Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 544/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Beata Matysik

Sędziowie: SO Bartosz Kaźmierak

SO Ryszard Badio

po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa B. F.

przeciwko (...) spółce akcyjnej (...) z siedzibą w W. (poprzednio (...) spółka akcyjna)

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Płocku

z dnia 05 lutego 2019 roku, sygn. akt V GC 699/17

1.  zmienia punkt I zaskarżonego wyroku w ten sposób, że zasądzoną kwotę 9.598,54 zł (dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt cztery grosze) obniża do kwoty 9.398,54 zł (dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt cztery grosze) i oddala powództwo co do kwoty 200,00 zł (dwieście złotych) wraz z odsetkami od tej kwoty;

2.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od B. F. na rzecz (...) spółki akcyjnej (...) z siedzibą w W. kwotę 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Beata Matysik Bartosz Kaźmierak Ryszard Badio