Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 78/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lipca 2020 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSA Piotr Kaczmarek

Sędziowie: SA Robert Zdych

SA Bogusław Tocicki

Protokolant: Anna Konieczna

przy udziale Wiesława Bilskiego prokuratora Prokuratury (...) we W.

po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2020 r.

sprawy W. N.

oskarżonego z art. 156 § 3 k.k. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 31 § 2
k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 12 listopada 2019 r. sygn. akt III K 88/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a.  w czynie przypisanym w pkt I w miejsce ustalenia o działaniu w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia K. M. przyjmuje, że oskarżony działał z zamiarem pobicia, przewidując możliwość spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowi i godząc się na to, nadto pomija ustalenie o wywieraniu silnego nacisku na szyję, tak przypisany czyn kwalifikuje jako przestępstwo z art. 156 § 3 k.k. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 31 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 156 § 3 kk wymierza mu karę 9 (dziewięć) lat pozbawienia wolności;

b.  w czynie przypisanym w pkt II w miejsce ustalenia o działaniu w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia M. A. przyjmuje, że oskarżony działał z zamiarem pobicia, przewidując możliwość spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowi i godząc się na to, tak przypisany czyn kwalifikuje jako przestępstwo z art. 156 § 3 k.k. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 31 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 156 § 3 kk wymierza mu karę 8 (osiem) lat pozbawienia wolności;

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  na podstawie art. 85 § 1 kk i art. 86 § 1 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone w pkt I lit. a i b i wymierza oskarżonemu karę łączną 14 (czternastu) lat pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 63 § kk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 22 kwietnia 2018r. g. 01:00 do 16 sierpnia 2018r. g. 01:00 oraz od 9 czerwca 2019r. do 9.07.2020r.

V.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz r. pr. J. H. 738 zł w tym należny podatek od towarów i usług, tytułem obrony z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

VI.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, poniesionymi wydatkami obciąża Skarb Państwa.

Robert Zdych

Piotr Kaczmarek

Bogusław Tocicki