, najpóźniej w terminie do dnia 31 października 2012 r.

Dowód:
- akt notarialny rep. A nr 8. (...) k. 28-31 akt sprawy XI GC 1838/18;

- akt notarialny rep. A nr 8. (...) k. 28-31 akt sprawy XI GC 1839/18;

- akt notarialny rep. A nr 8. (...) k. 27-30 akt sprawy XI GC 1840/18;

- akt notarialny rep. A nr 8. (...) k. 36-39 akt sprawy XI GC 41/19.

Dnia 27 września 2012 r. strony w formie aktu notarialnego rep. A (...) zmieniły treść § 3, 5, 4, i 6 umowy z dnia 1 października 2009 r. w ten sposób, iż zmodyfikowały cenę lokalu, ustalając jej wysokość na kwotę 310 000 zł. Nadto działający w imieniu pozwanej A. D. potwierdził, że na dzień sporządzenia aneksu powód uiścił na poczet ceny kwotę 188 196,72 zł netto, wraz z podatkiem VAT w kwocie 41 403,28 zł. Resztę ceny w kwocie 121 803,28 zł wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie 149 818,03 zł brutto powód zobowiązał się zapłacić pozwanej w postaci przelewu w III ratach: I w kwocie 30 000 zł w terminie 3 dni od dnia zawarcia aneksu, II 30 000 zł pod warunkiem wykonania elewacji w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r., III w kwocie 61 803,28 zł w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej.

Nadto wydanie lokalu użytkowego nastąpić miało w terminie do dnia 31 lipca 2013 r. W przypadku opóźnienia w terminie wydania lokalu powód mógł naliczać odsetki w wysokości 0,29% za każdy dzień zwłoki, od dnia 1 sierpnia 2013 r. natomiast w przypadku odstąpienia od umowy przez powoda z winy pozwanej, pozwana zobowiązała się do zwrotu wpłaconej na poczet ceny kwoty, powiększonej o odsetki liczone w wysokości 0,29% za każdy dzień zaistniałej zwłoki w ciągu 30 dni od powzięcia informacji o odstąpieniu i w tym zakresie pozwane poddała się egzekucji w myśl art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 500 000 zł, przy czym powód mógł wystąpić o nadanie ww. tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, co do wpłaconej na poczet ceny kwoty, powiększonej o odsetki liczone w wysokości 0,29% za każdy dzień opóźnienie w wydaniu, najpóźniej w terminie do dnia 31 lipca 2014 r.

Dowód:

- akt notarialny rep. A nr (...) k. 32-35 akt sprawy XI GC 1838/18;

- akt notarialny rep. A nr (...) k. 32-35 akt sprawy XI GC 1839/18;

- akt notarialny rep. A nr (...) k. 31-34 akt sprawy XI GC 1840/18;

- akt notarialny rep. A nr (...) k. 28-35 akt sprawy XI GC 41/19.

Z uwagi na niedotrzymanie przez pozwaną terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, pismem z dnia 19 lutego 2014 r. powód oświadczył o odstąpieniu od umowy na podstawie § 5 ust. 6 aneksu z dnia 27 września 2012 r. do umowy przedwstępnej ((...) ze skutkiem natychmiastowym. Nadto powód wezwał pozwaną do zapłaty kwoty 423 388,55 zł, na którą składały się kwoty 266 500zł tytułem należności głównej wynikającej z dokonanej przez powoda wpłat, 156 88,55 zł tytułem odsetek umownych liczonych od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 19 lutego 2014r. w wysokości 0,29% dziennie licząc od kwoty 266 500 i dalszych odsetek do dnia zapłaty w kwocie 722,85 zł dziennie począwszy od dnia 20 lutego 2014 r. w terminie 30 dni.

Dowód:

- pismo z dnia 19 lutego 2014 r. wraz z dowodem nadania k. 103 akt sprawy XI GC 1840/18.

Pismem z dnia 26 lutego 2014 r. pozwana wezwała powoda do natychmiastowego opuszczenia lokalu w związku z niedotrzymaniem przez powoda umowy w zakresie zapłaty ceny za lokal, pod rygorem naliczenia kary umownej w kwocie 1000 zł dziennie.

Dowód:

- pismo z dnia 26 lutego 2014 r. wraz z dowodem nadania k. 106 akt sprawy XI GC 1840/18.

Na wniosek powoda z dnia 26 marca 2014 r., Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w pkt 2 postanowienia z dnia 17 kwietnia 2015r., nadał klauzulę wykonalności § 5 ust. 8 aktu notarialnego rep. A nr 8. (...) z dnia 1 października 2009 r. w brzmieniu nadanym § 1 ust. C aktu notarialnego rep. A nr (...) z dnia 27 września 2012 r. na rzecz powoda, przeciwko pozwanej, co do obowiązku zapłaty kwoty 449 665,45 zł. w pkt 2, zasądzono od pozwanej na rzecz powoda koszty postępowania w kwocie 86,90 zł.

Dowód:

- postanowienie VI Co 1039/15 k. 22-27 akt spraw XI GC 1838/18;

- postanowienie VI Co 1039/15 k. 22-27 akt spraw XI GC 1839/18;

- postanowienie VI Co 1039/15 k. 21-26 akt spraw XI GC 1840/18;

- postanowienie VI Co 1039/15 k. 22-27 akt spraw XI GC 41/19.

Pismem z dnia 22 września 2014 r. pozwana wezwała powoda do zapłaty kary umownej w kwocie 2000 zł za bezumowne korzystanie z lokalu oraz do wydania zajętego lokalu.

Dowód:

- pismo z dnia 22 września 2014 r. k. 107 akt sprawy XI GC 1840/18.

Powód dysponując tytułem wykonawczym wszczął za pośrednictwem komornika sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu J. C. postępowanie egzekucyjne.

Dowód:

- zawiadomienie o wszczęciu egzekucji k. 94, 193, 195-199 akt XI GC 1838/18.

Pismem z dnia 5 marca 2015 r. pozwana wezwała powoda do uiszczenia kwoty 919 380 zł tytułem bezumownego korzystania z lokalu.

Dowód:

- pismo z dnia 5 marca 2015 r. k. 108 akt sprawy XI GC 1840/18.

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie II Cz 833/16 na skutek zażalenia pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2015 r. w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności na akt notarialny, oddalił zażalenie.

Dowód:

- postanowienie SO II Cz 833/16 k. 11-21 akt sprawy XI GC 1838/18;

- postanowienie SO II Cz 833/16 k. 11-21 akt sprawy XI GC 1839/18;

- postanowienie SO II Cz 833/16 k. 10-20 akt sprawy XI GC 1840/18;

- postanowienie SO II Cz 833/16 k. 11-21 akt sprawy XI GC 41/18.

Pozwany wniósł przeciwko powodowi pozew o pozbawienia ww. tytułu wykonawczego wykonalności. Wyrokiem z dnia 3 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w sprawie VIII GC 382/16 w pkt I pozbawił wykonalności w części tytuł wykonawczy w postaci § 5 ust. 8 aktu notarialnego z dnia 1 października 2009 r. rep. A nr 8. (...), w brzmieniu nadanym § 1 ust. C aktu notarialnego z dnia 27 września 2012 r. rep. A nr 5368/2012, zaopatrzony w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, ponad kwotę 294186,80 zł, modyfikując wysokość odsetek umownych do wysokości maksymalnych odsetek ustawowych.

Dowód:

- wyrok SO VII GC 382/16 k. 9-10, 55-65, 90 akt sprawy XI GC 1838/18;

- wyrok SO VII GC 382/19 k. 9-10, 58-68 akt sprawy XI GC 1839/18;

- wyrok SO VII GC 382/19 k. 8-9, 57-67 akt sprawy XI GC 1840/18;

- wyrok SO VII GC 382/19 k. 8-9, 71-81 akt sprawy XI GC 41/19;

- pozew o pozbawienie wykonalności k. 91-93 akt sprawy XI GC 1838/18.

Na skutek wydania 3 listopada 2017 r. wyroku w sprawie VIII GC 382/19, komornik sądowy J. C. ograniczył postępowanie egzekucyjne do kwoty 294 186,80 zł należności głównej.

Dowód:

- zawiadomienie o ograniczeniu k. 95, 192 akt XI GC 1838/18.

W 2017 r. powód wystąpił przeciwko pozwanej z wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej, jednakże mimo wyznaczenia terminu posiedzenia pojednawczego dnia 29 marca 2018 r. i 27 kwietnia 2018 r, nie doszło do zawarcia ugody.

Dowód:

- protokół z dnia 29 marca 2018 r. (I Co 1006/17) k. 8 akt sprawy XI GC 1839/18;

- protokół z dnia 27 kwietnia 2018 r. (I Co 1005/17) k. 7 akt sprawy XI GC 1840/18;

- protokół z dnia 29 marca 2018 r. (I Co 1021/17) k. 8 akt sprawy XI GC 41/19;

- pisma pozwanej k. 104-105, 109 akt sprawy XI GC 1840/18.

Wnioskami z dnia 3 lutego 2020 r. i 10 lutego 2020 r. powód wystąpił przeciwko pozwanej z kolejnym wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej w zakresie zapłaty kwot: 19 932,74zł, 19 626,08 zł, 19 932,74 oraz 19 421,64 zł tytułem odsetek maksymalnych naliczanych odpowiednio:

- za okres od 25 stycznia 2019 r. do 24 października 2019 r. w kwocie 19 932,74 zł wraz z dalszymi odsetkami od dnia wniesienia wniosku do dnia zapłaty;

- za okres od 21 stycznia 2017 r. do 3 sierpnia 2017 r. w kwocie 19 626,08 zł wraz z dalszymi odsetkami od dnia wniesienia wniosku do dnia zapłaty;

- za okres od 27 kwietnia 2018 r. do 24 stycznia 2019 r. w kwocie 19 932,74 zł wraz z dalszymi odsetkami od dnia wniesienia wniosku do dnia zapłaty;

- za okres od 4 sierpnia 2017 r. do 26 kwietnia 2018 r. w kwocie 19 421,64 zł wraz z dalszymi odsetkami od dnia wniesienia wniosku do dnia zapłaty.

Strony nie doszły do porozumienia.

Dowód:

- wniosek o zawezwanie do próby ugodowej k. 201-207 akt sprawy XI GC 1838/18;

- wydruk kalkulatora odsetek k. 212 akt sprawy XI GC 1838/18;

- pismo Km 17/19 k. 213 akt sprawy XI GC 1838/18.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwa we wszystkich połączonych sprawach zasługiwały na uwzględnienie w przeważającej części.

W rozpoznawanych łącznie sprawach, powód dochodził od pozwanej, na podstawie art. 359§2 k.p.c., skapitalizowanych odsetek za kolejne okresy istniejącej wierzytelności w kwocie 266 500 zł, wraz z dalszymi ustawowymi odsetkami od dat wymagalności wskazanych przez powoda.

Z uwagi na to, że we wszystkich połączonych sprawach, odrębnymi postanowieniami rozstrzygnięto wnioski pozwanej w przedmiocie odrzucenia pozwów w związku z powagą rzeczy osądzonej, które uprawomocniły się na skutek postanowienia Sąd Okręgowy w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2019 r. oddalającego zażalenia pozwanej, wyrok w niniejszej sprawie i jego uzasadnienie odnosiły się do merytorycznego rozpoznania żądań pozwów.

Spór między stronami (poza oczywiście zaistnieniem powagi rzeczy osądzonej) dotyczył możliwości żądania przez powoda od pozwanego dalszych odsetek od podlegającej zwrotowi ceny nabycia nieruchomości.

Przede wszystkim podkreślenia wymaga, że wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z 3 listopada 2017 r., z powództwa obecnie pozwanej spółki (...), skierowanego przeciw obecnemu powodowi K. K., pozbawiono częściowo wykonalność tytuł wykonawczy w postaci § 5 ust. 8 aktu notarialnego z 1 października 2009 r., Repertorium A 8. (...), sporządzonego przed notariuszem K. R., w brzmieniu nadanym § 1 ust. c. aktu notarialnego z dnia 27 września 2012 r., Repertorium (...) sporządzonego przed tym samym notariuszem, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2015 r., sygnatura akt VI Co 1039/15, ponad kwotę 294 186,80 zł, w pozostałym zakresie powództwo oddalając. Uzasadnienie wyroku przekonuje, że wolą sądu rozpoznającego sprawę było uregulowanie wysokości odsetek umownych poprzez ich obniżenie do wysokości odsetek maksymalnych, a jednocześnie wyczerpujące uregulowanie kwestii ich przysługiwania K. K. (ówcześnie pozwanemu) w odniesieniu do dwóch okresów, tj. od 1 sierpnia 2013 r. do 19 lutego 2014 r. oraz od 20 lutego 2014 r. do 25 marca 2014 r., przy czym odsetki te zostały zsumowane i wyrażone w treści uzasadnienia kwotowo. Oznacza to, że przedmiotowy wyrok wszechstronnie rozpoznał sprawę w zakresie wysokości odsetek, których strona może (ale nie musi) się domagać, wysokości kwoty głównej, a nadto należności tej kwoty oraz odsetek za wymienione wyżej okresy. 

Powyższa konstatacja prowadzi do wniosku, że nic nie stoi na przeszkodzie by powód K. K. dochodził od pozwanej (...) odsetek (w wysokości przesądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego) za kolejne okresy.

W rozpoznawanej sprawie ustalono stan faktyczny na podstawie niekwestionowanych dowodów w postaci aktów notarialnych, orzeczeń sądów, w tym orzeczenia o nadaniu aktom klauzuli wykonalności oraz wyroku na mocy którego uchylono w części tytuły wykonawcze.

Zdaniem sądu nie były również trafne zarzuty pozwanej, co do interpretacji treści § 5 ww. aneksu do aktu notarialnego. Pozwany wskazywał bowiem, że strony ograniczyły w umowie czas i wysokości dopuszczalnych odsetek. Zdaniem sądu treść umowy łączącej strony w tym zakresie jest jednak odmienna. W sposób jednoznaczny i literalny, zakreślało powodowi termin jedynie na „wystąpienie o nadanie niniejszemu aktowi notarialnemu sądowej klauzuli wykonalności ...”. Strony ustaliły dzień 31 lipca 2014r. jako końcowy termin umożliwiający powodowi złożenie takiego wniosku. To postanowienie umowne odnosiło się w sposób wyraźny i jednoznaczny wyłącznie do kwestii prawnej instytucji poddania się przez pozwaną egzekucji. Żaden zwrot § 5 ust. 8 umowy, ani innych postanowień łączącej strony umowy, nie odnosił się do kwestii związanych z możliwością dochodzenia dalszym odsetek, ani też nie zakreśla terminu końcowego ich naliczania.

Zdaniem sądu takiej wykładni umowy nie mogło również zmienić pismo procesowe powoda, złożone w sprawie VIII GC 382/16, w którym jego pełnomocnik przekonywał o braku lichwiarskich odsetek i zakreśleniu terminu ich naliczania. Po pierwsze stanowisko tam wyrażone nie zostało uwzględnione i uznane za słuszne przez Sąd Okręgowy, który wyraźnie stwierdził, że powód (w niniejszej sprawie) był uprawniony do „żądania zwrotu uiszczonej kwoty na poczet ceny sprzedaży lokalu, powiększonej o odsetki naliczane od dnia 1.08.2013r. za każdy dzień zwłoki w wydaniu lokalu”. Po drugie trudno wyciągać daleko idące wnioski z pojedynczego pisma procesowego pełnomocnika, które w ewidentny sposób stanowiło wyeksponowanie przyjętej w tamtym postępowaniu linii procesowej. Po trzecie jak już wyżej wskazano, treść umowy jest jednoznaczna i nie sposób z niej wywodzić terminu końcowego dla możliwości naliczenie odsetek.

Zgodnie z art. 359 § 1 kc odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika m.in. z czynności prawnej. Bez żadnej wątpliwości strony procesu w § 5 ust. 8 umowy postanowiły o możliwości naliczenia odsetek „za każdy dzień zaistniałej w wydaniu zwłoki”, począwszy od 31 dnia po uzyskaniu przez pozwaną informacji o odstąpieniu od umowy. W sprawie nie było też sporne skuteczne odstąpienie powoda od umowy, co zresztą nie było przez pozwaną kwestionowane w żadnym z dotychczas toczących się procesów, w tym o pozbawienie wykonalności tytuł wykonawczego. Dlatego też nie mogło budzić wątpliwości co do zasady prawo domagania się zwrotu wpłaconych środków, a w konsekwencji zasądzenie odsetek za zwłokę.

W zakresie ich wysokości, po pierwsze została ona przesądzona wyżej opisanym wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 3 listopada 2017r. Po drugie pozwany nie kwestionował ich wysokości i sposobu obliczenia. Po trzecie powód wykazał prawidłowy sposób wyliczenia.

Jednakże zgodnie z art. 482 § 1 k.c. od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.

Mając powyższe na uwadze, wobec braku porozumienia stron co do doliczenia zaległych odsetek do dłużnej sumy, powództwa objęte sprawami XI GC 1838/18, XI GC 1838/18, XI GC 1840/18 oraz XI GC 41/19 podlegały uwzględnieniu w zakresie należności głównych wraz z dalszymi odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwów do dnia zapłaty.

W pozostałym zakresie, tj. w zakresie terminu naliczania odsetek od dochodzonych w pozwie odsetek skapitalizowanych, powództwo podlegało oddaleniu o czym orzeczono w ppkt. 2 każdego z punktów wyroku.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu w ppkt 3 każdego z punktów wyroku, znajduje postawę prawną w art. 108 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. w związku z art. 100 k.p.c.. Mając na uwadze, że powód ustąpił jedynie w nieznacznym zakresie (co do daty naliczenia odsetek ustawowych), koszty na jego rzecz zasądzono w całości.

Na poniesione przez powoda koszty złożyło się wynagrodzenie pełnomocnika odpowiednio w sprawach:

- XI GC 1838/18- 1800 – zł, zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, opłata od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł oraz opłata od pozwu w kwocie 250 zł;

- XI GC 1839/18- 900 – zł, zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, opłata od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł oraz opłata od pozwu w kwocie 100 zł;

- XI GC 1840/18- 900 – zł, zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, opłata od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł oraz opłata od pozwu w kwocie 100 zł;

- XI GC 41/19- 1800 – zł, zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, opłata od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł oraz opłata od pozwu w kwocie 250 zł.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)