Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 956/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 września 2020 roku

Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

sędzia Krzysztof Połomski

Protokolant:

St. sekr. sądowy Agnieszka Cielma

po rozpoznaniu w dniu 23 września 2020 roku w Mrągowie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Banku S.A. z siedzibą w W.

przeciwko B. T. (poprzednio: H.)

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej B. T. (poprzednio: H.) na rzecz powoda (...) Banku S.A. z siedzibą w W. kwotę 15.059,02 zł (piętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i dwa grosze) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP liczonymi
od kwoty 14.430,41 zł (czternaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych
i czterdzieści jeden groszy) od dnia 13 sierpnia 2019 roku do dnia zapłaty i od kwoty 325,64 zł (trzysta dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 sierpnia 2019 roku do dnia zapłaty .

II.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 2.549,06 zł (dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych i sześć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować,

2.  za 7 dni, z wnioskiem o uzasadnienie.

M. 23 września 2020roku

Sygn. akt I C 956/19

UZASADNIENIE

Powód (...) Bank S.A. z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie
od pozwanej B. T. (poprzednio: H.) na jego rzecz kwoty
15.059,02 złotych z odsetkami z odsetkami od kwoty 14.430,41 złotych umownymi
w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 13 sierpnia 2019 roku do dnia zapłaty i od kwoty 325,64 złotych ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 sierpnia 2019 roku do dnia zapłaty. Nadto wniósł o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu podniósł, że wierzytelność objęta pozwem wynika z braku zapłaty przez pozwaną z tytułu umowy kredytu zawartej przez nią w dniu 30 grudnia 2016 roku.
W związku z brakiem zapłaty zaległych rat powód wypowiedział przedmiotową umowę, stawiając całą należność w stan wymagalności. Pomimo wezwania pozwana nie zapłaciła tej należności.

Postanowieniem z dnia 16 października 2019 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód
w L. przekazał sprawę do Sądu Rejonowego w Mrągowie.

Kurator pozwanej B. T. (poprzednio: H.) wniósł o oddalenie powództwa.

Kurator wskazał, że nie udało się ustalić miejsca pobytu pozwanej i związku z tym nie zna jej stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 30 grudnia 2016 roku (...) Bank S.A. z siedzibą w W. zawarł z B. T. (wówczas: H.) umowę kredytu gotówkowego nr (...)
na kwotę 17.654,48 złotych. Kredyt został udzielony na 60 miesięcy, miał być płatny
w równych ratach miesięcznych po 361,78 złotych, za wyjątkiem pierwszej raty w kwocie nie wyższej niż 403,22 złotych. Pierwsza rata kredytowa miała być zapłacona do dnia 10 lutego 2017 roku.

(bezsporne, a nadto dowód: umowa kredytu gotówkowego nr (...) – k. 16-20)

W dniu 25 marca 2019 roku (...) Bank S.A. z siedzibą w W. wezwał B. T. (wówczas: H.) do uregulowania zaległości w kwocie
752,39 złotych.

(dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 25 marca 2019 roku – k. 21-24)

W dniu 25 kwietnia 2019 roku (...) Bank S.A. z siedzibą w W. wypowiedział B. T. (wówczas: H.) umowę kredytu gotówkowego
nr (...).

(dowód: oświadczenie banku o wypowiedzeniu umowy – k. 25-26)

W dniu 25 czerwca 2019 roku (...) Bank S.A. z siedzibą w W. wezwał B. T. (wówczas: H.) do uregulowania należności w kwocie
14.430,41 złotych tytułem należności kapitałowej, kwoty 325,64 złotych tytułem odsetek umownych i kwoty 39,22 złotych tytułem odsetek podwyższonych.

(dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 25 czerwca 2019 roku – k. 28)

W dniu 12 sierpnia 2019 roku został wystawiony dokument w postaci wyciągu z ksiąg (...) Bank S.A. z siedzibą w W., w którym należność główna B. T. (wówczas: H.) została określona na kwotę 14.430,41 złotych, odsetki umowne od należności głównej na kwotę 325,64 złotych, a odsetki za opóźnienie na kwotę 302,97 złotych.

(dowód: wyciąg z ksiąg (...) Bank S.A. z siedzibą w W. z dnia 12 sierpnia 2019 roku – k. 14)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest zasadne i jako takie podlegało uwzględnieniu w całości.

Na wstępie wskazać należy, iż w świetle stanowisk stron postępowania za niewątpliwe
i jednoznacznie ustalone uznał Sąd zasadnicze okoliczności leżące u podstaw zgłoszonego powództwa. Niewątpliwym a zarazem niekwestionowanym w toku procesu były bowiem takie okoliczności jak fakt zawarcia przez pozwaną umowy kredytu w dniu 30 grudnia
2016 roku z (...) Bank S.A. z siedzibą w W. na kwotę 17.654,48 złotych
i fakt braku spłaty należności z tej umowy. Okoliczności te znajdują nadto potwierdzenie
w przedłożonych przez stronę powodową do akt dokumentach w postaci umowy kredytowej, oświadczenia o jej wypowiedzeniu i wezwaniach pozwanej do zapłaty należności. W świetle uregulowania z art. 232 zd. pierwsze kpc to na stronie pozwanej spoczywał w tej sytuacji ciężar dowodu spłaty zobowiązania względem powoda (odzwierciedla to również rzymska paremia „ ei incumbit probatio qui dicit, non ei qui negat”). Tymczasem pozwana nie podjęła w toku procesu nawet próby wykazania, że prowadziła spłatę zobowiązania zaciągniętego
na podstawie w/w umowy kredytowej. Nie podważyła również w żaden sposób skuteczności wypowiedzenia umowy kredytowej, a przedłożone do akt sprawy dokumenty wraz
z dowodami ich nadania fakt ten jednoznacznie potwierdzają.

Pozwana zaś w żaden sposób nie podważyła ani autentyczności, ani prawdziwości danych zawartych we wskazanej dokumentacji, nie wykazała też, by wbrew twierdzeniom powoda spłaciła przynajmniej część zobowiązań od niej dochodzonych. Treść wyciągu
z ksiąg banku w jednoznaczny sposób pozwala na zweryfikowanie wysokości roszczeń nim objętych w konfrontacji z pierwotną wysokością wierzytelności objętej umową kredytu.

Mając zatem powyższe na uwadze – na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe
( tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 23576 ze zm.) – orzeczono jak w punkcie I wyroku.

O kosztach procesu orzeczono – stosownie do jego wyniku – w oparciu o ogólną regułę z art. 98 § 1 kpc, zasądzając od pozwanej na rzecz powoda kwotę 2.549,06 złotych
(pkt II wyroku). Na koszty te składała się opłata sądowa od pozwu w kwocie 1.000 złotych, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 złotych, zaliczka na poczet wynagrodzenia kuratora w kwocie 1.440 złotych, zaliczka na poczet kosztów doręczeń przez komornika
w kwocie 87,14 złotych oraz koszty uwierzytelnienia dokumentów w kwocie 4,92 złotych.

/-/ sędzia Krzysztof Połomski

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować,

2.  odpis wyroku ( w brzmieniu uwzględniającym jego sprostowanie) z uzasadnieniem doręczyć pełn. powoda z pouczeniem o apelacji,

3.  za 14 dni lub z apelacją.

M., dnia 19.10.2020r.