Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 538/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 sierpnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Marek Tyciński

Protokolant:

sekr. sądowy Marcin Szymczak

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód w T. R. M.

po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2020r.

sprawy:

oskarżonego D. B. urodz. (...) w T.

syna W. i S. z d. S.

oskarżonego o to, że:

1.  W dniu 12 lutego 2020r. w m. G. przy ul. (...), wbrew przepisom ustawy posiadała znaczną ilość substancji psychotropowej o wadze 216,96 g netto środak odurzającego o wadze 0,65 grama netto

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

2.  W okresie od grudnia 2019r. do 12 lutego 2020r. w T. i na terenie gminy Z., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielił P. D. (1), K. W. (1) łącznie co najmniej 4 gramy amfetaminy wartości rynkowej 140 złotych

tj. o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

orzeka

I.  Uznaje oskarżonego D. B. za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt 1 aktu oskarżenia czynu z tym ustaleniem, iż posiadał, a nie posiadała znaczną ilość substancji psychotropowych, tj. występku z art. 62 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podst. art. 62 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

II.  Uznaje oskarżonego D. B. za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt 2 aktu oskarżenia czynu, tj. występku z art. 59 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podst. art. 59 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

III.  Na podst. art. 85 § 1 kk i art. 86 § 1 kk w miejsce orzeczonych kar pozbawienia wolności wymierza karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

IV.  Na podst. art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego zatrzymania od 12 lutego 2020r. godz. 09:45 do dnia 22 kwietnia 2020r. godz. 14:40;

V.  Na podst. art. 70 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 44 § 2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa 5 (pięciu) worków foliowych z zawartością odpowiednio 0,45 grama suszu roślinnego; 89,08 grama substancji koloru białego; 87,51 grama substancji koloru białego; 22,09 grama substancji koloru białego i 0,16 grama substancji koloru białego po badaniach;

VI.  Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem opłaty i obciąża go kosztami postępowania w wysokości 871,07 zł (osiemset siedemdziesiąt jeden złotych siedem groszy).

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

(...)

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

D. B.

1. W dniu 12 lutego 2020r. w m. G. przy ul. (...), wbrew przepisom ustawy posiadał znaczną ilość substancji psychotropowej o wadze 216,96 g netto środek odurzający o wadze 0,65 grama netto

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 12 lutego 2020r. w m. G. przy ul. (...), wbrew przepisom ustawy posiadał znaczną ilość substancji psychotropowej o wadze 216,96 g netto środek odurzający o wadze 0,65 grama netto

wyjaśnienia oskarżonego

29-31,35-38,39-40,155-158

protokół przeszukania

6-8

opinia

52-53

1.1.2.

D. B.

1. W okresie od grudnia 2019r. do 12 lutego 2020r. w T. i na terenie gminy Z., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielił P. D. (1), K. W. (1) łącznie co najmniej 4 gramy amfetaminy wartości rynkowej 140 złotych

tj. o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W okresie od grudnia 2019r. do 12 lutego 2020r. w T. i na terenie gminy Z., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielił P. D. (1), K. W. (1) łącznie co najmniej 4 gramy amfetaminy wartości rynkowej 140 złotych

wyjaśnienia oskarżonego

29-31

zeznania K. W.

118-119

Oskarżony był karany sądownie na kary pozbawienia wolności

dane o karalności

61

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

D. B.

W okresie od grudnia 2019r. do 12 lutego 2020r. w T. i na terenie gminy Z., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielił P. D. (1), K. W. (1) łącznie co najmniej 4 gramy amfetaminy wartości rynkowej 140 złotych

tj. o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

W sprawie tej nie sposób ustalić jaką kwotę zapłacono za amfetaminę. Oskarżony z nazwiska wymienia jedynie jedną osobę, której sprzedał amfetaminę, tj. P. D. (1) i wymienia kwotę 35 zł za gram. Z kolei P. D. (1) mówi tylko o kupnie marihuany za którą jeszcze nie zapłacił. W tej sytuacji jest możliwe, że w/w osoby pomyliły fakty i faktycznie jeszcze nie zapłacono za amfetaminę. K. W. (1) nie wymienia kwoty za którą kupił narkotyki.

wyjaśnienia oskarżonego

29-31

zeznania P. D.

170

zeznania K. W.

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

D. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony posiadał znaczne ilości amfetaminy i ziela konopi innych niż włókniste co stanowi przestępstwo z art. 62 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

1.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

II

D. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony udzielił innym osobom 4 gramy amfetaminy i działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej co stanowi przestępstwo z art. 59 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. B.

1

I

Oskarżony przyznał się do czynu, był karany na kary z warunkowym zawieszeniem lecz było to wiele lat temu. Orzeczono karę minimalną zgodnie z wnioskiem prokuratora

D. B.

2

II

Oskarżony przyznał się do czynu, był karany na kary z warunkowym zawieszeniem lecz było to wiele lat temu. Orzeczono karę minimalną zgodnie z wnioskiem prokuratora

D. B.

III

Oskarżony przyznał się do czynu, był karany na kary z warunkowym zawieszeniem lecz było to wiele lat temu. Orzeczono karę łączną minimalną zgodnie z wnioskiem prokuratora

D. B.

V

Orzeczono obligatoryjny przepadek narkotyków

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. B.

IV

Na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

W sprawie tej nie sposób ustalić jaką kwotę zapłacono za amfetaminę. Oskarżony z nazwiska wymienia jedynie jedną osobę, której sprzedał amfetaminę, tj. P. D. (1) i wymienia kwotę 35 zł za gram. Z kolei P. D. (1) mówi tylko o kupnie marihuany za którą jeszcze nie zapłacił. W tej sytuacji jest możliwe, że w/w osoby pomyliły fakty i faktycznie jeszcze nie zapłacono za amfetaminę. K. W. (1) nie wymienia kwoty za którą kupił narkotyki.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VI

zgodnie z uzgodnieniami zawartymi we wniosku

1Podpis