Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 172/19

UZASADNIENIE

M. M. od dnia 20 października 2016 roku prowadzi działalność gospodarczą w miejscowości B. w gminie D. w ramach, której na działkach o nr ewidencyjnych 29/29 i 28/29 otworzył strzelnicę sportową (...).

/ dowód: wyjaśnienia obwinionego k. 271-273, k. 303/

Decyzją (...) D. z dnia 20 października 2016 roku znak: ZK.1.2016 zatwierdzony został regulamin strzelnicy (...).

/dowód: kserokopia decyzji (...) D. z dnia 20 października 2016 r. ZK.1.2016 k. 15/

Teren, na którym jest prowadzona strzelnica znajduje się na działkach nr (...), obręb B., gmina D. nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy D..

/dowód: pismo (...) w D. z dnia 22 maja 2017 r. k. 66-67/

Mieszkańcy sąsiadujących ze strzelnicą nieruchomości w dniu 02 kwietnia 2017 roku zwrócili się do (...) w B. z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli strzelnicy prowadzonej przez M. M., albowiem w wyniku jej działalności są narażeni na uciążliwe hałasy, które zakłócają ich spokój oraz normalne funkcjonowanie. Pismem z dnia 10 maja 2017 roku (...) w B. poinformował strony postępowania tj. mieszkańców nieruchomości sąsiadujących ze strzelnicą, którzy wnioskowali o zbadanie poziomu hałasu, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne dotyczące legalności i prawidłowości wybudowania strzelnicy. Sygnały o nadmiernym hałasie powodowanym przez strzelanie na strzelnicy wpływały także regularnie do (...) w D..

/dowód: zeznania M. S. k. 302v w zw. z k. 140 od słów: „zostałam pouczona” do słów: „o nadmiernym hałasie”, decyzja (...) 05.03.2020 r. k. 360-365/

Decyzja (...) D. zatwierdzająca regulamin strzelnicy została w dniu 07 lutego 2018 roku uchylona z uwagi na stwierdzenie przekroczenia poziomu dopuszczalnego hałasu dla pory dziennej. W punkcie pomiarowym na działce (...) stwierdzono hałas na poziomie 60,3 dB (przy dopuszczalnym natężeniu 50 dB), a na działce (...) na poziomie 56,7 dB ( przy dopuszczalnym natężeniu 55 dB).

/dowód: z eznania świadka A. Z. k. 303 w zw. z k. 156, kserokopia decyzji (...) D. z dnia 07 lutego 2018 r. k. 18, pismo (...) w Ł. z dnia 13 września 2017r. k. 33, kserokopia z raportu Laboratorium (...) k. 69-82/

W dniu 08 kwietnia 2018 roku w godzinach od 12:00 do 18:00 w wyniku dokonywanych w strzelnicy strzelań z broni palnej zakłócony został spokój M. G. (1) i B. A. poprzez uciążliwy hałas. M. G. (2) powiadomił o tym fakcie Posterunek Policji w D. z prośbą o interwencję. Obaj pokrzywdzeni byli zmuszeni do podjęcia leczenia specjalistycznego związanego z hałasem powodowanym strzelaniem na strzelnicy prowadzonej przez obwinionego. Ponadto obawiają się wychodzić z domu , gdy odbywają się strzelania.

/ dowód: zeznania świadka M. G. (2) k. 273-275 i 303 w zw. z k. 13 od słów: „ja” do słów: „regulamin strzelnicy”, zeznania B. A. k. 275-276 w zw. z k. 124 od słów: „jestem właścicielem” do słów „mojego spokoju”, k. 303, notatka urzędowa k. 8/

Także inni mieszkańcy nieruchomości położonych w niedalekiej odległości od strzelnicy odczuwają dolegliwości zdrowotne w związku z dobiegającym z niej hałasem, w związku z czym zażywają leki uspakajające. Boją się chodzić do pobliskiego lasu. Nie prowadzą takiego trybu życia jak przed powstaniem strzelnicy. W miejscu zamieszkania przestały odwiedzać ich wnuki z uwagi na dobiegający hałas ze strzelnicy.

/ dowód: zeznania W. S. k. 301-302 w zw. z k. 118 od słów: „ ja mieszkam” do słów: „przebywa w Ł.”/.

(...) D. wydał dwie decyzje odmawiające ustalenia warunków zabudowy (decyzja z dnia 21.05.2018 r. znak: I..6730.108.2017 oraz z dnia 06.05.2019 r. znak: I..6730.118.2018). Jako główną przesłankę swojej odmowy organ wskazał brak spełnienia przez inwestycję wymogu "dobrego sąsiedztwa" wyrażonego w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja z dnia 06.05.2019 roku znak: I..6730.118.2018 stała się ostateczna z dniem 13 czerwca 2019 roku.

/dowód: uzasadnienie decyzji Starosty (...) z dnia 06 marca 2020 r. k. 348-350/

Przedmiotowa strzelnica zlokalizowana jest niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 roku w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz. U. z 2000 r. Nr 27, poz. 341), ponieważ głębokość zwierciadła wód gruntowych na działkach ewidencyjnych nr (...), obręb B., gmina D. w wielu miejscach wynosi mniej niż 1 m.

/dowód: decyzja (...) Dyrektora Ochrony Środowiska w Ł. z dnia 25 kwietnia 2019 r. k. 206-214, decyzja Starosty (...) z dnia 06 marca 2020 r. k. 348-350/

Decyzją(...)w B. nr (...) z dnia 25 października 2019 roku nakazano M. M. rozbiórkę strzelnicy typu otwartego. Niemożliwa była legalizacja jej budowy z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz brak możliwości uzyskania przez prowadzącego strzelnicę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja ta została utrzymana w mocy przez (...) (...) decyzją nr (...) z dnia 05 marca 2020 roku.

/dowód: decyzja (...) w B. nr (...) z dnia 25 października 2019 r. k. 259-269, decyzja ŁINB nr (...) z dnia 05 marca 2020 r. k. 360-365/

Decyzją Starosty (...) z dnia 06 marca 2020 roku (...).3.2019.h odmówiono wydania dla Stowarzyszenia pn. Towarzystwo (...) decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu poza strzelnicą typu otwartego, zlokalizowaną w miejscowości B. w gminie D. na działkach o nr ewidencyjnych 29/29 i 28/29. W uzasadnieniu wskazano, iż nie jest możliwe orzekanie w przedmiocie dopuszczalności hałasu emitowanego przez obiekt, który wybudowany został poza postępowaniem legalizacyjnym wynikającym z ustawy Prawo budowlane.

/dowód: decyzja Starosty (...) z dnia 06 marca 2020 r. (...).3.2019.h k. 348-350/

M. M. ma (...) lat, jest żonaty. Na utrzymaniu ma żonę i syna. Prowadzi własną działalność gospodarczą i z tego tytułu osiąga dochody w kwocie około (...) zł netto miesięcznie.

/ dowód: oświadczenie obwinionego k. 271/

Obwiniony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Potwierdził, iż w prowadzonej przez niego strzelnicy odbywały się strzelania, ale nikomu nie zakłócił spokoju hałasem. Wyjaśnił, że osoby które mieszkają bliżej strzelnicy korzystają z niej i nikomu nie przeszkadza hałas. Według niego nie ma powodu do tego, by kwestionować działalność strzelnicy. Na działce, gdzie jest strzelnica nie ma żadnego nasypu. Obwiniony wyjaśnił ponadto, iż po dokonanych pomiarach hałasu ograniczył strzelanie. Przed 8 kwietnia 2018 roku B. A. nie zgłaszał zastrzeżeń co do strzelnicy, natomiast M. G. (2) od początku sie skarżył. Obwiniony podniósł, że chciał ustalić z właścicielami sąsiednich nieruchomości, kiedy dla nich byłoby najdogodniej żeby odbywały się strzelania, ale ze spotkania nic nie wyniknęło. W 2018 roku odbyły się na strzelnicy trzy duże zawody (...).

( dowód: wyjaśnienia obwinionego k. 271-273, k. 303)

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Z ustaleń Sądu wynika, że obwiniony od października 2016 roku prowadził strzelnicę (...) zlokalizowaną w miejscowości B. gm D. na działkach ewid. Nr 29/28 i 29/29. W dniu 20 października 2016 roku decyzją (...) D. został zatwierdzony regulamin strzelnicy (...) i odbywały się na strzelnicy strzelania z broni różnego rodzaju. Od początku działalności strzelnicy część osób mieszkających w pobliżu strzelnicy miała zastrzeżenia co do jej funkcjonowania, gdyż przeszkadzał im hałas. Były przez te osoby składane skargi do (...) w D..

Decyzja (...) D. zatwierdzająca regulamin strzelnicy została w dniu 07 lutego 2018 roku uchylona z uwagi na stwierdzenie przekroczenia poziomów dopuszczalnego hałasu dla pory dziennej. W dniu 8 kwietnia 2018 roku w godzinach od 12:00 do 18:00 w wyniku dokonywanych w strzelnicy strzelań z broni palnej zakłócony został spokój M. G. (2) i B. A. poprzez uciążliwy hałas. Za takimi ustaleniami Sądu przemawiają przede wszystkim zeznania świadków W. S., M. G. (2) i B. A., które są logiczne, spójne i zasługują na wiarę. Jednoznacznie z zeznań ww. świadków wynika, że hałas dobiegający ze strzelnicy jest nadmierny i im przeszkadza. W pełni zasługują na wiarę zeznania świadka M. S., która pracując w (...) w D. była informowana o skargach mieszkańców mieszkających w pobliżu strzelnicy. Nie budzi wątpliwości pozostały materiał dowodowy zgromadzony w sprawie w postaci kserokopii decyzji administracyjnych (...) D. z dnia 20 października 2016 roku ZK.1.2016 oraz z dnia 07 lutego 2018 roku , (...) w B. nr (...) z dnia 25 października 2019 roku, (...) nr (...) z dnia 05 marca 2020 roku, Starosty (...) z dnia 06 marca 2020 roku (...).3.2019.h, decyzji (...) (...)w Ł. z dnia 25 kwietnia 2019 roku, pisma (...) w D. oraz (...) w Ł..

Wymienione decyzje oraz pisma pochodzące z urzędów stanowią wiarygodny materiał dowodowy, gdyż zostały wydane przez uprawnione organy w ramach ich działalności, a ich prawdziwość nie była kwestionowana przez strony.

Zeznania świadka A. Z. potwierdzają natomiast fakt, iż normy dopuszczalnego hałasu były nieznacznie przekroczone w niektórych miejscach przez odgłosy strzałów wydobywających się ze strzelnicy i mogły być uciążliwe dla osób przebywających na zewnątrz swoich mieszkań.

Sąd pominął opinię biegłego sądowego z zakresu broni i amunicji dr Ł. U. (k.83-97), albowiem wnioski z niej płynące nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie. Biegły w opinii wypowiedział się na temat możliwości wydostawania się pocisków poza obręb strzelnicy podczas, gdy powyższe nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom obwinionego w tej części, której przyznał, że prowadził przedmiotową strzelnicę i że odbywały się na niej strzelania indywidualne jak i zawody w strzelaniu. W pozostałym zakresie wyjaśnienia M. M. stanowią jego subiektywne odczucia co do poziomu hałasu wydobywającego się ze strzelnicy. W istocie rzeczy w sprawie tej nie wydano decyzji o ustaleniu dopuszczalnego poziomu hałasu poza strzelnicą, co wynika jednoznacznie z decyzji Starosty (...) z dnia 06 marca 2020 roku (vide k-348). Obwiniony wiedział jednak co najmniej od 2017 roku, że mieszkańcy okolicznych nieruchomości skarżą się na nadmierny hałas dobiegający ze strzelnicy. Ponadto w dniu 07 lutego 2018 roku została uchylona decyzja Wójta Gminy D. zatwierdzająca regulamin strzelnicy. Do tego pojawił się problem samowoli budowlanej. Miał więc obwiniony pełną świadomość, że w dniu zdarzenia 08 kwietnia 2018 roku nie spełniał on wszelkich wymagań przewidzianych przepisami prawa do prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej w miejscu, którym znajdowała się sporna strzelnica. W literaturze prawa wykroczeń podaje się, że pojęcie zakłócenia spokoju publicznego oznacza naruszenie równowagi psychicznej ludzi (spowodowanie u nich uczucia zaniepokojenia, zdenerwowania itd.). Wystarczające jest, aby skutek taki dotknął jedną osobę (P. Kozłowska-Kalisz, w: M. Mozgawa, Kodeks wykroczeń, 2009, s. 180; M. Bojarski, w: M. Bojarski, Z. Świda, Podstawy materialnego, 2002, s. 121). Także SN wykłada znamię "zakłócenia spokoju publicznego" jako naruszenie równowagi psychicznej ludzi, powodujące negatywne przeżycia psychiczne nieoznaczonych osób, powstające z bezpośredniego oddziaływania na organy zmysłów (wyr. SN z 2.12.1992 r., III KRN 189/92, L.).

Zakłócenie porządku publicznego polega na wywołaniu stanu, który w danym miejscu, czasie i okolicznościach, zgodnie z przyjętymi zwyczajami i obowiązującymi przepisami, uważa się za nienormalny i który, w obiektywnym odbiorze, odczuwany jest jako utrudnienie lub uniemożliwienie powszechnie akceptowanego zachowania się w miejscach dostępnych dla bliżej nieokreślonej liczby osób (wyr. SN z 2.12.1992 r., III KRN 189/92, L.).

W myśl art. 3 tzw. dyrektywy hałasowej (dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 25.6.2002 r. w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku, Dz. Urz. WE L Nr 189, s. 12 ze zm.), hałasem jest każdy niepożądany lub szkodliwy dźwięk powodowany przez działalność człowieka na wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch samolotowy oraz hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej. Pewien poziom hałasu, zwłaszcza w miastach, jest nieunikniony. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku reguluje szereg przepisów tym : rozporządzenie Ministra Środowiska z 14.6.2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 112), rozporządzenie Ministra Środowiska z 10.11.2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu (...) (Dz.U. Nr 215, poz. 1414). Przewidziane normy hałasu są różne w zależności m.in. od pory doby (pora dnia od godziny 6.00 do godziny 18.00; pora wieczoru od godziny 18.00 do godziny 22.00; pora nocy od godziny 22.00 do godziny 6.00) oraz przeznaczenia terenu (pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy opieki, na cele uzdrowiskowe, rekreacyjno-usługowe, mieszkaniowo-usługowe). Przekroczenie wskazanych norm hałasu bez uzasadnienia, np. gospodarczego, użyteczności publicznej (np. praktykowane często w dużych miastach nocne remonty jezdni), stanowi realizację znamion wykroczenia z art. 51 kw. Jednak nie tylko hałas przekraczający określone przepisami normy pozwala na przyjęcie, że popełnione zostało omawiane wykroczenie. Każdy hałas o takim natężeniu lub czasie trwania, że zakłóca spokój publiczny, realizuje znamiona wykroczenia z art. 51 kw.

Stwierdzić należy, iż obwiniony jako właściciel przedmiotowej strzelnicy ponosi odpowiedzialność za wykroczenie wypełniające dyspozycję art. 51 § 1 kw. Obecnie prawomocna stała się decyzja nakazująca rozbiórkę przedmiotowej strzelnicy. Z rozstrzygnięć (...) w B. wynika, iż obiekt strzelnicy typu otwartego, zlokalizowany na terenie działek ewidencyjnych nr (...), obręb B., gmina D., powiat (...) powstał w warunkach samowoli budowlanej. Z tego też powodu odmówiono wydania dla Stowarzyszenia pn. Towarzystwo (...) decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu poza strzelnicą. Brak decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla spornej strzelnicy nie może przesądzać o tym, iż nie doszło w dniu 08 kwietnia 2018 roku do zakłócenia spokoju M. G. (1) i B. A. poprzez strzelania z broni palnej. Biorąc pod uwagę także fakt, że od lutego 2018 roku była uchylona decyzja Wójta Gminy D. z dnia 20 października 2016 roku znak: ZK.1.2016 zatwierdzająca regulamin strzelnicy (...) oraz regularnie były zgłaszane jeszcze przed tą datą przez różnych mieszkańców uciążliwości wynikające z hałasu dobiegającego ze strzelnicy, stwierdzić należy, iż doszło do popełnienia czynu z art. 51 § 1 kw.

Z uwagi na charakterystykę miejsca, w którym strzelnica została wybudowana tj. w odległości około 500 m od zabudowań stanowiących gospodarstwa domowe, w pobliżu lasu, do którego chodzili okoliczni mieszkańcy, terenów spokojnych i wolnych od miejskiego zgiełku, uznać należy dźwięki wydobywające się ze strzelnicy za uciążliwe i zakłócające równowagę psychiczną człowieka. Nie bez powodu pokrzywdzeni są zmuszeni korzystać z pomocy specjalistycznej, gdyż strzelania odbywające się na strzelnicy w taki właśnie sposób oddziaływają na ich zdrowie przede wszystkim psychiczne.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd uznał M. M. za winnego dokonania czynu z art. 51 § 1 kw polegającego na tym, że w dniu 8 kwietnia 2018 roku w godzinach 12:00 - 18:00 w miejscowości B., gm. D. będąc właścicielem otwartej strzelnicy dopuścił do wykonania strzelań z broni palnej a w wyniku wystrzałów, hałasy spowodowały zakłócenie spokoju M. G. (2) i B. A..

Sąd na podstawie art. 51 §1 kw wymierzył M. M. karę 300 złotych grzywny. Sąd wymierzył obwinionemu karę w granicach przewidzianych przez ustawę, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego. Obwiniony strzelnicę wybudował w ramach samowoli budowlanej i prowadził w niej działalność gospodarczą mając świadomość toczących się postępowań dotyczących legalności jej wybudowania. Mieszkańcy pobliskich nieruchomości już na przełomie 2016/2017 roku sygnalizowali mu problemy związane z hałasem wydobywającym się ze strzelnicy. Z drugiej strony Sąd jako okoliczności łagodzące przyjął, że obwiniony miał pozwolenie na prowadzenie takiej działalności gospodarczej i trudno mu było z niej zrezygnować w sytuacji, gdy zainwestował fundusze w tą działalność.

W oparciu o art. 627 kpk w zw. z art. 119 kpw oraz art. 616 § 1 i 2 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49 poz. 223 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 118 § 1- 4 kpw Sąd zasądził od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 30 złotych tytułem opłaty oraz 120 złotych tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania (por. § 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia Dz. U. Nr 118 poz. 1269). Obwiniony prowadzi działalność gospodarczą i uzyskuje z tego tytułu wynagrodzenie tak więc uiszczenie ww. kwot nie będzie dla niego nadmiernym obciążeniem.