Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 208/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 września 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa

Protokolant: sekretarz sądowy Teresa Goryń

po rozpoznaniu w dniu 18 września 2020 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z odwołania I. Z.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania I. Z. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 30 stycznia 2020 r., znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 30 stycznia 2020 r., znak (...) w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonej I. Z. prawo do zasiłku chorobowego za okres od 1 do 18 grudnia 2019 r.