Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 895/19

POSTANOWIENIE

Dnia 11 grudnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia Jacek Kępa

Sędziowie : Zofia Szcześniewicz, Renata Jagura

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 11 grudnia 2019 r.

w Łodzi

sprawy z wniosku (...) S.A. w K.

z udziałem R. W.

o wpis

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 19 grudnia 2018 r.

sygn. akt Dz.Kw.8235/18

p o s t a n a w i a :

oddalić apelację.