Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

VIII K 30/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1. Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

8 maja 2000 roku

VI K 343/00

1.1.2

Sąd Okręgowy w Poznaniu

9 lipca 2008 roku

III K 202/08

1.1.3

Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie

4 października 2011 roku

II K 965/07

1.1.4

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

28 stycznia 2013 roku

IV K 1023/12

1.1.5

Sąd Okręgowy w Poznaniu

28 marca 2013 roku

III K 34/13

1.1.6

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

21 maja 2013 roku

IV K 58/13

1.1.7

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

25 lipca 2013 roku

IV K 82/13

1.1.8

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie

28 lutego 2018 roku

VIII K 930/17

1.1.9

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie

7 listopada 2019 roku

VIII K 508/19

0.1.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1

informacja o prawomocnych wyrokach w sprawach karnych

karta karna

k. 33-36

1.2.1.2

informacja o pobytach i orzeczeniach

informacja z CZSW

k. 24-27

1.2.1.3

zachowanie skazanego w jednostce penitencjarnej wraz z wykonywaniem wykonywanych kar

opinia o skazanym

k. 11-21, k. 37-40

1.2.1.4

wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie sygn. akt III K 34/13 wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 marca 2013 roku skazany odbywał w okresie od dnia 29 lipca 2013 r. do dnia 23 listopada 2013 r.

Przedmiotowym wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 marca 2013 roku, sygn. akt III K 34/13 objęto kary wymierzone wyrokami:

a) Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, VI Wydział Karny z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie o sygn. akt VI K 343/00;

b) Sądu Okręgowego w Poznaniu, III Wydział Karny z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie o sygn. akt III K 202/08;

c) Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, II Wydział Karny z dnia 4 października 2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 965/07;

i wymierzono karę łączną 6 lat pozbawienia wolności, obejmującą kary orzeczone wyrokami w sprawach o sygn. akt III K 202/08 i II K 965/07. Postanowieniem z dnia 16 września 2013 r., sygn. akt III Ko 791/13 Sąd Okręgowy w Poznaniu, III Wydział Karny zmienił pkt 3 wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28.03.2013r. sygn. akt III K 34/13 w ten sposób, że zaliczono skazanemu M. W. na poczet kary łącznej 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności orzeczonej w punkcie 2 tegoż wyroku, tj. Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, sygn. akt II K 965/07, tj. okres od dnia 18.09.2004 r. do dnia 28.04.2005 r. i b) okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie Sądu Okręgowego w Poznaniu sygn. akt III K 202/08, tj. okres od dnia 28.04.2005 r. do dnia 24.05.2010 r. Umorzono postępowanie karne w przedmiocie wydania wyroku łącznego w stosunku do orzeczenia zapadłego w sprawie o sygn. akt VI K 343/00

odpis wyroku łącznego III K 34/13 Sądu Okręgowego w Poznaniu

odpis postanowienia III Ko 791/13 Sądu Okręgowego w Poznaniu

k. 87-89

k. 90-91

karta karna

k. 33-36

informacja o pobytach i orzeczeniach

k. 24-27

1.2.1.5

w sprawie o sygn. akt IV K 1023/12 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie orzeczono wobec skazanego karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 2 (dwóch) lat próby; na podstawie art. 71 § 1 kk wymierzono skazanemu grzywnę w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek po 10 (dziesięć) złotych, na poczet której zaliczono okres zatrzymania w sprawie w dniach 5 – 6 sierpnia 2012r.; na podstawie art. 42 § 2 kk orzeczono wobec skazanego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat; zasądzono koszty sądowe

akta sprawy o sygn. IV K 1023/12 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

karta karna

k. 33-36

1.2.1.6

w sprawie o sygn. akt IV K 58/13 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie orzeczono wobec skazanego karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 190 § 1 kk popełniony w dniu 10 grudnia 2012 r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 190 § 1 kk popełniony w dniu 13 grudnia 2012 r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności i za czyn z art. 245 kk popełniony w dniu 13 grudnia 2011 r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono wobec skazanego karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 4 (czterech) lat próby, oraz na podstawie art. 71 § 1 kk wymierzono skazanemu karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych, na poczet której zaliczono skazanemu okres jego zatrzymania w dniach 13 i 14 grudnia 2012r., zasądzono koszty.

Postanowieniem z dnia 12 marca 2015r., sygn. akt IV Ko 263/15 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, IV Wydział Karny zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności w wymiarze 2 (dwóch) lat orzeczonej w sprawie sygn. akt IV K 58/13, na poczet której zaliczono okres zatrzymania skazanego w dniach 13 i 14 grudnia 2012r.

Postanowieniem z dnia 29 maja 2015 roku, sygn. akt IX Kzw 235/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, IX Wydział Karny Odwoławczy uchylił powyższe postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu dla m. st. Warszawy w Warszawie do ponownego rozpoznania. Postanowieniem z dnia 22 września 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, IV Wydział Karny, sygn. akt IV Ko 1051/15 nie zarządził wobec skazanego wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie o sygn. akt IV K 58/13

akta sprawy o sygn. IV K 58/13 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

karta karna

k. 33-36

1.2.1.7

w sprawie o sygn. akt IV K 82/13 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie orzeczono wobec skazanego karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, wymierzono skazanemu karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszono na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata, oraz na podstawie art. 71 § 1 kk wymierzono skazanemu karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych, na poczet której zaliczono skazanemu okres jego zatrzymania w dniach 29.11.2012r. – 30.11.2012r., zobowiązano skazanego do naprawienia szkody i zwolniony od kosztów postępowania. Skazany odbywał karę pozbawienia wolności w okresie od dnia 8 czerwca 2015 r. do dnia 1 kwietnia 2016 r.

akta sprawy o sygn. IV K 82/13 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

karta karna

k. 33-36

informacja o pobytach i orzeczeniach

k. 24-27

1.2.1.8

wykonanie kary 3 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie o sygn. akt VIII K 930/17 obliczono w okresie od dnia 13 stycznia 2021 r. do dnia 12 kwietnia 2021 r., zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od godz. 21:40 w dniu 12 września 2017 r. do godz. 16:00 w dniu 13 września 2017 r.

akta sprawy o sygn. VIII K 930/17 Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie

karta karna

k. 33-36

informacja o pobytach i orzeczeniach

k. 24-27

1.2.1.9

wykonanie kary 1 roku pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie o sygn. akt VIII K 508/19 obliczono w okresie od dnia 14 stycznia 2020 r. do dnia 13 stycznia 2021 r.

akta sprawy o sygn. VIII K 508/19 Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie

karta karna

k. 33-36

informacja o pobytach i orzeczeniach

k. 24-27

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.Ocena Dowodów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.1.1 – 1.2.1.9

dowody wskazane przy faktach w punktach od 1.2.1.1 – 1.2.1.9

dowody z dokumentów, ich rzetelność i prawdziwość zawartych w nich informacji nie budziła wątpliwości, strony nie kwestionowały ich wiarygodności

0.1.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

0.2.(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, VIII Wydział Karny, 28 lutego 2018 roku, sygn. akt VIII K 930/17

kara 3 miesięcy pozbawienia wolności

2.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, VIII Wydział Karny, 7 listopada 2019 roku, sygn. akt VIII K 508/19

kara 1 roku pozbawienia wolności

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Wymierzając karę łączną Sąd stosował przepisy rozdziału IX Kodeksu Karnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 czerwca 2020 roku przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk. uznając, iż są to przepisy względniejsze dla sprawcy. Kary orzeczone wskazanymi powyżej wyrokami to kary tego samego rodzaju - kary pozbawienia wolności, podlegające wykonaniu w dacie wyrokowania, a zatem podlegające łączeniu - art. 85 § 1 i 2 kk i art. 86 § 1 kk.

Stosownie do art. 85 § 1 i 2 kk, (§ 1) jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. (§ 2) Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Zgodnie z art. 86 kk Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak ustalonych w tym przepisie granic danej kary. Wybór sposobu wymiaru kary łącznej uzależniony jest od oceny okoliczności konkretnego wypadku, w tym w szczególności więzi o charakterze przedmiotowym i podmiotowym pomiędzy poszczególnymi przestępstwami, za które wymierzono kary podlegające łączeniu. Wymierzając jedną karę za całość czynów przestępnych Sąd powinien kierować się ogólnymi dyrektywami wymiaru kary, w szczególności względami prewencyjnymi, w odniesieniu do całokształtu popełnionych przez danego skazanego przestępstw.

W niniejszej sprawie minimalny wymiar kary łącznej to 1 rok pozbawienia wolności, orzeczona wyrokiem w sprawie VIII K 508/19 zaś suma kar pozbawienia wolności orzeczonych w sprawach podlegających łączeniu tj. nie wykonanych kar tj. VIII K 930/17, VIII K 508/19 – to łącznie 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności.

Wymierzając skazanemu w niniejszej sprawie karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, na zasadzie asperacji, Sąd wziął pod uwagę wielokrotną karalność oskarżonego, prognozę społeczno - kryminolgiczną co do jego osoby oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, jakie kara ma w stosunku do niego osiągnąć. Skazany był już 8 - krotnie karany, w tym w przeważającym zakresie na kary pozbawienia wolności. Wymierzając skazanemu karę w powyższym zakresie, Sąd kierował się ogólnymi dyrektywami wymiaru kary, w szczególności też względami prewencyjnymi, chcąc uzmysłowić skazanemu karygodność jego postępowania i niejako zmusić do refleksji nad swoim postępowaniem.

Sąd przeanalizował także opinię o skazanym Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w W.B., w której wskazano, iż zachowanie osadzonego należy określić jako przeciętne, nie stosowano wobec niego środków przymusu bezpośredniego, nie był uczestnikiem zdarzeń, nie odnotowano zachowań agresywnych oraz aktów autoagresji. W grupie współosadzonych funkcjonuje bezkonfliktowo. Deklaruje przynależność do podkultury przestępczej, jednak na tym tle nie odnotowano negatywnych zdarzeń. Nie był karany dyscyplinarnie, nie był nagradzany kodeksowo. Zgodnie z tą opinią skazany przejawia krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw oraz prowadzonego przed zatrzymaniem trybu życia. Skazany nie brał udziału w żadnym programie z zakresu readaptacji społecznej. Osadzony spożywa alkohol w sposób szkodliwy. Wskazany jest jego udział w programie z zakresu profilaktyki uzależnień oraz dla kierujących w stanie nietrzeźwości. W konkluzji stwierdzono, iż skazany prezentuje właściwą postawę i zachowanie przestrzegając przepisów określających zasady i tryb wykonywania kary pozbawienia wolności.

Wobec powyższego Sąd doszedł do przekonania, iż zasadnym jest orzeczenie wobec skazanego kary łącznej pozbawienia wolności na zasadzie asperacji, jako że tak ukształtowana kara jest adekwatna w niniejszym układzie kar i warunkach jakie spełnia skazany co do prognozy kryminologicznej na przyszłość. Sąd wymierzając karę łączną pozbawienia wolności miał na uwadze fakt, iż pomimo dość młodego wieku skazany wielokrotnie przejawiał brak poszanowania dla norm prawnych, zapadło w stosunku do niego 8 wyroków skazujących, a popełniane przez niego przestępstwa w sprawach podlegających łączeniu charakteryzowały się wysokim stopniem szkodliwości (przestępstwa przeciwko mieniu oraz przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, a także w warunkach powrotu do popełnienia przestępstwa określonego w art. 64 § 1 kk). Wymierzając skazanemu karę w powyższym zakresie, Sąd kierował się ogólnymi dyrektywami wymiaru kary, w szczególności też względami prewencyjnymi, chcąc uzmysłowić skazanemu karygodność jego postępowania i niejako zmusić do refleksji nad sowim postępowaniem. Wymierzając karę w powyższym zakresie, Sąd miał również na uwadze potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

na podstawie art. 63 § 1 k.k. w zw. z art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w punkcie I kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu M. W. okresy rzeczywistego pozbawienia wolności: w sprawie sygn. akt VIII K 930/17 od godz. 21:40 w dniu 12 września 2017 roku do godz. 16:00 w dniu 13 września 2017 roku oraz w sprawie sygn. akt VIII K 508/19 faktyczny okres odbywania kary pozbawienia wolności od dnia 14 stycznia 2020 roku do dnia uprawomocnienia się wyroku łącznego w niniejszej sprawie;

III.

na podstawie art. 576 § 1 kpk wyroki podlegające łączeniu w zakresie nieobjętym wyrokiem łącznym pozostawia do odrębnego wykonania;

IV.

na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w sprawach o sygn. akt: IV K 1023/12 (pkt 4 komparycji wyroku), IV K 58/13 (pkt 5 komparycji wyroku), IV K 82/13 (pkt 6 komparycji wyroku), przenosząc koszty postępowania w tym zakresie na rzecz Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 85 § 1 kk sąd orzeka karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Przy czym zgodnie z art. 85 § 2 kk podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa o których mowa w § 1. W tym przypadku kara łączna 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona w sprawie o sygn. IV K 82/13 została przez skazanego wykonana w okresie od dnia 8 czerwca 2015 roku do dnia 1 kwietnia 2016 roku. Tym samym jako wykonana nie podlega łączeniu węzłem kary łącznej. Nadto orzeczone w sprawach: IV K 1023/12 kara grzywny została wykonana w dniu 31 października 2017 r. i w sprawie IV K 58/13 została wykonana w dniu 14 listopada 2016 r. Wobec powyższego zaistniała w stosunku do orzeczonych we wskazanych powyżej sprawach kar negatywna przesłanka, która uniemożliwiła ich objęcie wyrokiem łącznym. W tym stanie rzeczy koniecznym stało się umorzenie postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego w oparciu o powyżej wskazane orzeczenia.

Sąd może w wyroku łącznym połączyć kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania, wtedy, zgodnie z treścią art. 89 par 1b kk orzeka karę łączną pozbawienia wolności przyjmując, że miesiąc kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania równa się 15 dniom kary pozbawienia wolności bez warunkowego zwieszenia jej wykonania. Zwrot "kary podlegające wykonaniu" dotyczy takich kar, w stosunku do których nie została zakończona procedura ich wykonania. Gdy chodzi o karę pozbawienia wolności, której wykonanie zostało warunkowo zawieszone, przesłanką wykluczającą jej wykonanie jest upływ okresu próby oraz dalszych 6 miesięcy od zakończenia tego okresu (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2018 r. IV KK 552/17). W tym przypadku kara 3 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 2 lat próby w sprawie o sygn. IV K 1023/12 orzeczenie prawomocne z dniem 5 lutego 2013 r. oraz kara łączna 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 4 lat próby w sprawie o sygn. IV K 58/13 orzeczenie prawomocne z dniem 29 maja 2013 r. zaistniała negatywna przesłanka, która uniemożliwiła ich objęcie wyrokiem łącznym, mając na względzie upływ okresu próby i dalszych 6 miesięcy od zakończenia tego okresu. W tym stanie rzeczy koniecznym stało się umorzenie postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego w oparciu o powyżej wskazane orzeczenia

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

V.

zgodnie z treścią par. 17 ust. 5 i § 20 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu z 3 października 2016 roku zasądzono na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 kpk na rzecz obrońcy skazanego adwokata S. G. kwotę 144 złote plus należny od tej kwoty podatek od towarów i usług.

VI.

skazany jest pozbawiony wolności, w związku z czym uiszczenie kosztów sądowych stanowiłoby dla niego znaczną dolegliwość, wobec braku możliwości zarobkowych, dlatego został od nich zwolniony na podstawie art. 624 § 1 kpk.

1.PODPIS