Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

F o r m u l a r z U K 1

Sygnatura akt

II K 263/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

P. S.

w dniu 12 lutego 2020 r. około godz. 23:30, w B. (woj. (...)), na ulicy (...) (na wysokości numeru 25), będąc uprzednio prawomocnie skazanym za umyślne przestępstwo podobne i ciągu 5 lat po odbyciu za nie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności, prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy O. (...) nr rej. (...) (...) nie stosując się w ten sposób do zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonych w wyrokach Sądu Rejonowego w Bełchatowie: z 6 maja 2013 r. sygn. akt II K 273/13, z 23 czerwca 2014 r. sygn. akt II K 1549/13 oraz z 15 września 2014 r. sygn. akt II K 640/14;

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. w dniu 12 lutego 2020 r. ok. godz. 23:30 w B. (woj. (...)), na ulicy (...) (na wysokości numeru 25) P. S. prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy O. (...) nr rej. (...) (...) i został zatrzymany przed Policję do kontroli;

2. P. S. był wielokrotnie karany za przestępstwa prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości, a także nie stosowanie się do zakazów prowadzenia pojazdów;

3. wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 6 maja 2013 r. sygn. akt II K 273/13 P. S. został skazany za czyn z art. 178a § 4 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 2 czerwca 2015 r. do 28 listopada 2016 r., a poza tym ww. wyrokiem skazanemu orzeczony został środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 6 lat (orzeczenie uprawomocniło się 16 maja 2013 r.);

4. wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 23 czerwca 2014 r. sygn. akt II K 1549/13 P. S. orzeczony został środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 8 lat (wyrok uprawomocnił się 23 lipca 2014 r.);

5. wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 15 września 2014 r. sygn. akt II K 640/14 P. S. orzeczony został środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 5 lat (wyrok uprawomocnił się 23 września 2014 r.);

6. wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 29 grudnia 2014 r. sygn. akt II K 885/14 P. S. po połączeniu kar: 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 244 kk oraz 4 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 276 kk z wyroku Sądu Rejonowego w Złotoryi z 5 marca 2014 r. sygn. akt II K 679/13 oraz kary 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności za czyn 178a § 4 kk w zw. z art. 64 § 1 kk polegający także na niestosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów z wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 23 czerwca 2014 r. sygn. akt II K 1549/13 wymierzona została kara łączna 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbywał od 27 maja 2017 r. do 27 lutego 2018 r.;

zeznania M. F.

zeznania Z. P.

wyjaśnienia P. S.

informacja o osobie z K.

WYROK

obliczenie kary

zawiadomienie o zwolnieniu

WYROK

WYROK

WYROK

obliczenie kary

zawiadomienie o zwolnieniu

14

20-21

25-26, 53

17-19

45-46 akt II K 273/13

70 i 71 akt VI Ko 1319/13 SR w Radomsku

k. 74-75 akt II K 1549/13

k. 94 akt II K 640/14

k. 51-52 i 113 akt II K 885/14

k. 130 i 136 akt II K 885/14

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

P. S.

w dniu 12 lutego 2020 r. około godz. 23:30, w B. (woj. (...)), na ulicy (...) (na wysokości numeru 25), będąc uprzednio prawomocnie skazanym za umyślne przestępstwo podobne i ciągu 5 lat po odbyciu za nie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności, prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy O. (...) nr rej. (...) (...)nie stosując się w ten sposób do zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonych w wyrokach Sądu Rejonowego w Bełchatowie: z 6 maja 2013 r. sygn. akt II K 273/13, z 23 czerwca 2014 r. sygn. akt II K 1549/13 oraz z 15 września 2014 r. sygn. akt II K 640/14;

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

zeznania M. F.

zeznania Z. P.

wyjaśnienia P. S.

informacja o osobie z K.

wyroki, obliczenia kary,

zawiadomienia o zwolnieniu

spójne, logiczne, konsekwentne, zgodne z doświadczeniem życiowym, korespondujące nawzajem ze sobą, zgodne;

niekwestionowany dokument urzędowy

niekwestionowane dokumenty urzędowe

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

X

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

1.

P. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Z uwagi na to, że w wyrokach opisanych w punktach 1.1.3, 1.1.4 oraz 1.1.5 wobec oskarżonego orzeczono zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, a w dniu 12 lutego 2020 r. około godz. 23:30, w B. (woj. (...)), na ulicy (...) (na wysokości numeru 25), P. S. prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy O. (...) nr rej. (...) (...) swoim zachowaniem wyczerpał on znamiona art. 244 kk, gdyż w opisany sposób nie stosował się do orzeczonych przez sąd zakazów prowadzenia pojazdów; przy czym obliczając czas obowiązywania zakazów Sąd brał pod uwagę fakt, iż stosownie do art. 43 § 2a kk w okresie odbywania przez P. S. kar pozbawienia okresy orzeczonych zakazów nie biegły.

Oskarżony przypisanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art. 64 § 1 kk. Wyrokami bowiem wymienionymi w pkt 1.1.3 oraz 1.1.6 P. S. został skazany za czyny polegające na niestosowaniu się do zakazów prowadzenia pojazdów na kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności, które odbywał w okresach od 2 czerwca 2015 r. do 28 listopada 2016 r. oraz od 27 maja 2017 r. do 27 lutego 2018 r. Przestępstwa przypisanego w niniejszej sprawie dopuścił się 12 lutego 2020 r., a zatem w ciągu 5 lat po odbyciu, co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne.

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. S.

1

1

- przy wymiarze kary, Sąd wziął pod uwagę na niekorzyść oskarżonego uprzednią wielokrotną (siedmiokrotną) karalność za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub niestosowania się do zakazów, zaś na korzyść przyznanie się do winy;

- wymierzona kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności odpowiada przede wszystkim stopniowi winy oskarżonego oraz społecznej szkodliwości jego czynu, a ponadto pozwala na osiągnięcie zapobiegawczych i wychowawczych celów kary w stosunku do niego, a także czynią zadość potrzebie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa;

- oskarżony działał umyślnie, a orzeczone zakazy ignorował kompletnie;

- swoje zachowanie skierował przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, zaś niestosowanie się do zakazów z aż trzech wyroków sprawia, że niedochowanie przez oskarżonego wierności prawu było wyjątkowo wyraźne, a stopień społecznej szkodliwości przypisanego mu czynu był bardzo wysoki;

- z uwagi na to, że oskarżony był już uprzednio skazany na karę pozbawienia wolności możliwość warunkowego zawieszenia jej wykonania była wykluczona, gdyż sprzeciwia się temu obecna regulacja przepisu art. 69 § 1 kk.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

P. S.

2

1

Z uwagi na to, że czyn oskarżonego polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, na podstawie art. 42 § 1a pkt 2 kk, Sąd orzekł P. S. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 lat. Wcześniej orzekane zakazy nie przyniosły spodziewanych rezultatów i jak pokazuje niniejsza sprawa były kompletnie ignorowane przez oskarżonego, który nic sobie z nich nie robił i dalej kierował autem wykazując tym samym całkowity brak poszanowania dla orzeczeń sądowych.

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

     

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

W oparciu o art. 627 kpk i art. 616 § 1 i 2 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49 poz. 223 z późn. zm.) Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 300 zł tytułem opłaty oraz kwotę 70 zł tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków, na którą to sumę składają się wydatki poniesione w postępowaniu przygotowawczym (50 zł – k. 30) oraz ryczałt za doręczenia na etapie sądowym sprawy (20 zł).

8. PODPIS