Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 313/20

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 sierpnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Marek Tyciński

Protokolant:

sekr. sądowy Marcin Szymczak

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód w T. R. M.

po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2020 r.

sprawy:

skazanego S. K. urodz. (...) w B.

syna C. i W. zd. B.

skazanego prawomocnymi podlegającymi wykonaniu wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z dnia 07.06.2016r. sygn. VK 531/15 na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności za czyn z art. 286 § 1 kk;

2.  Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 29.04.2016r. sygn. VK 722/15 na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności za czyn z art. 286 § 1 kk;

3.  Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 30.12.2016r. sygn. IIK 1387/16 na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności za czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 272 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

O R Z E K A :

biorąc za podstawę art. 81 ust.1 ustawy z 19 czerwca 2020 o dopłatach (…) (Dz.U. z 23.6.2020, poz.1086):

I. na podstawie art. 569§1 kpk w zw. z art. 85§1 i 2 kk, art. 86§1 kk, art.87§1 kk, w miejsce kar orzeczonych w wyrokach opisanych w punktach: 1 (V K 531/15) i 2 (V K 722/15) i 3 (II K 1387/16) wymierza S. K. karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 577 kk na poczet kary łącznej orzeczonej w punkcie I zalicza okres począwszy od 1 października 2019r. godz. 21:20;

III. pozostałe nie podlegające połączeniu rozstrzygnięcia pozostawia do odrębnego wykonania;

IV. kosztami związanymi z wydaniem wyroku łącznego obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz (...)

Sygnatura akt

(...)

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

USTALENIE FAKTÓW

Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Śródmieścia we Wrocławiu

7 czerwca 2016r.

(...)

1.1.2.

Sąd Rejonowy dla Warszawy -Śródmieścia w Warszawie

29 kwietnia 2016r.

(...)

1.1.3.

Sąd Rejonowy w Toruniu

30 grudnia 2016r.

(...)

1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

w sprawie VK531/15 początkowo orzeczono karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. postanowieniem z 5 listopada 2018r. zarządzono wykonanie tej kary

akta VK531/15

dane o karalności

17

w sprawie VK722/15 początkowo orzeczono karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. postanowieniem z 7 listopada 2017r. zarządzono wykonanie tej kary

akta VK722/15

dane o karalności

17

w sprawie IIK1387/16 początkowo orzeczono karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. postanowieniem z 15 października 2018r. zarządzono wykonanie tej kary

akta IIK 1387/16

dane o karalności

17

1.2.1.4.

skazany dotychczas odbywa od 1 października 2019r. karę w sprawie VK722/15

opinia o skazanym

12-14

1.2.1.5.

skazany w zakładzie karnym przestrzega dyscyplinę i porządek, dba o swój wygląd, zachowuje się regulaminowo. Był raz nagodzony nagrodą kodeksową. Utrzymuje kontakt z konkubiną i rodzicami.

opinia o skazanym

12-14

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2.1.

Ocena Dowodów

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Wszystkie dowody są dokumentami urzędowymi i brak podstaw do ich kwestionowania

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście z dnia 7 czerwca 2016 sygn. VK531/15

kara 1 roku pozbawienia wolności

3.1.2.

wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście z dnia 29 kwietnia 2016 sygn. VK722/15

kara 1 roku pozbawienia wolności

3.1.3.

wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 30 grudnia 2016 sygn. VK1387/16

kara 1 roku pozbawienia wolności

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

W/w wyroki nie są jeszcze wykonane. Tym samym podlegają one połączeniu według zasad określonych w art . 851 i 2kk i art. 861kk

WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

wymierzając karę łączną 2 lat pozbawienia wolności uwzględniono ilość skazań, i to, że dotyczyły one przestępstw podobnych. Nadto uwzględniono poprawną opinię z Zakładu Karnego

Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

na poczet kary łącznej zaliczono okres dotychczas odbytej kary w sprawie VK722/15

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

brak jest podstaw do obciążania kosztami procesu

PODPIS