Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII W 1781/19

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 lipca 2020 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VIII Wydział Karny
w składzie:

Przewodniczący: sędzia Anna Bojarczuk

Protokolant: Dawid Lempart

przy udziale oskarżyciela publicznego Funkcjonariusza Straży Miejskiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2020 roku

sprawy: A. C. , córki L. i J., urodzonej (...) w S.

obwinionej o to, że:

w dniu 03 grudnia 2018 r., tj. w dniu nadesłania wyjaśnień do siedziby Straży Miejskiej (...) W., w W. przy ul. (...) będąc właścicielem pojazdu marki R. o nr rej. (...) wbrew obowiązkowi nie wskazała na żądanie Straży Miejskiej (...) W. komu powierzyła w/w. pojazd do kierowania lub używania w dniu 09 października 2018 r. o godz. 21:05,

tj. o wykroczenie z art. 96 § 3 k.w. w zw. z art. 78 ust. 4 Ustawy z dn. 20.06.1997 r.Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. Nr 108 poz. 908 ze zm.)

orzeka:

I.  obwinioną A. C. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej wykroczenia i za to na podstawie art. 96 § 3 k.w. wymierza jej karę 200 (dwustu) złotych grzywny;

II.  na podstawie art. 121 § 1 kpw w zw. z art. 624 § 1 kpk zwalnia obwinioną od ponoszenia kosztów postępowania, przejmując wydatki na rachunek Skarbu Państwa.