Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1761/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lipca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodnicząca: Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant: sekretarz sądowy Milena Osińska

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

J. B.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w L.

o zaległości składkowe

na skutek odwołania J. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L.

z dnia 4 czerwca 2018 roku znak (...)- (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że zaległości J. B. nie obejmują:

a.  składek na ubezpieczenia społeczne za okres od stycznia 2002 roku do kwietnia 2002 roku oraz pozostałych należności z tytułu tych składek, w tym odsetek;

b.  składek na ubezpieczenia zdrowotne za okres od lutego 2002 roku do czerwca 2002 roku oraz pozostałych należności z tytułu tych składek, w tym odsetek;

c.  składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od marca 2002 roku do kwietnia 2002 roku oraz pozostałych należności z tytułu tych składek, w tym odsetek;

2.  oddala odwołanie w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od J. B. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L. kwotę (...) (jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt cztery) złote tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

M. R.