Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ga 65/20

POSTANOWIENIE

Dnia 3 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Marcin Winczewski

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2020 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) w W.

przeciwko Z. K.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

z dnia 20 grudnia 2019 r., sygn. akt VIII GC 1860/17

postanawia:

odrzucić apelację.

sędzia Marcin Winczewski

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2019 r. zasądzono od Z. K. na rzecz (...) w W. kwotę 17.463,90 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie (pkt I), oddalono powództwo w pozostałym zakresie (pkt II) oraz zasądzono na rzecz powoda kwotę 3.373,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt III), z tym zastrzeżeniem, że w zakresie pkt I i III pozwany odpowiada solidarnie z E. H., co do którego obowiązek zapłaty na rzecz powoda wynika z nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2019 r. w sprawie VIII GNc 229/15.

Apelację od powyższego wyroku w punktach I i III wniósł pozwany, domagając się jednocześnie zwolnienia od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 4 lipca 2020 r. (k. 718) oddalono wniosek pozwanego o zwolnienie od kosztów sądowych, a odpis orzeczenia doręczono jego profesjonalnemu pełnomocnikowi w dniu 20 lipca 2020 r. (k. 720).

Pełnomocnik pozwanego nie uiścił wówczas należnej opłaty od apelacji w wysokości 1.000,00 zł (notatka służbowa – k. 727), a pismem z dnia 24 lipca 2020 r. wniósł o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia z dnia 4 lipca 2020 r. (k. 722). Wniosek ten został odrzucony postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2020 r. (k. 723), którego odpis doręczono pełnomocnikowi pozwanego w dniu 21 sierpnia 2020 r. (k. 725).

Pismem z dnia 26 sierpnia 2020 r. (k. 728) pełnomocnik pozwanego poinformował, że uiścił opłatę od apelacji, załączając dowód złożenia dyspozycji bankowej z dnia 26 sierpnia 2020 r. na kwotę 874,00 zł.

Stosownie do art. 373 § 1 k.p.c., Sąd drugiej instancji odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie. Taka właśnie sytuacja ma miejsce w sprawie. Należy bowiem podkreślić, iż zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t.: Dz. U. z 2020 r., poz. 755 ze zm.; powoływana dalej, jako „ustawa”), zgłoszenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz wniesienie środka odwoławczego od postanowienia o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych nie wstrzymuje biegu toczącego się postępowania, chyba że chodzi o zwolnienie powoda od kosztów sądowych na skutek wniosku zgłoszonego w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa (ust. 1); jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych zgłoszony przed upływem terminu do opłacenia pisma został prawomocnie oddalony, przewodniczący wzywa stronę do opłacenia złożonego pisma, na podstawie art. 130 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (ust. 2); przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli pismo podlegające opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia, zostało wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego; w takim przypadku, jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony przed upływem terminu do opłacenia pisma został oddalony, tygodniowy termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia, a gdy postanowienie zostało wydane na posiedzeniu jawnym – od dnia jego ogłoszenia; jeżeli jednak o zwolnieniu od kosztów sądowych orzekał sąd pierwszej instancji, a strona wniosła zażalenie w przepisanym terminie, termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia oddalającego zażalenie, a jeżeli postanowienie sądu drugiej instancji zostało wydane na posiedzeniu jawnym – od dnia jego ogłoszenia (ust. 3).

W tej sprawie, wniosek pozwanego reprezentowanego przez radcę prawnego o zwolnienie od kosztów sądowych został złożony już w apelacji, jednak niezaskarżalnym postanowieniem sądu drugiej instancji z dnia 4 lipca 2020 r. został on oddalony. Orzeczenie doręczono pełnomocnikowi pozwanego w dniu 20 lipca 2020 r. (k. 720) i od tej daty zaczął biec tygodniowy termin do opłacenia apelacji kwotą 1.000,00 zł. Opłata ta nie została uiszczona do dnia 27 lipca 2020 r. Przytoczony art. 112 ust. 3 ustawy wyłączył zasadę wzywania strony przez przewodniczącego do opłacenia środka odwoławczego wówczas, gdy ten środek został wniesiony przez profesjonalnego pełnomocnika i podlega opłacie stałej lub stosunkowej obliczanej od wartości przedmiotu zaskarżenia. Wobec nieuiszczenia opłaty do dnia 27 lipca 2020 r. apelacja pozwanego podlegała więc odrzuceniu.

Trzeba wreszcie zauważyć, iż nawet gdyby hipotetycznie uznać (do czego brak, zdaniem sądu, podstaw), że termin do opłacenia apelacji biegnie dla pełnomocnika pozwanego od daty doręczenia postanowienia o odrzuceniu wniosku o doręczenie uzasadnienia postanowienia o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych, to i tak uiszczenie opłaty od apelacji w niepełnej wysokości jest równoznaczne z jej nienależytym opłaceniem (por. postanowienia SN z dnia 10 października 2012 r., I CZ 118/12, Lex nr 1231343 i z dnia 9 stycznia 2014 r., V CZ 78/13, Lex nr 1427419). Biorąc więc pod uwagę treść art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy, uiszczona przez pozwanego opłata w wysokości 874,00 zł jest zbyt niska, a tym samym apelacja i tak nie została prawidłowo opłacona.

Z uwagi na powyższe, na zasadzie art. 373 § 1 k.p.c., Sąd odrzucił apelację pozwanego.

sędzia Marcin Winczewski