Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 3887/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący Sędzia Ireneusz Łaski

po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2020 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawy D. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania i o wznowienie postępowania o wysokość emerytury

na skutek odwołania D. K.

od dwóch decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 5 lipca 2019 roku o znaku: (...)

oddala odwołania.

Sędzia

ZARZĄDZENIE

1.  odpis wyroku doręczyć stronom z pouczeniem , że jeżeli zamierzają skarżyć wyrok to muszą w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku złożyć wniosek na piśmie o sporządzenie uzasadnienia do wyroku a następnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem może złożyć apelację do Sadu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Sądu w 2 egzemplarzach wskazując czy skarży wyrok w całości czy w części i z jakich powodów faktycznych i prawnych

2.  odwołać termin rozprawy